งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือและแบบ ประเมินใน คลินิกผู้สูงอายุ รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช ศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือและแบบ ประเมินใน คลินิกผู้สูงอายุ รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช ศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องมือและแบบ ประเมินใน คลินิกผู้สูงอายุ รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช ศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3 1. 1. ขาดองค์ความรู้ ต้องการการอบรม 36 คน (38%) 2. 2. ขาดบุคลากร แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่อบรมแล้ว ย้ายไป 34 คน (36%) 3. 3. ไม่มีคลินิกผู้สูงอายุ 30 คน (32%) 4. 4. รูปแบบคลินิกผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร 21 คน (22%) 5. 5. ผู้บริหารไม่สนับสนุน นโยบายไม่ชัดเจนผู้รับผิดชอบ ไม่ชัดเจน 19 คน (20%) 6. 6. การทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพไม่เป็นรูปธรรม 14 คน (15%) 7. 7. ขาดคู่มือ เอกสาร 12 คน (13%) 8. 8. ขาดงบประมาณ 8 คน (9%) 9. 9. สถานที่คับแคบ 6 คน (6%) 10. 10. อื่นๆ ขาดความมั่นใจ ขาดอุปกรณ์ในการบริการ ช่องทางพิเศษ NPO - BS

4 Special Characteristics in Geriatrics RAMPS  Reduced body reserve  Atypical presentation  Multiple pathology  Polypharmacy  Social adversity

5 Geriatric Giants -atypical presentation  Instability (Fall)  Immobility  Intellectual impairment  Incontinence  Inanition  Iatrogenesis

6 Common chronic diseases in older patients Musculoskeletal disorders   Osteoarthritis, crystal-induced arthropathy   Osteoporosis Atherosclerosis-related disorders   Hypertension, Diabetes mellitus, Dyslipidemia   Circulatory disorders : stroke, coronary heart disease Neurodegenerative disorders   Dementia   Delirium   Depression

7 Prevalence of chronic diseases among the Thai elderly Health System Research Institute 1998 age group 60-6970-7980-89 > 90 Knee arthralgia22.926.120.822.9 Low back pain16.517.917.710.4 Hypertension14.915.014.66.2 Vision problem10.214.414.616.7 Diabetes mellitus10.07.03.12.1 Ischemic heart dis.2.03.14.74.2 Stroke1.72.23.84.2 Dementia1.62.43.51.6

8 Chronic diseases influenced long term disability Health System Research Institute 1998 Odds ratioAR * Pop.AR ** Accident--421217.2 Stroke16.89788190.7 Eye disease1.93152182.9 Knee pain1.8176179.9 Hypertension1.50112166.0 * AR: attributable risk, ** Pop.AR : population attributable risk

9 Mortality rate of diseases among the Thai Elderly (per 10 5 ) Health Policy and Planning Institute 2000 60-74 yr.> 75 yr. rateYLL * rateYLL * Circulatory dis.5744525671936376946 Cancer56446188889789321 Diabetes mellitus21317898434856542 COPD209159142920162844 GI diseases1149467430157937 YLL : year of life lost – number of years lost due to premature death

10 Philosophy in Preventive Geriatrics   Primary prevention (Health promotion)   Secondary prevention   Tertiary prevention

11 Action Plan in Preventive Geriatrics Comprehensive geriatric assessment Appropriate intervention and monitoring (according to the findings in assessment)

12 Comprehensive geriatric assessment Physical assessment Physical assessment Mental assessment Mental assessment Social assessment Social assessment Functional assessment Functional assessment

13 Comprehensive geriatric assessment Physical assessment 1)History of fall, incontinence 2)Pain assessment 3)Drug history: polypharmacy! 4)Nutritional history 5)Life-style: smoke, drink, exercise, aids & appliances 6)Vaccinations : influenza, tetanus, pneumococcal ?

14

15 Innovation in “Get-up-and-go-test Timed get-up-and-go test Timed get-up-and-go test : sit, stand from arm-chair, walk 3 meters, turn, walk back to chair and sit down : one trial run before timed test Categorical scale & scoring Categorical scale & scoring  < 10 sec. = freely mobile  < 20 sec. = mostly independent  20-29 sec. = variable mobility  > 29 sec. = impaired mobility

16 Abnormal Gait in Old Age Frontal lobe gait (frontal ataxia or apraxia) Difficult gait initiation and sway, wide-based, flexed posture, small shuffling, hesitant step Magnetic gait, slipping clutch syndrome disease, Vascular dementia, NPH DDx : Alzheimer’s disease, Vascular dementia, NPH

17 Abnormal Gait in Old Age Sensory Ataxic Gait Wide-based, foot stamping walk with high stepping due to loss of proprioceptive input, constantly observe the foot position Romberg’s sign positive DDx : Thiamin deficiency, Subacute combined degeneration of spinal cord, spinal cord compression, diabetic neuropathy

18 Cerebellar Ataxic Gait Wide-based, small irregular unsteady, staggering, sudden lurching to either side, forward or backward like being drunk Abnormal tandem gait, en bloc turning Poor coordination: proprioceptive, labyrinthine, visual DDx: vestibular damage, stroke, chronic alcoholism, progressive supranuclear palsy, thiamin deficiency, hypothyroidism, drug intoxication

19 Spastic Gait Hemiplegia - Stiff, flexed hip, extended knee, plantar-flexed foot - Stiff, flexed hip, extended knee, plantar-flexed foot - Affected arm: flexed elbow across abdomen, impaired arm swing, toe scraping or dragging across the floor - Affected arm: flexed elbow across abdomen, impaired arm swing, toe scraping or dragging across the floor - Visual neglect or hemianopia - Visual neglect or hemianopia Paralegia (scissoring gait) - Cervical spondylitic myolopathy, Subacute combined degeneration of spinal cord, chronic cord compression, lacunar infarcts - Cervical spondylitic myolopathy, Subacute combined degeneration of spinal cord, chronic cord compression, lacunar infarcts

20 Steppage gait Lifting the feet hight off the ground due to foot drop (pretibial, peroneal muscle weakness) DDx: peripheral neuropathy, prolonged pressure, DM, alcoholism, B12 deficiency Festinating Gait Symmetric rapid shuffling of feet, stooped posture, flexed hip and knee Centre of gravity shifted forward DDx: Parkinsonism, vascular dementia, hydrocephalus

21 Podalgic Gait Foot disorders: corns, calluses, in-growing toe nails, bunion, atrophy of plantar pads Foot disorders: corns, calluses, in-growing toe nails, bunion, atrophy of plantar pads Loose or tight-fitting footwear Loose or tight-fitting footwear

22 Wadding Gait Duck or penguin’s walk Limb girdle muscle weakness, lateral trunk movement away from the foot as it lifts Difficulty climbing stair, getting up from low-seated chair DDx: hypo/hyperthyroidism, polymyositis, osteomalacia, proximal myopathy

23 Urinary incontinence - Urine secretion - 100 ml / hour - Fullness - 300 ml - Normal bladder capacity - 300-600 ml - Discomfort - 600 ml - Desperate or desire to micturate - 750 ml - Bladder pressure < 15 cm of water - Postvoid residual volume < 100 ml

24 Mechanism of Micturition T 11 T 12 L 1 L 2 S2S2 S3S3 S4S4 A B C D E Bladd er Pelvic floor A Parasympathetic cholinergic …. … Bladder contraction B Sympathetic …. ……. …….. … Bladder relaxation C Sympathetic ………….. …….. Bladder relaxation D Sympathetic ……….. ……… Bladder neck and urethral contraction E Somatic (Pudendal nerve) …... …. Contraction of pelvic floor musculature Spinal cord Hypogastri c Plexus

25 Urinary Incontinence สาเหตุที่เกิดขึ้น ฉับพลันและอาจ หายขาดได้ สาเหตุที่เกิดขึ้น ฉับพลันและอาจ หายขาดได้ สาเหตุที่เป็นเรื้อรัง สาเหตุที่เป็นเรื้อรัง

26 Causes of Acute & Reversible Forms of Urinary Incontinence D Delirium R Restricted mobility, Retention I Infection*, Inflammation*, Impaction (fecal) P Polyuria**, Pharmaceuticals * Urinary Tract Infection, Atrophic vaginitis, urethritis. ** Hyperglycemia, Congestive heart failure.

27 Persistent Incontinence 1. Stress Leakage of urine (small amounts) with increases in intraabdominal pressure 2. Urge Leakage of urine (larger volume) due to inability to delay voiding after sensation of fullness 3. Overflow Leakage of urine (small amounts) from urinary retention 4. Functional Leakage of urine (larger volume) with inability to toilet due to impaired cognition, physical function, psychological, environmental barriers

28 Causes of Persistent Incontinence 1. Stress Pelvic floor, Bladder outlet or Urethral sphincter weakness 2. Urge Overactive bladder, Detrusor hyperreflexia due to Cystitis, Urethritis, Tumor, Stone, Diverticuli,Stroke, Dementia, Parkinsonism, Suprasacral spinal cord injury 3. Overflow Obstruction by Prostate, Stricture, Cystocele DM, spinal cord injury Detrusor-sphincter dyssynergy 4. Functional severe dementia, depression, impaired mobility, environmental barriers

29 การประเมินภาวะโภชนาการ ในผู้สูงอายุ ขาดอาหาร ขาดอาหาร  BMI < 18.5  การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว อาหารเกิน อาหารเกิน  BMI > 22.9  เส้นรอบพุง abdominal circumference 90 cm. ในชาย 80 cm. ในหญิง

30 ภาวะทุโภชนาการใน ผู้สูงอายุ MEALS ON WHEELS M: medications M: medications E: emotional (depression) E: emotional (depression) A: alcoholism, anorexia, abuse of the elders A: alcoholism, anorexia, abuse of the elders L: late-life paranoia L: late-life paranoia S: swallowing problems (dysphagia) S: swallowing problems (dysphagia) O: oral problems O: oral problems N: no money (poverty) N: no money (poverty)

31 W: wandering and other dementia- related problems W: wandering and other dementia- related problems H: hyperthyroidism, pheochromocytoma H: hyperthyroidism, pheochromocytoma E: enteric problems (malabsorption) E: enteric problems (malabsorption) E: eating problems E: eating problems L: low salt, low cholesterol diet L: low salt, low cholesterol diet S: shopping and meal preparation problems S: shopping and meal preparation problems 3 common causes: malignancy depression GI problems

32 Mini Nutrition Assessment (MNA)

33 Comprehensive geriatric assessment Mental assessment  Abbreviated mental test (AMT)  Standard mental tests  Thai Mental State Examination (TMSE)  Chula Mental Test (CMT)  Mini Mental State Examination-Thai 2002 Pay attention to recent loss of mind and family member !!

34 Abbreviated Mental Test.Age.Time (to the nearest hour).Address for recall at end of test should be repeated.Year.Name of institution.Recognition of two persons (doctor, nurse, etc.).Date of Birth (day and month sufficient).Year of marry, important event.Name of present monarch.Count backwards 20 to 1 Scoring: 0-3 severe, 4-7 moderate, 8-10 normal

35 Screening for depression In practice: ask 2 questions In practice: ask 2 questions  Over the past 2 weeks, have you felt down, depressed, or hopeless?  Over the past 2 weeks, have you felt little interest or pleasure in doing things? If “yes” for both questions, proceed to Thai Geriatric Depression Scale

36 Thai Geriatric Depression Scale Train the Brain Forum   http://www.si.mahidol.ac.th/proje ct/geriatrics/Research/research2.h tm

37 Comprehensive geriatric assessment Social assessment - relationship in family  Caregiver : aware of elder abuse in dementia  Physical abuse  Caring abuse : nutrition, drug compliance, pressure ulcer, incontinence, instrumentation  Financial : family support, welfare  Environment : housing, neighbor, elderly club, community Pay attention to living alone, poor !!

38 Comprehensive geriatric assessment Functioal assessment  Basic activity of daily living (basic ADL) : transfer, mobility, toilet use, grooming, urine, stool, bathing, dressing, eating, stairing  Instrumental activity of daily living (iADL) : washing & cleaning, cooking, shopping, financial, transport & communication, drug use Pay attention to recent loss of ADL !!

39 Comprehensive geriatric assessment - Examination 1)Blood pressure  hypertension (2 positions)postural hypotension (2 positions)postural hypotension 2)Body weight  under-nutrition 3)Special sense  disability, fall (VA, hearing) (VA, hearing) 4)Breast examination  breast cancer 5)Get-up-and-go test  fall, immobility

40 Comprehensive geriatric assessment - Laboratory 1)Pap smear  CA cervix 2)Fecal occult blood   CA colon 3)Fasting blood glucose   DM 4)Cholesterol   dyslipidemia 5)TSH   hypothyroidism 6)Osteoporosis screen   fracture PSA ?? NB: PSA ??

41

42


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือและแบบ ประเมินใน คลินิกผู้สูงอายุ รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช ศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google