งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3 2 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ 1. จำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุไทย 2. ลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุ 3. เป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุและแผนการดูแล 4. สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 5. พัฒนา อะไร อย่างไร 6. พัฒนาศักยภาพของผู้ให้และผู้รับบริการ 7. พัฒนาความครอบคลุม  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  แนวทางการคัดกรองและตรวจเช็คสุขภาพ  การประเมินผู้สูงอายุครบวงจร

4 3 ประชากรผู้สูงอายุ คำจำกัดความ องค์การอนามัยโลก > 60 ปี ยุโรปและอเมริกาเหนือ > 65

5 4 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทย Life expectancy at birth พ. ศ. 2551 69.5 76.3

6 5 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 24984.8 % พ.ศ. 25285.6 % พ.ศ. 25387.6 % พ.ศ. 25439.3 % พ.ศ. 255312 % The National Commission on the Elderly, 2006

7 6 United Nations 1999 864202468 0 20 40 60 80 100+ Age MalesFemales 1999 Percentage of population 864202468 MalesFemales 2050 Percentage of population 0 20 40 60 80 100+ Age ประชากรโลกกำลังเข้าสู่วัยชรา มากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว

8 7 นโยบายและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุวัยต่าง ๆ รุ่นเยาว์60-75 ปี รุ่นกลาง75-85 ปี รุ่นใหญ่> 85 ปี

9 8 แบ่งตามการพึ่งพาผู้สูงอายุ ไม่ต้องพึ่งพาเลย – totally independence พึ่งพาบางส่วน – partially dependence พึ่งพาทั้งหมด – totally dependence ติดเตียง – bed ridden

10 9 แบ่งตามภาวะสุขภาพ สุขภาพดี มีโรคเรื้อรังและ / หรือมี ภาวะทุพพลภาพ หง่อม / งอม / บอบ บาง /frail elderly

11 10 ลักษณะผู้สูงอายุ เป็นที่พึ่ง พึ่งตนเอง แข็งแรง พึ่งตัวเอง ( โรคเรื้อรัง ) แต่มีข้อจำกัด เจ็บป่วย พึ่งพา บางส่วน ทั้งหมด ตาย

12 11 ดูแลในชุมชน ระยะสุดท้าย เจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน / ทั่วไป ที่มีศักยภาพในการ ดูแลผู้สูงอายุ เฉียบพลัน เจ็บป่วยเล็กน้อยสูงอายุสุขภาพดี สถานพยาบาล ทุพพลภาพ ฟื้นหาย รูปแบบดั้งเดิม

13 12 ดูแลในชุมชน ระยะสุดท้าย เจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน / ทั่วไป ที่มีศักยภาพในการ ดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชา เฉียบพลัน เจ็บป่วยเล็กน้อยสูงอายุสุขภาพดี สถานพยาบาล ทุพพลภาพ ฟื้นหาย รูปแบบที่ คาดหวัง โรงพยาบาลชุมชน / ทั่วไป

14 13 Health Definition by WHO “ state of complete physical, mental, social and spiritual well-being”

15 14 เป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุ 1. เพื่อคงความมีสุขภาพดี 2. ค้นพบโรค (กาย/ใจ) ในระยะแรก รักษาถูกต้องทันเวลา ฟื้นฟูสภาพอย่าง เหมาะสม 3. ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง 4. ให้การดูแลระยะสุดท้ายเพื่อการจาก ไปอย่างสมศักดิ์ศรี

16 15 โรคเรื้อรังที่พบบ่อยใน คลินิกผู้สูงอายุ Musculoskeletal disorders  Osteoarthritis, crystal-induced arthropathy  Osteoporosis Atherosclerosis-related disorders  Hypertension, Diabetes mellitus, Dyslipidemia  Circulatory disorders : stroke, coronary heart disease Neurodegenerative disorders  Parkinson ’ s disease  Dementia  Delirium  Depression

17 16 ปัญหาสุขภาพอื่นๆที่พบบ่อย หลงลืม หลง เวียน มึนศรีษะ การทรงตัวไม่ดี ตา - ต้อกระจก ต้อหิน หูตึง นอนไม่หลับ การขับถ่าย - อุจจาระ ปัสสาวะ ขาดอาหาร / ขาดสารอาหาร ซีด มะเร็งต่างๆ

18 17 ร้อยละของสาเหตุ ที่ทำให้เกิด ภาวะทุพพลภาพใน ผู้สูงอายุไทย

19 18 แขนขาอ่อนแรง ความผิดรูปของแขนขา การตัดแขนขา สมองเสื่อม โรคจิต ตาบอดข้างเดียว ตาบอดสองข้าง หูพิการ หูหนวก 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 19 โรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดภาวะทุพพล ภาพระยะยาวในคนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2541 Odds ratioAR * Pop.AR ** อุบัติเหตุ --421217.2 โรคหลอด เลือดสมอง 16.89788190.7 โรคทางตา 1.93152182.9 อาการปวด เข่า 1.8176179.9 โรคความดัน เลือดสูง 1.50112166.0 * AR: attributable risk, ** Pop.AR : population attributable risk

21 20 คลินิกผู้สูงอายุ สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คนไข้แก่ ๆ หมอพยาบาลแก่ ๆ เหมือนกัน รักษาโรคที่มีอยู่ ทำแบบเดิม ๆ (RM – repeat medication) มีโรคใหม่ค่อยจัดการตามลำดับ (ตั้งรับ)

22 21 คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน / สถานีอนามัย /PCU วัตถุประสงค์  ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้สูงอายุ  จัดกลุ่มและให้บริการตามที่ต้องการ แบบมีส่วน ร่วมและเพื่อคงศักยภาพ  เน้นย้ำการสร้างเสริมสุขภาพและการให้วัคซีน  ค้นหาโรคที่พบบ่อยขึ้นตามอายุ  ให้การรักษาโรคพื้นฐาน  ส่งต่อผู้ป่วยเมื่อมีข้อบ่งชี้

23 22 ต้องทำอะไร อย่างไร พัฒนาศักยภาพ พัฒนาความครอบคลุม

24 23 สิ่งที่ยังขาดและจะ ต้องพัฒนาอย่าง เร่งด่วน การประเมินผู้สูงอายุครบวงจร การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แนวทางการคัดกรองและตรวจเช็ค สุขภาพ

25 24 การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ  physical : ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย, สภาพโภชนาการ, ประวัติการใช้ยา  mental : สมรรถภาพสมอง  social : ลักษณะทางสังคม (ผู้ดูแล สิ่งแวดล้อม เศรษฐานะ)  function : ประเมินสมรรถภาพในการทำ กิจวัตรต่าง ๆ

26 25 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงอบายมุขและพฤติกรรมเสี่ยง ออกกำลังกายที่เหมาะสม โภชนาการ สุขภาพจิต มีส่วนร่วมในสังคม ป้องกันโรคเฉพาะที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่ติดเชื้อที่สำคัญ ในวัยสูงอายุ 7 ด่านที่ สำคัญ

27 26 ลดการตาย ลดภาวะทุพพล ภาพ

28 27 ความชุกของโรคเรื้อรังใน ผู้สูงอายุไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2541 กลุ่มอายุ 60-6970-7980-89> 90 ปวดเข่า 22.926.120.822.9 ปวดหลัง 16.517.917.710.4 ความดันโลหิต สูง 14.915.014.66.2 ปัญหาสายตา การมองเห็น 10.214.414.616.7 เบาหวาน 10.07.03.12.1 โรคหัวใจขาด เลือด 2.03.14.74.2 โรคหลอดเลือด สมอง 1.72.23.84.2 ภาวะสมองเสื่อม 1.62.43.51.6

29 28 สาเหตุการเสียชีวิตในผู้สูงอายุไทยต่อ ประชากรแสนคน สำนักนโยบายและแผน 2543 60-74 ปี > 75 ปี rateYLL * rateYLL * โรคในระบบ ไหลเวียนเลือด 5744525671936376946 มะเร็ง 56446188889789321 เบาหวาน 21317898434856542 โรคหลอดลมอุด กั้นเรื้อรัง 209159142920162844 โรคทางเดิน อาหาร 1149467430157937 YLL : year of life lost – number of years lost due to premature death

30 29 อัมพาตครึ่งซีก สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน เบาหวาน ความเครียด การดำเนินชีวิต

31 30 โรคหัวใจ สิ่งแวดล้อม สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน เบาหวาน ความเครียดการดำเนินชีวิต เหนื่อย ถุงลมโป่งพอง

32 31

33 32 โรคกระดูกพรุนและภาวะ กระดูกหัก ความ ชรา หมด ประจำเดื อน โรคต่างๆ และยา ที่มีผลต่อกระดูก การสะสม มวล กระดูกให้ ได้สูงสุด ในวัย หนุ่มสาว การสูญเสีย มวลกระดูก มาก ผิดปกติ มวล กระดูกต่ำ ผิดปกติ หรือ โรค กระดูกพรุน ภาวะหก ล้มและการ บาดเจ็บ กระดูก หัก ลักษณะ การ ดำเนิน ชีวิต

34 กระดูกปกติ Reproduced from J Bone Miner Res. 1986;1:15-21 with permission of the American Society for Bone and Mineral Research โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) กระดูกพรุน

35 34 การดำเนินชีวิต ปวดเข่า อ้วน

36 35 สมองเสื่อม ( จากหลอดเลือด ) สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

37 36 รูปแบบการดำเนินชีวิต กระฉับกระเฉง มีส่วนร่วม พึ่งพาตนเองมากที่สุด

38 37

39 38 การตรวจคัดกรองที่เหมาะสม ในผู้สูงอายุไทย Atherosclerotic risk factors Common cancers Anemia Nutritional status Hearing and vision Dental problems Dementia Depression Thyroid function Bone mineral density (BMD) Fall risk assessment

40 39 คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศูนย์ วัตถุประสงค์  ให้การดูแลรักษาและรับส่งต่อในรายที่ ซับซ้อน  คลินิกเฉพาะโรค เช่น สมองเสื่อม คลินิกโรค ข้อ คลินิกการกลั้นปัสสาวะ  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ผู้ดูแลและอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ

41 40 คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลตติยภูมิ และโรงเรียนแพทย์ วัตถุประสงค์  ต้นแบบของการดูแลเชิงรุก เชิงรับ เชิงสนับสนุน  ให้การดูแลปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน พัฒนาสู่แนว ทางการดูแลระดับประเทศ  พัฒนาเครือข่ายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต  พัฒนาการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ อย่างมีศักยภาพและคุณภาพชีวิต

42 41 ลักษณะเฉพาะ ของ ผู้ป่วยสูงอายุ

43 42 ลักษณะเฉพาะของ ผู้สูงอายุ RAMPS  Reduced body reserve  Atypical presentation  Multiple pathology  Polypharmacy  Social adversity

44 43 Geriatric Giants - atypical presentation  Instability (Fall)  Immobility  Intellectual impairment  Incontinence  Inanition  Iatrogenesis

45 44


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ รศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google