งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6 Analyzing Consumer Markets 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-2 Chapter Questions  How do consumer characteristics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6 Analyzing Consumer Markets 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-2 Chapter Questions  How do consumer characteristics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6 Analyzing Consumer Markets 1

2 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-2 Chapter Questions  How do consumer characteristics influence buying behavior?  What major psychological processes influence consumer responses to the marketing program?  How do consumers make purchasing decisions?  In what ways do consumers stray from a deliberate rational decision process?

3 การตลาด : Art or Science

4 Marketing as Science Predictable Functional Utilities Casual Relationship (S-R Theory)...

5 Marketing as Art Post-modern marketing vs Modern marketing Consumption Experience Hedonistic Consumption Consumer Culture Theory Aesthetic of Consumption

6 Consumer Behavior Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-6

7 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-7 What Influences Consumer Behavior? Cultural Factors Social Factors Personal Factors

8 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-8 What is Culture? Culture is the fundamental determinant of a person’s wants and behaviors acquired through socialization processes with family and other key institutions.

9 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-9 Subcultures  Nationalities  Religions  Racial groups  Geographic regions

10 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-10 Fast Facts About American Culture  The average American:  chews 300 sticks of gum a year  goes to the movies 9 times a year  takes 4 trips per year  attends a sporting event 7 times each year

11 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-11 Social Classes Upper uppers Lower uppers Upper middles Middle Working Upper lowers Lower lowers

12 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-12 Social Factors Reference groups Family Social roles Statuses

13 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-13 Reference Groups  Membership groups  Primary groups  Secondary groups  Aspirational groups  Disassociative groups

14 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-14 Family Distinctions Affecting Buying Decisions

15 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-15 Personal Factors  Age  Life cycle stage  Occupation  Wealth  Personality  Values  Lifestyle  Self-concept

16 Age and Stage of Lifecycle Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-16

17 Occupation and Economic Circumstances Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-17

18 Personality Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-18

19 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-19 Brand Personality  Sincerity  Excitement  Competence  Sophistication  Ruggedness

20 Figure 6.1 Model of Consumer Behavior Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-20

21 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-21 Motivation Freud’s Theory Behavior is guided by subconscious motivations Maslow’s Hierarchy of Needs Behavior is driven by lowest, unmet need Herzberg’s Two-Factor Theory Behavior is guided by motivating and hygiene factors

22 Maslow’s Hierarchy Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-22

23 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-23 Perception  Selective attention  Selective retention  Selective distortion  Subliminal perception

24 Learning Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-24

25 Emotions Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-25

26 Memory Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-26

27 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-27 Figure 6.4 Consumer Buying Process Problem Recognition Information Search Evaluation of alternatives Purchase Decision Postpurchase Behavior

28 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-28 Sources of Information CommercialPersonal PublicExperiential

29 Figure 6.5 Successive Sets in Decision Making Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-29

30 Table 6.4 A Consumer’s Brand Beliefs about Laptop Computers Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-30

31 Figure 6.6 Steps Between Alternative Evaluation and Purchase Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-31

32 Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-32 Perceived Risk  Functional  Physical  Financial  Social  Psychological  Time

33 Low-Involvement Decision Making Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-33

34 อัตลักษณ์และการแต่งตัว รวมถึงรูปแบบการดำรงชีวิตวัยรุ่นไทย Emotional Marketing

35 อะไรที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ????? คุณค่าของลูกค้า (Customer Value) ลูกค้าคือผู้สร้างคุณค่าที่เกิดจากการ ใช้งาน (Value-in-Use) คุณค่า คือ ผลประโยชน์ของลูกค้าที่ แตกต่างกันตามสถานการณ์ บุคคล สถานการณ์ บุคคล สถานที่หรือ ช่วงเวลา คุณค่าด้านราคาถูก คุณค่าด้านการใช้งาน คุณค่าด้านความหมายเชิงสัญลักษณ์

36 ทิศทางใหม่ของการตลาด Value Co-Creation Human Value Marketing “ การ ค้นหาว่าลูกค้าให้คุณค่ากับสิ่งใด ” การเปลี่ยนมุมมองจาก “ การค้นหา ความต้องการของลูกค้า ” เป็น “ การ ค้นหาว่าลูกค้าให้คุณค่ากับสิ่งใด ”

37 การตลาดเชิงเหตุผล การตลาดที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อจาก อรรถประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจซื้อจากความจำเป็น เช่น ใช้บริการ KFC เมื่อถึงเวลาพัก เที่ยง เนื่องจากความหิว

38 การตลาดเชิงเหตุผล คำถามคำตอบ 1. ใครคือตลาดเป้าหมาย Who constitutes the market? 2. ลูกค้าเป้าหมายซื้ออะไร What does the market buy? 3. ทำไมลูกค้าจึงซื้อสินค้านั้น Why does the market buy? 4. ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ Who participates in the buying? 5. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร How does the market buy? 6. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด When does the market buy? 7. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน Where does the market buy? 1. ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย (occupants) 2. สิ่งที่ลูกค้าซื้อ (objects) 3. วัตถุประสงค์ในการ ซื้อ (objectives) 4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจซื้อ (organization) 5. กระบวนการ ตัดสินใจซื้อ (operations) 6. โอกาสในการซื้อ (occasions) 7. สถานที่จำหน่าย สินค้า (outlets) ตารางที่ 4.1 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 7O’s Model ที่มา : ปรับปรุงจาก Kotler (2003 )

39 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow

40 Fear Consumption

41 ทฤษฎีสุขนิยม (Hedonistic Consumption) มุ่งเน้นที่ความเพลิดเพลินใจ และอารมณ์ เหนือเหตุผล

42 Consumer Culture Theory: CCT การบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt 6 Analyzing Consumer Markets 1. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 6-2 Chapter Questions  How do consumer characteristics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google