งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ เรื่อง สื่อสารสนเทศในแบบต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ เรื่อง สื่อสารสนเทศในแบบต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบความรู้ เรื่อง สื่อสารสนเทศในแบบต่างๆ

2 ความหมายของ สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปล ความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิด จากวิทยุ โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวเราซึ่งอาจมาจาก วิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวกับสารสนเทศได้ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การจองตั๋วเครื่องบิน การลงทะเบียน ฯลฯ

3 ห้องสมุด ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทปและโทรทัศน์ CD-ROM DVD VCD รวมถึงไมโครฟิล์มด้วย โดยมีบรรณารักษ์ เป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารงานต่างๆ ใน ห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีความ สะดวกสืบค้นได้ง่าย ตรงกับความต้องการห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อ ต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

4 Digital Library ห้องสมุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5 แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลก เชื่อมโยงกันจำนวนมาก  เครื่องแม่ข่ายแต่ละเครื่องมีข้อมูลข่าวสารบางอย่าง บางประเภทบรรจุอยู่  เช่น  ถ้าเป็นเครื่องแม่ข่ายของบริษัทผลิตรถยนต์  ก็จะมี ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นต่างๆ ของบริษัทนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ ต่างๆ  จากบริษัท  และอาจมีข้อมูลประเภทความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

6 ประเภทของข้อมูลหลักในเว็บไซต์
เว็บไซต์ประเภท Portal หรือ Gateway หรือชุมทาง ที่กล่าวถึงเว็บไซต์ประเภทนี้เป็นประเภทแรก เพราะ เป็นประเภทที่มีประโยชน์มาก เวลาที่เราไม่แน่ใจว่าจะหา ข้อมูลประเภทที่ต้องการได้จากแหล่งใด หากเราเข้าไปที่ เว็บไซต์ประเภทนี้ จะพบว่าในเว็บไซต์ได้ทำจุดเชื่อโยงไปยัง เว็บไซต์อื่น โดยจัดแบ่งเป็นประเภทไว้ ทำให้เราสามารถหา แหล่งข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

7 · เว็บไซต์ประเภทของการศึกษา
เว็บไซต์การศึกษาในประเทศไทย  มีจำนวนมากทั้ง ของสถานบันอุดมศึกษา  และของโรงเรียน ต่างๆ  เว็บไซต์ที่อาจถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ชุมทาง ประเภทการศึกษา  

8 เว็บไซต์ประเภทศิลปวัฒนธรรม
เว็บไซต์วัฒนธรรมไทย  จัดว่าเป็นเว็บไซต์หลักในเว็บไซต์ประเภทนี้ นอกจากนี้ ข้อมูล  ด้านศิลปวัฒนธรรม  มักจะมีปรากฏอยู่บ้างตาม เว็บไซต์ของสถานบันอุดมศึกษาต่างๆ  และของภาคเอกชนที่ เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว

9 เว็บไซต์ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นเว็บไซต์หลักสำหรับสารสนเทศ  ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเชื่อมโยง  ไป ยังเว็บไซต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  เช่น   เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10 เว็บไซต์ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e - commerce)  หมายถึง  การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าขาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ขณะนี้การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่ว โลก  ทั้งการค้าปลีกหรือค้าส่ง  การซื้อขายสินค้า หรือบริการ 


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ เรื่อง สื่อสารสนเทศในแบบต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google