งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ เรื่อง สื่อสารสนเทศใน แบบต่างๆ. ความหมายของ สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ เรื่อง สื่อสารสนเทศใน แบบต่างๆ. ความหมายของ สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบความรู้ เรื่อง สื่อสารสนเทศใน แบบต่างๆ

2 ความหมายของ สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำ ข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปล ความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิดจากวิทยุ โทรศัพท์มือถือ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวเราซึ่งอาจมาจาก วิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องจักร ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร โทรคมนาคมสมัยใหม่ เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การจองตั๋วเครื่องบิน การลงทะเบียน ฯลฯ

3 ห้องสมุด ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศใน รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทปและโทรทัศน์ CD-ROM DVD VCD รวมถึง ไมโครฟิล์มด้วย โดยมีบรรณารักษ์ เป็นผู้ดำเนินงาน และ บริหารงานต่างๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และ ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีความสะดวกสืบค้น ได้ง่าย ตรงกับความต้องการห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่ เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอด จนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการ สื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการ ให้บริการสื่อต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

4 DIGITAL LIBRARY ห้องสมุดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Digital Library ( ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ) หมายถึงการจัดเก็บ สารสนเทศในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะจัดเก็บ ในรูปของสิ่งพิมพ์ ขณะนี้ได้เริ่มมีการใช้วิธีการเช่นนี้แล้ว แต่ คงต้องรออีกนานทีเดียวกว่าที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จะ สามารถแทนที่ห้องสมุดแบบดังเดิม หรือแม้แต่เพียงจะ สามารถมีบทบาทเทียบเคียงกับห้องสมุดแบบดั้งเดิม ที่เป็น เช่นนี้เพราะมีเหตุผลหลายประการ ประการแรก สิ่งพิมพ์ที่มี อยู่แล้วมีเป็นจำนวนมาก หากจะนำมาดิจิไทซ์ หรือแปลงเป็น สารสนเทศแบบดิจิทัล ก็ต้องลงทุนลงแรงมหาศาล ประการ ที่สอง ผู้ใช้สารสนเทศส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน ยังคุ้นเคยกับ การอ่านหนังสือมากกว่าการอ่านจากจอคอมพิวเตอร์ แต่เรื่อง นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับการใช้ คอมพิวเตอร์มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

5 แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลกเชื่อมโยงกันจำนวน มาก เครื่องแม่ข่ายแต่ละเครื่องมีข้อมูลข่าวสาร บางอย่างบางประเภทบรรจุอยู่ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแม่ ข่ายของบริษัทผลิตรถยนต์ ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ รถยนต์รุ่นต่างๆ ของบริษัทนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการรับ บริการต่างๆ จากบริษัท และอาจมีข้อมูลประเภท ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

6 ประเภทของข้อมูลหลักในเว็บไซต์ เว็บไซต์ประเภท Portal หรือ Gateway หรือชุมทาง ที่กล่าวถึงเว็บไซต์ประเภทนี้เป็น ประเภทแรก เพราะเป็นประเภทที่มี ประโยชน์มาก เวลาที่เราไม่แน่ใจว่าจะหา ข้อมูลประเภทที่ต้องการได้จากแหล่ง ใด หากเราเข้าไปที่เว็บไซต์ประเภทนี้ จะ พบว่าในเว็บไซต์ได้ทำจุดเชื่อโยงไปยัง เว็บไซต์อื่น โดยจัดแบ่งเป็นประเภท ไว้ ทำให้เราสามารถหาแหล่งข้อมูลที่ ต้องการได้ง่ายขึ้น

7 · เว็บไซต์ประเภทของการศึกษา เว็บไซต์การศึกษาในประเทศ ไทย มีจำนวนมากทั้งของสถานบัน อุดมศึกษา และของโรงเรียน ต่างๆ เว็บไซต์ที่อาจถือได้ว่าเป็น เว็บไซต์ชุมทางประเภทการศึกษา

8 เว็บไซต์ประเภทศิลปวัฒนธรรม เว็บไซต์วัฒนธรรมไทย จัดว่าเป็นเว็บไซต์ หลักในเว็บไซต์ประเภทนี้ นอกจากนี้ ข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม มักจะมีปรากฏอยู่ บ้างตามเว็บไซต์ของสถานบันอุดมศึกษา ต่างๆ และของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ การท่องเที่ยว

9 เว็บไซต์ประเภทวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็นเว็บไซต์หลักสำหรับ สารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ซึ่งมีการ เชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ทางด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ

10 เว็บไซต์ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - commerce) หมายถึง การทำกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการค้าขายผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ขณะนี้การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กำลังขยาย ตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก ทั้ง การค้าปลีกหรือค้าส่ง การซื้อ ขายสินค้าหรือบริการ


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ เรื่อง สื่อสารสนเทศใน แบบต่างๆ. ความหมายของ สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google