งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สาระสำคัญ ภาวะของความมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมี ความสัมพันธ์กัน ถ้าสิ่งแวดล้อมดี บุคคลก็จะมีสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สาระสำคัญ ภาวะของความมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมี ความสัมพันธ์กัน ถ้าสิ่งแวดล้อมดี บุคคลก็จะมีสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สาระสำคัญ ภาวะของความมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมี ความสัมพันธ์กัน ถ้าสิ่งแวดล้อมดี บุคคลก็จะมีสุขภาพที่ดี แต่ปัจจุบันพบว่า การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และ มลพิษทางเสียง ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความเจ็บป่วยและเกิด โรคที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเจ็บป่วยและ การเกิดโรคของบุคคล ที่ประชาชนทุกคนในประเทศต้อง ร่วมมือกันดูแลและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพที่ดีอยู่เสมอ สาระสำคัญ ภาวะของความมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมี ความสัมพันธ์กัน ถ้าสิ่งแวดล้อมดี บุคคลก็จะมีสุขภาพที่ดี แต่ปัจจุบันพบว่า การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และ มลพิษทางเสียง ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความเจ็บป่วยและเกิด โรคที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเจ็บป่วยและ การเกิดโรคของบุคคล ที่ประชาชนทุกคนในประเทศต้อง ร่วมมือกันดูแลและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพที่ดีอยู่เสมอ

2 ความสัมพันธ์ของสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่มี ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ป่าไม้ ดิน สัตว์ แม่น้ำ อากาศ ถนน อาคาร บ้านเรือน ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่ง มีอิทธิพลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ มนุษย์

3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกันและแก้ไข ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวน ประชากร ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และมีสภาพที่เสื่อมโทรม จนถึงระดับที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยของ มนุษย์ ดังนั้นทุกคนควรร่วมมือกันดูแลและจัดการ สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าอาศัย ไม่ให้เกิดปัญหา มลพิษที่อาจส่งผลเสียทางสุขภาพ ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ สำคัญของประเทศที่สงผลกระทบต่อสุขภาพและ การเกิดโรคของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหา มลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

4 มาตรฐานคุณภาพ อากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม คุณภาพอากาศของประเทศไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิด ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชากรโดยรวม

5 ปัญหามลพิษทางน้ำ น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ที่มนุษย์ นำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิต โดยนำมาใช้ บริโภค อุปโภค นำมาใช้ในการทำการเกษตร การ ประมง การคมนาคมขนส่ง หรือแม้แต่เพื่อ การพักผ่อนทางจิตใจ โดยใช้แหล่งน้ำหรือ แม่น้ำตามธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้น ทรัพยากรน้ำควรมี ความสะอาด ปราศจากความเป็นพิษที่บั่น ทอนสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์

6 ปัญหามลพิษทาง เสียง เสียง เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถรับฟังได้ เพราะเสียงเป็น พลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือน และ เคลื่อนตัวของอณูของก๊าซในบรรยากาศ ผ่านมากระทบที่แก้วหูทำให้ได้ยินเสียง ดังนั้น เสียงที่มีคุณภาพเท่านั้นที่ส่งผลดีต่อ สุขภาพ โดยเสียงที่รับฟังจะต้องมีความดัง ของเสียงที่พอเหมาะ ไม่ก่อให้เกิดความ รำคาญรบกวนโสตประสาท หรือมีผล ทำลายการได้ยินของมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สาระสำคัญ ภาวะของความมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมี ความสัมพันธ์กัน ถ้าสิ่งแวดล้อมดี บุคคลก็จะมีสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google