งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการ ประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการ ประกอบอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการ ประกอบอาชีพ

2 บทที่ 2 การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว และสังคม อย่างมีความสุข จำเป็นต้องมีการทำงานเพื่อหา เงินมาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว โดยการประกอบ อาชีพสุจริต เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว

3 อาชีพในชุมชน

4 ความแตกต่างของอาชีพ รายการอาชีพอิสระอาชีพรับจ้าง รายได้  มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ของสินค้าหรือ บริการ และกลไก ทางการตลาด  มีรายได้เป็น เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนตาม ผลงานที่ทำ โดย อัตราค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับการกำหนด ของเจ้าของสถาน ประกอบการ หรือ นายจ้าง ลักษณะ งาน  เป็นอาชีพที่ไม่ ต้องใช้คนมาก เจ้าของกิจการ สามารถคิดและ ตัดสินใจด้วยตนเอง ได้ทุกเรื่อง  เป็นอาชีพที่ ทำงานอยู่ในฐานะ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง ซึ่งต้องทำงาน ภายใต้คำสั่งหรือการ บังคับบัญชาของ นายจ้าง ประเภท กิจการ  อาชีพผู้ผลิตทาง การเกษตร  อาชีพแม่ค้า พ่อค้า  อาชีพช่างซ่อม รถยนต์  อาชีพช่างตัดเย็บ เสื้อผ้า  อาชีพช่างเสริม สวย  ฯลฯ  อาชีพรับจ้างต่างๆ  อาชีพรับราชการ  อาชีพพนักงาน บริษัท  อาชีพพนักงานใน โรงงาน อุตสาหกรรม  ฯลฯ

5 ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการ ประกอบอาชีพ 1. เวลาทำงาน อาชีพบางอาชีพจะทำงานไม่เป็น เวลาที่แน่นอน เช่น ดารา เป็นต้น ผู้ประกอบอาชีพ นี้จึงมีเวลาพักผ่อนหรือทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ไม่แน่นอน อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างการของผู้ ประกอบอาชีพได้ 2. การได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม เป็น อาชีพสุจริตไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ไม่ เป็นอาชีพที่ทำลายศีลธรรม ประเพณีอันงาม และ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชิต 3. ความเสี่ยงในการทำงาน เช่น อาชีพ นักแสดงแทน เราจึงควรเลือกประกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อย

6 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการ ประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google