งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ

2 บทที่ 2 การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว และสังคมอย่างมีความสุข จำเป็นต้องมีการทำงานเพื่อหาเงินมาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว โดยการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว

3 อาชีพในชุมชน

4 ความแตกต่างของอาชีพ รายการ อาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง รายได้
 มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และกลไกทางการตลาด  มีรายได้เป็นเงินเดือน หรือค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำ โดยอัตราค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้าของสถานประกอบการ หรือนายจ้าง ลักษณะงาน  เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้คนมาก เจ้าของกิจการสามารถคิดและตัดสินใจด้วยตนเองได้ทุกเรื่อง  เป็นอาชีพที่ทำงานอยู่ในฐานะลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง ซึ่งต้องทำงานภายใต้คำสั่งหรือการบังคับบัญชาของนายจ้าง ประเภทกิจการ  อาชีพผู้ผลิตทางการเกษตร  อาชีพแม่ค้า พ่อค้า  อาชีพช่างซ่อมรถยนต์  อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  อาชีพช่างเสริมสวย  ฯลฯ  อาชีพรับจ้างต่างๆ  อาชีพรับราชการ  อาชีพพนักงานบริษัท  อาชีพพนักงานในโรงงาน อุตสาหกรรม

5 ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
1. เวลาทำงาน อาชีพบางอาชีพจะทำงานไม่เป็นเวลาที่แน่นอน เช่น ดารา เป็นต้น ผู้ประกอบอาชีพนี้จึงมีเวลาพักผ่อนหรือทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ไม่แน่นอน อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างการของผู้ประกอบอาชีพได้ 2. การได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม เป็นอาชีพสุจริตไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ไม่เป็นอาชีพที่ทำลายศีลธรรม ประเพณีอันงาม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชิต 3. ความเสี่ยงในการทำงาน เช่น อาชีพนักแสดงแทน เราจึงควรเลือกประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อย

6 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google