งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 โรคที่เกิดจากพฤติกรรม สุขภาพ สาระสำคัญ พฤติกรรมสุขภารมีผลต่อการเจ็บป่วยและการเกิด โรค ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมก็จะ ลดโอกาสของการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 โรคที่เกิดจากพฤติกรรม สุขภาพ สาระสำคัญ พฤติกรรมสุขภารมีผลต่อการเจ็บป่วยและการเกิด โรค ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมก็จะ ลดโอกาสของการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 โรคที่เกิดจากพฤติกรรม สุขภาพ สาระสำคัญ พฤติกรรมสุขภารมีผลต่อการเจ็บป่วยและการเกิด โรค ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมก็จะ ลดโอกาสของการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคได้ ในทาง กลับกันการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ย่อม ทำให้มีโอกาสเกิดโรคและความเจ็บป่วยต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งการมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเพียงพฤติกรรม เดียว อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้มากมาย หลายโรค ดังนั้นทุกคนควรตระหนักต่อการมี พฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคเกิด ขึ้นกับตนเอง สาระสำคัญ พฤติกรรมสุขภารมีผลต่อการเจ็บป่วยและการเกิด โรค ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมก็จะ ลดโอกาสของการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคได้ ในทาง กลับกันการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ย่อม ทำให้มีโอกาสเกิดโรคและความเจ็บป่วยต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งการมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเพียงพฤติกรรม เดียว อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้มากมาย หลายโรค ดังนั้นทุกคนควรตระหนักต่อการมี พฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคเกิด ขึ้นกับตนเอง

2 พฤติกรรมสุขภาพกับการเกิด โรค โรค หมายถึง ความไม่สบายหรือ การเกิดภาวะปกติขึ้นในร่างกาย โดยแสดง อาการผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยออกมาให้ เห็น เช่น เป็นไข้ อ่อนเพลีย อาเจียน อุจจาระ ร่วง ปวดศีรษะ ซึ่งอาการที่ปรากฏนั้นอาจจะ เป็นอยู่ระยะหนึ่งแล้วหาย หรือกลับมาเป็นซ้ำ อีกก็ได้ หรืออาจแสดงอาการอยู่ตลอดไป จน อาจส่งผลทำให้อวัยวะของร่างกายเกิดความ พิการ ทุพพลภาพ หรืออาจทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิตได้

3 โรคและการเจ็บป่วยที่แบ่งตาม ลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมของ บุคคล ส่งผลทำให้เกิดโรคและการ เจ็บป่วยต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสามารถ แบ่งชนิดของโรคและการเจ็บป่วย ตามลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพที่

4 การป้องกันโรคและอันตรายที่เกิด จากพฤติกรรมสุขภาพ การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่วย หรือเกิดโรคอันเนื่องมาจากการมี พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม นักเรียนสามารถป้องกันโรคและ อันตรายที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ โดยยึดหลักการดูแลสุขภาพตามสุข บัญญัติ แห่งชาติ 10 ประการ

5 1. รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ ได้แก่ ทำความสะอาดร่างกายและของใช้ให้สะอาดดูแลรักษา ฟันและเหงือกให้สะอาด แข็งแรง มีสุขภาพดี รวมถึงล้าง มือก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้ง ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน และใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่ อับชื้น และให้ความอบอุ่นเพียงพอ 2. บริโภคอาหารสุก สะอาด ปลอดภัย และ ครบถ้วน 5 หมู่ อย่างหลากหลาย และเพียงพอกับความ ต้องการของร่างกายตามวัย นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยง อาหารที่อาจมีสารอันตรายเจือปน เช่น ไส้กรอกหรือ กุนเชียงใส่สี ถั่วงอกหรือขิงซอยที่มีสีขาวผิดธรรมชาติ ซึ่งอาจมีสารฟอกขาวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ 3. ออกกำลังกายด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่าง สม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที เพื่อสร้างความแข็งแรงและภูมิต้านทานโรคแก่ ร่างกาย เช่น การว่ายน้ำ การเต้นแอโรบิก การวิ่งเหยาะ หรือการเล่นกีฬาที่ถนัดและมีความสนใจ

6 4. ควบคุมหรือจัดการอารมณ์และ ความเครียดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม เช่น มองโลกในแง่ดี ทำงานอดิเรกที่ถนัด และมีความสนใจ หัวเราะและยิ้มแย้มอยู่เสมอ และไม่ ควรยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากจนเกิดไป 5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การ เสพสารเสพติด การสำส่อนทางเพศ และอบายมุขต่าง ๆ ที่ทำลายสุขภาพ หรือส่งผลทำให้เกิดโรคและการ เจ็บป่วย 6. ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและใน ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย ไม่เป็นแหล่ง ที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรค หรือเป็นแหล่งเพราะเชื้อ โรค ที่นำโรคและความเจ็บป่วยมาสู่คน 7. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยง หรือลดความรุนแรงของ โรคที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้มีการดูแลรักษาโรคได้ อย่างน้อยทันท่วงที


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 โรคที่เกิดจากพฤติกรรม สุขภาพ สาระสำคัญ พฤติกรรมสุขภารมีผลต่อการเจ็บป่วยและการเกิด โรค ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมก็จะ ลดโอกาสของการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google