งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการ ประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการ ประกอบอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการ ประกอบอาชีพ

2 บทที่ 1 รู้จักงานธุรกิจ งานธุรกิจ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการ ดำรงชีวิตของคนเรา เพราะธุรกิจเป็นแหล่งทำให้ เกิดสินค้าและบริการต่างๆ ที่จะตอบสนองต่อความ ต้องการของคนเราให้มีความสะดวกสบายและมี ความสุข

3 งานธุรกิจ มีประโยชน์หลาย ประการ ดังนี้ 1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมให้เกิด ความพึงพอใจ และความสะดวกสบายในการ ดำรงชีวิต 2. ทำให้เกิดการจ้างงาน เพราะการทำงาน ธุรกิจจำเป็นต้องมีแรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและ ให้บริการ จึงทำให้คนมีงานทำและมีรายได้ 3. กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยการจำหน่าย 4. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย กระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ ทำให้มีรายได้เข้า สู่ประเทศเพิ่มมากขึ้น

4 กระบวนการทำงานธุรกิจ

5 ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบ ธุรกิจ 1. ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติ เช่น ที่ดิน วัตถุดิบต่างๆ ที่จะนำมาใช้ใน การผลิตสินค้าและบริการ 2. เงินทุน หมายถึง เงินที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดหาปัจจัยต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบ ธุรกิจ เช่น การใช้เงินทุนซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการ ผลิต 3. เทคโนโลยีและวิชาการ หมายถึง การนำ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ วางแผน การจัดการ การดูแล และการประเมินผล การทำธุรกิจ 4. คน หมายถึง คนที่มีส่วนในการประกอบ ธุรกิจ

6 คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ 1. มีความสามารถ และรอบรู้ในสิ่งที่ ดำเนินการอยู่ 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ ได้รับมอบหมาย 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติงาน 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใฝ่รู้ 5. มีความตั้งใจ รอบคอบ และเสียสละใน การทำงาน 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ทั้ง ในหน่วยงานของตน 7. มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

7 การจัดเก็บเอกสารสำคัญ

8 การเก็บเอกสารสำคัญ มีวิธีการ ดังนี้ 1. แยกประเภทของเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เช่น เอกสารที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารที่ไม่ต้องพก ติดตัว เช่น สมุดเงินฝาก เป็นต้น 2. เก็บเอกสารไว้ในกระเป๋าสตางค์ ซอง หรือแฟ้มให้เรียบร้อย 3. เขียนชื่อเอกสารบนซอง หรือแฟ้มใส่ไว้ ในตู้ หรือวางไว้ที่ชั้น 4. ในกรณีที่มีเอกสารเป็นจำนวนมาก ควร จัดทำสมุดบันทึกระบุสถานที่ในการเก็บเอกสารแต่ ละประเภท เพื่อให้ความสะดวกในการค้นหา เอกสาร

9 การดูแลรักษา และใช้สมบัติส่วนตัวมี หลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างทะนุถนอม ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย ถ้าพบว่าของ ใช้ใดชำรุด ควรรีบซ่อมแซมทันที 2. ดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวด้วยการทำความ สะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการทำความ สะอาดที่เหมาะสมกับสมบัติแต่ละชิ้น 3. เก็บรักษาสมบัติส่วนตัว โดยแยกประเภท ของสิ่งของ และจัดเก็บตามความเหมาะสม เช่น เสื้อผ้า เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า เป็นต้น และควร จัดเก็บสมบัติส่วนตัวแต่ละชิ้นให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อให้เยิบใช้ได้สะดวก 4. ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวของผู้อื่น โดยไม่ขอ อนุญาตจากเจ้าของ เพราะเป็นการเสียมารยาท

10 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการ ประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google