งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ

2 บทที่ 1 รู้จักงานธุรกิจ
งานธุรกิจ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา เพราะธุรกิจเป็นแหล่งทำให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนเราให้มีความสะดวกสบายและมีความสุข

3 งานธุรกิจ มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้
งานธุรกิจ มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมให้เกิดความพึงพอใจ และความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต 2. ทำให้เกิดการจ้างงาน เพราะการทำงานธุรกิจจำเป็นต้องมีแรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและให้บริการ จึงทำให้คนมีงานทำและมีรายได้ 3. กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยการจำหน่าย 4. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ ทำให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้น

4 กระบวนการทำงานธุรกิจ

5 ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ที่ดิน วัตถุดิบต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 2. เงินทุน หมายถึง เงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้เงินทุนซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต 3. เทคโนโลยีและวิชาการ หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน การจัดการ การดูแล และการประเมินผลการทำธุรกิจ 4. คน หมายถึง คนที่มีส่วนในการประกอบธุรกิจ

6 คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ
1. มีความสามารถ และรอบรู้ในสิ่งที่ดำเนินการอยู่ 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใฝ่รู้ 5. มีความตั้งใจ รอบคอบ และเสียสละในการทำงาน 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ทั้งในหน่วยงานของตน 7. มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

7 การจัดเก็บเอกสารสำคัญ

8 การเก็บเอกสารสำคัญ มีวิธีการ ดังนี้
การเก็บเอกสารสำคัญ มีวิธีการ ดังนี้ 1. แยกประเภทของเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เช่น เอกสารที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารที่ไม่ต้องพก ติดตัว เช่น สมุดเงินฝาก เป็นต้น 2. เก็บเอกสารไว้ในกระเป๋าสตางค์ ซอง หรือแฟ้มให้เรียบร้อย 3. เขียนชื่อเอกสารบนซอง หรือแฟ้มใส่ไว้ในตู้ หรือวางไว้ที่ชั้น 4. ในกรณีที่มีเอกสารเป็นจำนวนมาก ควรจัดทำสมุดบันทึกระบุสถานที่ในการเก็บเอกสารแต่ละประเภท เพื่อให้ความสะดวกในการค้นหาเอกสาร

9 การดูแลรักษา และใช้สมบัติส่วนตัวมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
การดูแลรักษา และใช้สมบัติส่วนตัวมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างทะนุถนอม ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย ถ้าพบว่าของใช้ใดชำรุด ควรรีบซ่อมแซมทันที 2. ดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวด้วยการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับสมบัติแต่ละชิ้น 3. เก็บรักษาสมบัติส่วนตัว โดยแยกประเภทของสิ่งของ และจัดเก็บตามความเหมาะสม เช่น เสื้อผ้า เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า เป็นต้น และควรจัดเก็บสมบัติส่วนตัวแต่ละชิ้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เยิบใช้ได้สะดวก 4. ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวของผู้อื่น โดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าของ เพราะเป็นการเสียมารยาท

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และการประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google