งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องนักเรี ยน ชาย ( คน ) นักเรี ยน หญิง ( คน ) รวม ทั้งหม ด ( คน ) ป.3/1 201838 ป.3/2 181937 ป.3/3 19 36 ป.3/4 161834.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องนักเรี ยน ชาย ( คน ) นักเรี ยน หญิง ( คน ) รวม ทั้งหม ด ( คน ) ป.3/1 201838 ป.3/2 181937 ป.3/3 19 36 ป.3/4 161834."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ห้องนักเรี ยน ชาย ( คน ) นักเรี ยน หญิง ( คน ) รวม ทั้งหม ด ( คน ) ป.3/1 201838 ป.3/2 181937 ป.3/3 19 36 ป.3/4 161834

4

5 1. สามารถใช้ ประโยชน์จากความรู้ ปละวิธีการที่มีอยู่แล้วใน ที่อื่นๆ 2. สามารถนำ สารสนเทศที่เกี่ยวกับ หน่วยงานมาวางแผน จัดระบบงาน และ พัฒนาหน่วยงานหรือ องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

6 3. นำความรู้ที่ได้ จากสารสนเทศมาใช้ใน การแก้ปัญหาและ ป้องกัน ปัญหาที่จะ เกิดขึ้น 4. ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน 5. ช่วยให้การ ตัดสินใจมีคุณภาพ ยิ่งขึ้น

7

8

9

10 การนำเสนอข้อมูลและ สารสนเทศเป็นการนำเอา ข้อเท็จจริง ข้อมูล รายละเอียด ต่างๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดให้ เป็นระเบียบ เพื่อมุ่งให้ผู้ใช้ข้อมูล มองเห็นลักษณะสำคัญของข้อมูล เหล่านั้น และสามารถอ่าน รายละเอียดหรือเปรียบเทียบ ข้อเท็จจริง ข้อมูล รายละเอียด เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูล

11 เช่น การรายงาน หน้าชั้นเรียน การเล่า ข่าวและเหตุการณ์ สำคัญประจำวัน 1. การนำเสนอข้อมูลด้วย วาจา

12 2. การนำเสนอเป็นลาย ลักษณ์อักษร เช่น การจัดทำเล่ม รายงาน การจัดป้ายนิเทศใน ห้องเรียน

13 3. การนำเสนอด้วยสื่อประสม ทั้งภาพ เสียง และ ตัวอักษร เช่น การนำเสนอ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์

14


ดาวน์โหลด ppt ห้องนักเรี ยน ชาย ( คน ) นักเรี ยน หญิง ( คน ) รวม ทั้งหม ด ( คน ) ป.3/1 201838 ป.3/2 181937 ป.3/3 19 36 ป.3/4 161834.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google