งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

2 1.ความหมายของข้อมูล ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งขิง สถานที่ต่างๆ ตามธรรมชาติทั่วไป ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวน ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ หรือลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 5

3 Ex. ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนู
ห้อง นักเรียนชาย (คน) นักเรียนหญิง รวมทั้งหมด ป.3/1 20 18 38 ป.3/2 19 37 ป.3/3 36 ป.3/4 16 34

4 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้รับหรือผู้ต้องการใช้งานต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์

5 ประโยชน์ของสารสนเทศ 1. สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ปละวิธีการที่มีอยู่แล้วในที่อื่นๆ 2. สามารถนำสารสนเทศที่เกี่ยวกับหน่วยงานมาวางแผน จัดระบบงาน และพัฒนาหน่วยงานหรือ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 3. นำความรู้ที่ได้จากสารสนเทศมาใช้ในการ
3. นำความรู้ที่ได้จากสารสนเทศมาใช้ในการ แก้ปัญหาและป้องกัน ปัญหาที่จะเกิดขึ้น 4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ หน่วยงาน 5. ช่วยให้การตัดสินใจมีคุณภาพยิ่งขึ้น

7 สารสนเทศที่ดี มีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ
สารสนเทศที่ดี มีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. มีความถูกต้องแม่นยำ บอกลักษณะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและความสมบูรณ์ของข้อมูล 2. ตรงกับงานที่ต้องการใช้ มีเนื้อหาตรงกับความต้องการที่จะรู้ มีรายละเอียดเหมาะสม กะทัดรัด และชัดเจน 3. ทันต่อการใช้งาน ทันเวลา ทันเหตุการณ์ ซึ่งควรเป็นสารสนเทศที่สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ทันเหตุการณ์

8 2. การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ
ขั้นตอนแรกในการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ คือ เราต้องทราบก่อนว่าข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นคืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด ซึ่งอาจเป็นข้อมูลตัวเลข

9 ขั้นตอนต่อไป เราต้องทราบว่าข้อมูลที่เราต้องการค้นหามีความสำคัญอย่างไร ทำไมจึงต้องค้นหา

10 3. การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
3. การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศเป็นการนำเอาข้อเท็จจริง ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดให้เป็นระเบียบ เพื่อมุ่งให้ผู้ใช้ข้อมูลมองเห็นลักษณะสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น และสามารถอ่านรายละเอียดหรือเปรียบเทียบข้อเท็จจริง ข้อมูล รายละเอียดเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

11 1. การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา
1. การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา เช่น การรายงานหน้าชั้นเรียน การเล่าข่าวและเหตุการณ์สำคัญประจำวัน

12 2 . การนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร
เช่น การจัดทำเล่มรายงาน การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน

13 3.การนำเสนอด้วยสื่อประสม
ทั้งภาพ เสียง และตัวอักษร เช่น การนำเสนอด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์

14


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google