งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการ ประมวลผลข้อมูล.  คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของ มนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการล้วนนำ คอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการ ประมวลผลข้อมูล.  คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของ มนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการล้วนนำ คอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการ ประมวลผลข้อมูล

2  คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของ มนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการล้วนนำ คอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าว ได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการ ดำเนินชีวิตและการทำงานในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นการ เรียนรู้เพื่อทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่ มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง

3  การนับเลขในระบบเลขฐานสิบ  สมมุติเราเริ่มนับเลขจาก ศูนย์ และนับเพิ่มไปที่ละ หนึ่ง เป็น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า ถ้า เราใช้เลขหลักเดียว เราจะนับได้ไม่เกิน เก้า ซึ่งเขียน แทนด้วย 9 ถ้ามีการนับต่อจากเก้าจะได้เป็นสิบ ซึ่ง แทนด้วยเลข หนึ่ง กับ ศูนย์ (10) เราสังเกตที่หลัก หน่วยเท่านั้น จากตัวเลข 0 เมื่อนับไปถึง 9 แล้ว จะวน ซ้ำกับมาที่ 0 เหมือนเดิม

4  ระบบดิจิทัลที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ เป็น ระบบที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าสองระดับ ซึ่งต่างกับ ระบบแอนะล็อกดั้งเดิม ที่ทำงานโดยอาศัยการ เปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบดิจิทัลทำงานโดยอาศัยแรงดันไฟฟ้า สองระดับ เราจึงสามารถใช้ระบบเลขฐานสอง ( เลข 0 กับ เลข 1) แทนแรงดันไฟฟ้าสองระดับนั้น ดังนั้นเมื่อ เราสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระบบ ดิจิทัล เราจึงอาจกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานด้วย ระบบเลขฐานสอง นั่นคือคอมพิวเตอร์จะใช้เพียงเลข 0

5  กับเลข 1 เท่านั้นในการทำงาน แต่เนื่องจาก คอมพิวเตอร์จะต้องคำนวณเลขที่มีค่ามาก หรือต้อง จัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ๆ เลขฐานสองที่ใช้จึง ต้องมีจำนวนหลักมาก จำนวนหลักของเลขฐานสอง นี่เองที่เราเรียกว่า บิต (Bit) เช่น เลขฐานสองที่ใช้เป็น รหัสแทนตัวอักษรต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ของ คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเลขฐานสองขนาด 8 บิต คือ มี 8 หลัก เช่น ตัวอักษร A แทนด้วย 0100 0001 อักษร Z แทนด้วย 0101 1010 เป็นต้น 

6  คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานด้านต่างๆ อย่าง แพร่หลายดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้งานด้านต่างๆ ย่อมมี วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และปริมาณที่แตกต่างกัน เช่น งานวิจัยเพื่อส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก หรือ งานของธนาคารที่มีสาขาทั่วไป หรืองานคุมสินค้าคง คลังของห้างสรรพสินค้า หรืองานฝึกอบรม คณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา หรืองานผลิต

7  หนังสือพิมพ์ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้มีการผลิต คอมพิวเตอร์ออกมาให้มีขนาดและความสามารถ รวมทั้งราคาอย่างเหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ซึ่งการ แบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นี้พิจารณาจากสรรถนะ ของหน่วยประมวลผลกลาง ความรู้ของหน่วยความจำ และคุณสมบัติประกอบอื่นๆ

8  นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์อย่างละเอียด องค์ประกอบที่สำคัญของ ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้ ซึ่งมี 2 ประเภท  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ซอฟต์แวร์ (Software)

9  คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มีประโยชน์มากและมีการ นำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง เราอาจจัดประเภทการ ใช้งานของคอมพิวเตอร์เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูล  การควบคุมอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการ ประมวลผลข้อมูล.  คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของ มนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการล้วนนำ คอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google