งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สนับสนุนการใส่ฟันใน 75 จังหวัดและกทม. งบฯ บริการ สปสช. - ภายใต้ Vertical program 48 ( กค.48- มีค.49) ใส่ฟัน 35,000 ราย ( ได้รับการสนับสนุนงบฯเพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สนับสนุนการใส่ฟันใน 75 จังหวัดและกทม. งบฯ บริการ สปสช. - ภายใต้ Vertical program 48 ( กค.48- มีค.49) ใส่ฟัน 35,000 ราย ( ได้รับการสนับสนุนงบฯเพิ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สนับสนุนการใส่ฟันใน 75 จังหวัดและกทม. งบฯ บริการ สปสช. - ภายใต้ Vertical program 48 ( กค.48- มีค.49) ใส่ฟัน 35,000 ราย ( ได้รับการสนับสนุนงบฯเพิ่ม 5.6 ล้านบาท ) - ภายใต้ Vertical program 49 ( เมย.- กย.49)  ใส่ฟัน 15,660 ราย (0.25% ของผู้สูงอายุราย จังหวัด ) ภาครัฐ 4,100 บาท / ราย ภาคเอกชน 4,100 บาท / ราย  ค่าตรวจขึ้นทะเบียน 6 บาท / ราย

3 1. สนับสนุนการใส่ฟันใน 75 จังหวัดและกทม. งบฯ สนับสนุน สปสช. - 60% หลังลงนามในข้อตกลงกับกรมอนามัย - 30% เมื่อใส่ฟัน 60% ของเป้าหมาย - 10% เมื่อใส่ฟัน 80% ของเป้าหมาย การจัดประชุม 5,000 บาท / จังหวัด การประเมินความพึงพอใจร้อยละ 10 (30 บาท / ราย ) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (3,000 บาท / CUP)

4 1. สนับสนุนการใส่ฟันใน 75 จังหวัดและกทม. กองทุนโครงการฟันเทียมพระราชทาน - เพิ่มเติมให้เอกชน 1,900 บาท / ราย - เพิ่มเติมให้จังหวัดที่ทำได้มากกว่า เป้าหมายสปสช. ภาครัฐ 4,100 บาท / ราย ภาคเอกชน 6,000 บาท / ราย ตาม TOR

5 1. สนับสนุนการใส่ฟันใน 75 จังหวัดและกทม. การดำเนินงานช้ากว่ากำหนด - สปสช. อนุมัติในหลักการเดือน มิย.49 - สปสช. ลงนามในข้อตกลงกับกรม อนามัยแล้ว (9 สค.) - จังหวัดทำข้อตกลงกับกรมอนามัย แล้ว 23 จังหวัด ( แจ้งเรื่องเป็นทางการไม่ทัน ) ขอให้จังหวัดทำข้อตกลง โครงการ เงื่อนไขการ สนับสนุน การใช้ตราสัญลักษณ์ ขอให้จังหวัดที่ทำข้อตกลงแล้ว เร่งเบิกจ่าย ( ผ่าน โปรแกรม ) การสื่อสาร http://www.moph.go.th logo รูปฟันhttp://www.moph.go.th

6 1. สนับสนุนการใส่ฟันใน 75 จังหวัดและกทม. ปี 2550 ( ตค. 49 - กย. 50) - สปสช. อนุมัติในหลักการเดือน มิย.49 - สนับสนุน 180 ล้านบาท + กองทุน โครงการ - ยังไม่ได้เสนอรายละเอียดโครงการ จัดประชุมเมื่อ สปสช. รับโครงการเรียบร้อย แล้ว

7 2. การรณรงค์ - วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 48 ( ประกวด 10 ยอดฟันดี ) - เชียงใหม่ 22 กพ. 49 - ขอนแก่น 3 กค. 49 - กระทรวงสาธารณสุข 7 กค.49 -Smart & Happy 50 up 9-13 สค. 49 - อื่น ๆ

8 2. การรณรงค์ ’5o - วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 49 ( ประกวด 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี วันที่.........................) - พิษณุโลก ธค.49 - อีก 3 ครั้ง ……………………………. - เตรียมการรณรงค์ใหญ่ 80 พรรษา ขอความร่วมมือในการรณรงค์ครั้งต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน

9 3. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - พัฒนารูปแบบการดำเนินงานโดยชมรม ผู้สูงอายุ 3 เขต, 7 จ., 25 CUP/PCU, 25 ชมรม ประชุมสรุปรูปแบบ กอง CUP/PCU (24 สค.49) - การค้นหา 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี - การประกวดผู้สูงวัยฟันดีในการรณรงค์

10 3. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ’50 - พัฒนารูปแบบการดำเนินงานโดยชมรมผู้สูงอายุ ( พัฒนาภาคีเครือข่าย )  กองทันต, 3 เขต, 7 จ., 25 CUP/PCU, 25 ชมรม ประชุม 25 ชมรมผู้สูงอายุ........................ วัน ทันตฯ ตค.49 พัฒนาสื่อที่เหมาะสม  3 เขตใหม่ - การค้นหา 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี - การประกวดผู้สูงวัยฟันดีในการรณรงค์

11 4. กองทุนโครงการฟันเทียม พระราชทาน - การทอดผ้าป่ามหากุศล พย. 48 พระผง 4 องค์ / อนุโมทนาบัตรรายที่ ต้องการ - การจัดสร้างพระพุทธชินสีห์จำลอง “ ภ. ป. ร.” พระบูชา 5 นิ้ว, พระกริ่งนวโลหะ, พระ ผง - ตู้รับบริจาค - การรับบริจาคทุนตั้งต้น การเข้าเฝ้า ฯ การประสานงานกับจังหวัด

12 5. การสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ - คู่มือปฎิบัติงาน 48, 49 - คู่มือการใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุ - ชุดนิทรรศการ ความรู้ สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 10 แผ่น - แผ่นพับ การดูแลฟันแท้ + ฟันเทียม การดูแลฟันเทียม

13 5. การสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ - โปสเตอร์ โครงการและการรับบริจาค กระแสพระราชดำรัส (60 ปีครองราชย์ ) ชุดนิทรรศการโครงการ 6 แผ่น / ชุด (60 ปี ครองราชย์ ) - ภาพพลิก - ผ้าป้าย vinyl  ขนาด 1* 2 ม. ทั้ง inkjet และ silk screen (60 ปี ครองราชย์ ) ภาพผู้สูงอายุ  ขนาด 2* 3 ม. silk screen (60 ปี ครองราชย์ ) ภาพในหลวงกับงานทันตกรรม

14 6. การพัฒนาภาคีเครือข่าย - การอบรม เรื่องการทำฟันเทียม  อาจจะอบรมเพิ่มปี 50 - การถ่ายทอดโครงการ การประชุมติดตาม โครงการ - การประชุมสรุปผล ตค.49 ( รายละเอียดปี 50) - การใช้โปรแกรมเพื่อการรายงาน ??? - การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - การประชุมวิชาการ (80 พรรษา )

15 7. การสนับสนุนอื่น ๆ - แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ( ตามเป้าหมายการใส่ฟัน 49) - เม็ดแช่ทำความสะอาดฟันเทียม (12 เม็ด / ชุด ) ( การจัดซื้อ จัดจ้างช้า ) - การประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ( มิย. 49, ธค. 49) - จัดหางบประมาณดำเนินการตามกิจกรรม [ การค้นหาผู้สูงวัยฟันดี วัย 80 ปี สำหรับประกวดปี 50 การนิเทศ ติดตามโครงการ 6,000 บาท / เขต / 2 จังหวัด ส่ง 15 ตค. 49 ……………………………………………..]

16 การนิเทศ ติดตามโครงการ ’49 -2 จังหวัดใหม่ / 1 เขต - ระบบสนับสนุนในจังหวัด ( ส่วนกลาง ) - ความต้องการสนับสนุนปี ’50 ( จำเป็นต้องอบรมการใช้โปรแกรม ???) - ความพึงพอใจผู้ให้บริการและผู้ประสานงาน - ความคิดเห็น Vertical program/ high cost - การทำความเข้าใจกับจังหวัด / ลูกค้า

17 สรุป - ความล่าช้าและเร่งด่วนของโครงการ รวมทั้ง กิจกรรม - การนิเทศ ติดตาม ข้อมูลการพัฒนาระบบบริการ ระบบ สนับสนุน ความต้องการสนับสนุน ปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ - การพัฒนารูปแบบ / แนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก - ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม และในกรณี เร่งด่วน

18 การประสานงาน - โทรศัพท์ การจัดการโครงการ / รับฟังข้อเสนอแนะ : สุปราณี นนทลี วรางคนา สุ รัตน์ พวงทอง การทำข้อตกลง การรายงาน การเบิกจ่าย โปรแกรมรายงาน : เสน่ห์ วิชชุดา จารุวรรณ มณัชษญา การประชุม / อบรม / การประกวด : สุวิณี กำจัด ฤดี -Website http://www.moph.go.thhttp://www.moph.go.th -E-mail

19

20 การดำเนินงาน โครงการในกทม. : เทิดพระเกียรติสมเด็จ พระเทพฯ 100% เด็กกทม. โครงการในจ. ชุมพร, ขอนแก่น, สุราษฎร์, ร้อยเอ็ด ศูนย์อนามัย ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานในจังหวัด ( สสจ., โรงนม,.........) monitor ปริมาณฟลูออไรด์ในนม การประเมินประสิทธิผลโครงการ  ธค. 49 ประชุมที่ขอนแก่น แลกเปลี่ยนแนวทาง implement 5 ประเทศที่ดำเนินงาน

21 ผู้ประสานงาน - ทพญ. พวงทอง เล็ก เฟื่องฟู - ทพญ. กรกมล นิยม ศิลป์

22


ดาวน์โหลด ppt 1. สนับสนุนการใส่ฟันใน 75 จังหวัดและกทม. งบฯ บริการ สปสช. - ภายใต้ Vertical program 48 ( กค.48- มีค.49) ใส่ฟัน 35,000 ราย ( ได้รับการสนับสนุนงบฯเพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google