งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี " 14 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี " 14 กุมภาพันธ์ 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี " 14 กุมภาพันธ์ 2549

2 1. การ ตรวจฟัน ตรวจฟันนักเรียนชั้นป. 1 และป. 3 รวม 880,859 คน (49.98 %) สค. 48 - มค. 49

3 2. การบริการเคลือบ หลุมร่องฟัน เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นป.1 248,838 คน (56.84 %) 631,127 ซี่ (72.09 %) สค. 48 - มค. 49

4 3. การสนับสนุนการ ดำเนินงาน 3.1 จัดสรรแปรงสีฟันและยาสีฟัน ให้เด็กอนุบาล - นร. ประถม 6 2.16 ล้านคน ( ร้อยละ 30 ของนร.) 31,502,508.48 บาท 3.2 จัดทำเทปเพลงยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี 755,375 บาท 3.3 จัดทำเทป VCD แนวทางการจัด กิจกรรมส่งเสริมทันตสุข ภาพและสนับสนุนให้โรงเรียนทั่ว ประเทศ 35,000 แห่ง วงเงิน 1.25 ล้านบาท 3.4 จัดพิมพ์แผ่นพับ “ ยิ้มสดใส เด็กไทย ฟันดี ” 600,000 บาท 3.5 จัดพิมพ์คู่มือดำเนินงานโครงการ 82,336.50 บาท

5 3. การสนับสนุนการ ดำเนินงาน 3.6 จัดประชุมถ่ายทอด / ติดตาม 3 ครั้ง 1,266,853 บาท 3.7 จ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูล 3,766,000 บาท 3.8 จ้างทำเอแบคโพลล์ 400,000 บาท 3.9 จัดสรร งบบริหารจัดการ ให้ สสจ./ ศูนย์เขต 10,784,548 บาท ( ร้อยละ 70 ของงบบริหารในส่วน ภูมิภาค ) 3.10 จัดสรร งบบริการ ( ผ่านสสจ.) 80,437,136.15 บาท ( ร้อยละ 72.09 ของงบบริการ )

6 4. การติดตามประเมินการ ดำเนินงาน 4.1 ประเมินการให้บริการ sealant ผล : - 55 จังหวัด รายงานผลการ ปฏิบัติงานโครงการ - 28 จังหวัด รายงานผลการสุ่ม ประเมินการได้รับ sealant - 8 จังหวัด รายงานผลการสุ่ม ประเมินการยึดติดของ sealant 4.2 ประเมินการบริหารจัดการ / ข้อคิดเห็น ด้วยแบบสอบถาม สสจ. 75 แห่ง CUP 952 แห่ง ผล : อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล

7 4. การติดตามประเมิน การดำเนินงาน 4.3 ประเมินการรับรู้ของผู้ปกครองเด็ก นักเรียนที่ได้รับบริการ sealant ในโครงการ โดยจ้างเหมาทำ ABAC Poll ( สำรวจใน 12 จังหวัด /12 เขตเพื่อสอบถาม ผู้ปกครองทั่วประเทศจำนวน 2,401 ตัวอย่าง ) ผล : อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.4 ติดตามประเมินความก้าวหน้า / ปัจจัย ความสำเร็จ / ปัญหา อุปสรรค โดยศูนย์อนามัยเขต ดำเนินการทุกจังหวัดในเขตพื้น ที่รับผิดชอบ ผล : อยู่ระหว่างการประเมิน

8 4. การติดตามประเมินการ ดำเนินงาน 4.5 ติดตามประเมิน / ตรวจเยี่ยมการ บริหารจัดการโครงการ จากผู้ประสานงานโครงการของ จังหวัด ( สสจ./ CUP) โดย ทีมงานส่วนกลางและศูนย์เขต ผล : ดำเนินการสุ่มประเมิน เขตละ 1 จังหวัด โดยออก ประเมินจังหวัด นครสวรรค์ ภูเก็ต ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ เพชรบุรี สระแก้ว แล้ว ( จังหวัดสุโขทัย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นนทบุรี ชัยนาท จะประเมินเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ )

9 สรุปผลการ ดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมายบริการ ( ตรวจ และ Sealant) 27 จังหวัด บรรลุเป้าหมาย ร้อย ละ 71-105 29 จังหวัด บรรลุเป้าหมาย ร้อย ละ 51-70 19 จังหวัด บรรลุเป้าหมาย ร้อย ละ 30-50 หมายเหตุ : ข้อมูลจาก การเบิกจ่ายเงินค่าบริการ สิ้นเดือนมกราคม 2549

10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณใน การบริหารจัดการ งบประมาณที่ได้รับ ( งวด 1,2) 52,155,065 บาท ใช้ไป 51,635,883.98 บาท ( ร้อย ละ 99) คงเหลือ 519,181.02 บาท ( อยู่ระหว่างการสรุปยอดเงินใน การติดตามประเมินผล ) งบประมาณคงค้าง ( งวด 3,4) 9,203,835 บาท ข้อมูล : 14 กุมภาพันธ์ 2549

11


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี " 14 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google