งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี"
14 กุมภาพันธ์ 2549

2 1. การตรวจฟัน ตรวจฟันนักเรียนชั้นป. 1 และป. 3 รวม 880,859 คน (49.98 %)
สค มค. 49

3 2. การบริการเคลือบหลุมร่องฟัน
เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นป ,838 คน (56.84 %) ,127 ซี่ (72.09 %) สค มค. 49

4 3. การสนับสนุนการดำเนินงาน
3.1 จัดสรรแปรงสีฟันและยาสีฟัน ให้เด็กอนุบาล-นร.ประถม ล้านคน (ร้อยละ 30 ของนร.) ,502, บาท 3.2 จัดทำเทปเพลงยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี 755,375 บาท 3.3 จัดทำเทป VCD แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุข ภาพและสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วประเทศ 35,000 แห่ง วงเงิน 1.25 ล้านบาท 3.4 จัดพิมพ์แผ่นพับ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” 600,000 บาท 3.5 จัดพิมพ์คู่มือดำเนินงานโครงการ 82, บาท

5 3. การสนับสนุนการดำเนินงาน
3.6 จัดประชุมถ่ายทอด / ติดตาม 3 ครั้ง 1,266,853 บาท 3.7 จ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูล 3,766,000 บาท 3.8 จ้างทำเอแบคโพลล์ 400,000 บาท 3.9 จัดสรร งบบริหารจัดการ ให้ สสจ./ศูนย์เขต 10,784,548 บาท (ร้อยละ 70 ของงบบริหารในส่วนภูมิภาค) 3.10 จัดสรร งบบริการ (ผ่านสสจ.) 80,437, บาท (ร้อยละ ของงบบริการ)

6 4. การติดตามประเมินการดำเนินงาน
4.1 ประเมินการให้บริการ sealant ผล: จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ - 28 จังหวัด รายงานผลการสุ่มประเมินการได้รับsealant - 8 จังหวัด รายงานผลการสุ่มประเมินการยึดติดของ sealant 4.2 ประเมินการบริหารจัดการ / ข้อคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม สสจ. 75 แห่ง CUP 952 แห่ง ผล: อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

7 4. การติดตามประเมินการดำเนินงาน
4.3 ประเมินการรับรู้ของผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่ได้รับบริการ sealant ในโครงการ โดยจ้างเหมาทำ ABAC Poll (สำรวจใน 12 จังหวัด /12 เขตเพื่อสอบถามผู้ปกครองทั่วประเทศจำนวน 2,401 ตัวอย่าง) ผล: อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.4 ติดตามประเมินความก้าวหน้า /ปัจจัยความสำเร็จ / ปัญหา อุปสรรค โดยศูนย์อนามัยเขต ดำเนินการทุกจังหวัดในเขตพื้น ที่รับผิดชอบ ผล: อยู่ระหว่างการประเมิน

8 4. การติดตามประเมินการดำเนินงาน
4.5 ติดตามประเมิน/ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการ จากผู้ประสานงานโครงการของจังหวัด(สสจ./ CUP)โดย ทีมงานส่วนกลางและศูนย์เขต ผล: ดำเนินการสุ่มประเมิน เขตละ1จังหวัด โดยออก ประเมินจังหวัด นครสวรรค์ ภูเก็ต ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ เพชรบุรี สระแก้ว แล้ว (จังหวัดสุโขทัย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นนทบุรี ชัยนาท จะประเมินเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์)

9 การบรรลุเป้าหมายบริการ (ตรวจ และ Sealant)
สรุปผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมายบริการ (ตรวจ และ Sealant) 27 จังหวัด บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 29 จังหวัด บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 51-70 19 จังหวัด บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 30-50 หมายเหตุ: ข้อมูลจาก การเบิกจ่ายเงินค่าบริการสิ้นเดือนมกราคม 2549

10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้รับ(งวด 1,2) ,155,065 บาท ใช้ไป ,635, บาท (ร้อยละ 99) คงเหลือ , บาท (อยู่ระหว่างการสรุปยอดเงินในการติดตามประเมินผล) งบประมาณคงค้าง (งวด 3,4) ,203,835 บาท ข้อมูล: 14 กุมภาพันธ์ 2549

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google