งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากเด็กอายุ 0-5 ปี ผลงานหลัก ปีงบประมาณ 2549 งานที่จะทำร่วมกัน ปี 2550 ? ( กอง + ศูนย์อนามัย 12 แห่ง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากเด็กอายุ 0-5 ปี ผลงานหลัก ปีงบประมาณ 2549 งานที่จะทำร่วมกัน ปี 2550 ? ( กอง + ศูนย์อนามัย 12 แห่ง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากเด็กอายุ 0-5 ปี ผลงานหลัก ปีงบประมาณ 2549 งานที่จะทำร่วมกัน ปี 2550 ? ( กอง + ศูนย์อนามัย 12 แห่ง )

2 การส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากเด็กอายุ 0-5 ปี ผลงานหลักปี 2549 - การสำรวจสถานการณ์โรคฟันผุ ในเด็ก - ผลผลิต โครงการ แม่ลูกฟันดี 102 ปี ( 46 – 48) - ผลการสำรวจ สถาณการณ์ใน ศูนย์เด็ก (49) - การศึกษา Fl Var (47 – 49) - การประกวด แม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า - โครงการไม่กินหวาน

3 สถานการณ์ฟันผุ ของเด็กปฐมวัย อายุ เด็ก 254 5 (%) 254 6 (%) 254 7 (%) 254 8 (%) 1.5 ปี * -81.5 83.8 85.9 3 ปี 28.0 7 30.8 2 33.9 7 33.5 8 * จากรายงาน แม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า

4 ผลผลิต : แม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า หญิง ตั้งครร ภ์ 2546 (%) 2547 (%) 2548 (%) ร่วม โครงกา ร 34.543.350.4 Plaq C. 20.825.823.4 ขูดหิน น้ำลาย 9.413.312.2 อุดฟัน 4.777.1 ถอนฟัน 1.43.43.7

5 เด็ก 2546 (%) 2547 (%) 2548 (%) ลงทะเบี ยน 35.8 42.9 49.2 ตรวจช่อง ปาก 42.9 54.6 54.2 เคลือบ Fl Var 0.5 2.8 4.1 ได้ คำแนะ นำ 44.8 58.3 54.8 ฝึก แปรงฟัน 29 37.7 37.2

6 การสำรวจสถานการณ์ใน ศูนย์เด็กเล็ก (49) การแปรง - เด็กแปรงฟัน 89.4 % - มีน้ำเพียงพอ 94.3 % - สถานที่แปรงฟันเพียงพอ 65.6 % - มีแปรงครบทุกคน 93.9 %

7 อาหารว่างของเด็ก - นมรสจืดอย่างเดียว 95.7 % - ผลไม้ 3-5 วัน / สัปดาห์ 62.5 % - นำขวดนมมาได้ 82.6 % - นำขนมมาได้ 72.5 % - ศูนย์ขายขนม 39.6 %

8 ผลการศึกษาการใช้ ฟลูออไรด์วานิช ( เบื้องต้น ) การใช้ FI Var - WBC 28 % - ศูนย์เด็ก / รร. 18 % - การเยี่ยมบ้าน 5.4 % * บางแห่ง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยการใช้ Fl Var 32 บาท / ครั้ง

9 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ - เด็กไม่ค่อยร่วมมือ - ราคาแพง เสนอการพัฒนา ผลิตในประเทศ - เสนอให้เป็นนโยบายใน WB จังหวัดที่มีการอบรมการใช้ Fl Var แก่ เจ้าหน้าที่สส. : สิงห์บุรี ชัยภูมิ อุบล พัทลุง

10 การประกวด แม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า 67 จังหวัดที่ ร่วม กำลังรวบรวม เรื่องเล่าจากแม่

11 กลุ่มเป้าหมาย หลัก : เด็กก่อนวัยเรียน & เด็ก ประถมศึกษา เจ้าหน้าที่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยงเด็ก สื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมาย รอง : โครงการไม่ กินหวาน

12 พื้นที่ ดำเนินงาน (12 จ.) : สระบุรี ราชบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี : น่าน แพร่ ลำปาง : หนองบัวฯ หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร์ ภูเก็ต

13 - นโยบายรร. ปลอดน้ำอัดลม - ศูนย์เด็กเน้นผลไม้เป็นอาหารว่าง – การขับเคลื่อนเรื่องฉลากขนม (เป็นสัญลักษณ์ง่ายต่อการเข้าใจ) –แก้ไขประกาศเรื่องอาหรเสริมเด็ก การดำเนินงาน

14 แผนการดำเนินงาน ปี 2550 การพัฒนาวิชาการ - สังเคราะห์การศึกษาสู่ข้อเสนอ เชิงนโยบาย - พัฒนา Guideline + Tool ในศูนย์ เด็กเล็ก - พัฒนาการดำเนินงานในศูนย์ เด็กเล็ก - ศึกษาสถานการณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ เด็กปฐมวัย

15 การสร้างกระแส - การรณรงค์ใน กทม. ร่วมกับ Lion ( พย.49) Key massage : แม่แปรงฟันให้ลูกทุกวัน ด้วยยาสีฟัน Fl - การประกวดภาพถ่ายแม่แปรงฟันให้ ลูก

16 การมีส่วนร่วมใน แผนงาน ปี 50 การพัฒนาการดำเนินงานในศูนย์ เด็กเล็ก พัฒนา Guideline …… ร่วม คิด ในศูนย์เด็กเล็ก พัฒนางานทันตฯในศูนย์เด็กเล็ก....... ร่วมพัฒนาศูนย์เด็ก ด้วย Guideline ศูนย์ละ 1 จ.( ทุก ศูนย์เด็ก ) ( งบกอง + งบ ศูนย์ ) เปิดรับสมัครทุกศูนย์ตั้งแต่วันนี้.......................

17 การสนับสนุน การสังเคราะห์วิชาการเป็นข้อเสนอ ที่เป็นไปได้ ( วิทยาสารกองทันต ปี 2549) บันทึก โครงการแม่ลูกฟันดี 102 ปี สมเด็จย่า หนังสือนิทาน ครอบครัวอบอุ่นสู่ ครอบครัวแข็งแรง หนังสือ ครอบครัวอ่อนหวาน หนังสือ 101 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากเด็กอายุ 0-5 ปี ผลงานหลัก ปีงบประมาณ 2549 งานที่จะทำร่วมกัน ปี 2550 ? ( กอง + ศูนย์อนามัย 12 แห่ง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google