งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2  ในการใช้งานเว็บไซต์ โดยปกติเราจะไม่สามารถ ใช้งานตัวแปรที่มีลักษณะ Global ที่สามารถ นำไปใช้ได้กับเว็บเพจหน้าอื่นๆ ปกติในการใช้ งานค่าต่างๆ ของเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2  ในการใช้งานเว็บไซต์ โดยปกติเราจะไม่สามารถ ใช้งานตัวแปรที่มีลักษณะ Global ที่สามารถ นำไปใช้ได้กับเว็บเพจหน้าอื่นๆ ปกติในการใช้ งานค่าต่างๆ ของเว็บเพจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2  ในการใช้งานเว็บไซต์ โดยปกติเราจะไม่สามารถ ใช้งานตัวแปรที่มีลักษณะ Global ที่สามารถ นำไปใช้ได้กับเว็บเพจหน้าอื่นๆ ปกติในการใช้ งานค่าต่างๆ ของเว็บเพจ จำเป็นต้องมีการส่ง และรับค่าในลักษณะ GET และ POST จึงจะ สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้  แต่มีหลายกรณีที่เราต้องการเก็บรักษาข้อมูล บางอย่างไว้ โดยไม่ต้องส่งและรับค่าแบบ GET หรือ POST เราสามารถใช้ Session Control ใน การรักษาข้อมูลนี้ไว้ได้ จนกว่าผู้ใช้จะปิดหน้า เว็บเพจทั้งหมดของเว็บไซต์นั้นๆ หรือ Timeout

3 3  คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่สคริปต์สามารถเก็บไว้บนเครื่อง Client ได้ ประโยชน์ของการใช้งาน cookie คือใช้เก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราต้องการ  โดยเมื่อเรากลับมาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้งเว็บไซต์นั้นๆ จะ สามารถอ่าน cookie file เพื่อทำการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เว็บของ hotmail ที่ เมื่อนิสิตกลับเข้ามาโดยไม่ได้ Sign Out จะมี Username เดิมปรากฏอยู่เป็นต้น

4 4 setcookie(name, value, expire, path, domain); name หมายถึง ชื่อของ cookie value หมายถึง ค่าของ cookie expire หมายถึง วันที่หมดอายุของ cookie path หมายถึง path directory ที่สามารถเรียกใช้ cookie domain หมายถึง ชื่อของเว็ปเซิร์ปเวอร์ที่สามารถใช้ cookie *** ฟังก์ชั่นนี้ต้องใช้ก่อนแท็กเปิด

5 5  กำหนดให้ Cookie มีชื่อว่า test เก็บค่า Hello, Phayao มีระยะเวลา 1 ชั่วโมง  หากต้องการลบค่า Cookie สามารถใช้คำสั่ง setcookie() แต่ไม่ต้องใส่ค่า Parameter ให้กับ ฟังก์ชัน

6 6  เมื่อ cookie ถูกเซ็ทแล้ว สามารถเรียก cookie มาใช้งานได้ เหมือนเป็นตัวแปร  ฟังก์ชั่น isset() ตรวจสอบว่า cookie มีการเซ็ท แล้วหรือยัง

7 7  ใช้คำสั่ง setcookie() แต่ไม่ต้องใส่ค่า Parameter ให้กับ ฟังก์ชัน

8  Session เป็นตัวแปรคล้าย คุกกี้  ข้อมูลที่ถูกเก็บในตัวแปร session จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ session เช่นเดียวกับไฟล์คุกกี้ แต่ session จะเก็บไฟล์ไว้ ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์  ความแตกต่างของ Cookie กับ Session คืออายุของตัว แปร อายุของ Cookie ถูกกำหนด ด้วยเวลา อายุของ Session ถูกกำหนดด้วยการ ทำงานของเบราเซอร์

9  Session เริ่มมีอายุตั้งแต่ถูกประกาศ และจะยังคงมีอยู่ ตราบเท่าที่เบราเซอร์ยังคงเปิดใช้งานอยู่  หมายความว่าตัวแปร session จะหมดอายุเมื่อเบรา เซอร์ถูกปิด และต้องเป็นการปิดทุกหน้าต่างด้วย ( ทั้งที่ เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง )

10  เอาข้อมูลของผู้ใช้ไปเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไว้ทำไม ???  เพราะปัญหาของผู้ใช้ที่คิดว่า cookie ไปละเมิดสิทธิส่วน บุคคล จึงทำให้เบราเซอร์ต่างๆ ต้องให้ผู้ใช้สามารถเลือก ได้ว่าจะอนุญาตให้ใช้คุกกี้ได้หรือไม่ ถ้าผู้ใช้กำหนดไม่ยอมรับคุกกี้ ตัวแปรคุกกี้ก็ไม่มีสิทธิ์ไป สร้างไฟล์ไว้ได้ ดังนั้นมันจึงเกิดปัญหา หากว่าเรา ต้องการเก็บค่าข้อมูลเพื่อใช้ได้หลายๆ ครั้ง ก็จะลำบาก session น่าจะเป็นคำตอบของเรื่องนี้

11  การประกาศตัวแปร session จะใช้ฟังก์ชัน ตัวอย่าง $_SESSION[“name”]; name เป็นชื่อตัวแปร session ที่เราต้องประกาศ ส่วนค่าที่คืนออกมาจากฟังก์ชัน เป็น boolean เพื่อบอกว่าสำเร็จหรือไม่ * ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับประกาศตัวแปร session เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น

12  หลังจากประกาศตัวแปร session แล้วสามารถเรียกใช้ตัว แปร session ได้ทันทีภายในสคริปต์ที่มีการประกาศตัว แปร session  การเรียกใช้งานตัวแปร session ต้องมีการประกาศฟังก์ชัน session_start() ไว้ก่อนที่จะใช้ตัวแปร session เพื่อบอก ให้ตัวแปร PHP ทราบว่าเรากำลังจะเรียกใช้ตัวแปร session แล้ว

13 13

14 14

15 15 unset($_SESSION['views']);  ฟังก์ชั่น unset() ถูกใช้ลบตัวแปร sessions บางตัว เท่านั้น session_destroy();  ฟังก์ชั่น session_destroy() ถูกใช้ลบตัวแปร sessions ทั้งหมด

16 16 login.php check_login.php mainmenu.php Authorized User Hacker

17 17ชื่อฟิลด์ชนิดคำอธิบาย USERNAME (PK) VARCHAR(20) ชื่อผู้ใช้งาน ระบบ PASSWORD VARCHAR(40) รหัสผ่าน

18 18 Login.php Username: Password:

19 19 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2214745/slides/slide_19.jpg", "name": "19 < php require_once( connect_inc.php ); session_start(); // start using session $username = $_POST[ username ]; $password = $_POST[ passwd ]; Mysql_select_db($dbname); $sql = SELECT * FROM login WHERE USERNAME= ‘$username’ AND PASSWORD= ‘$password’ ; $result = mysql_query($sql); $login_rows = mysql_num_rows($result); ----------------- มีต่อ ------------------------", "description": "19 < php require_once( connect_inc.php ); session_start(); // start using session $username = $_POST[ username ]; $password = $_POST[ passwd ]; Mysql_select_db($dbname); $sql = SELECT * FROM login WHERE USERNAME= ‘$username’ AND PASSWORD= ‘$password’ ; $result = mysql_query($sql); $login_rows = mysql_num_rows($result); ----------------- มีต่อ ------------------------", "width": "800" }

20 20 if($login_rows!=0 ){ $_SESSION[“IS_LOGIN”] = “OK”; $URL = "mainmenu.php"; header("Location: $URL"); } else{ $URL = "login.php"; header("Location: $URL"); } ?>

21 21


ดาวน์โหลด ppt 1. 2  ในการใช้งานเว็บไซต์ โดยปกติเราจะไม่สามารถ ใช้งานตัวแปรที่มีลักษณะ Global ที่สามารถ นำไปใช้ได้กับเว็บเพจหน้าอื่นๆ ปกติในการใช้ งานค่าต่างๆ ของเว็บเพจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google