งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
ฟังก์ชั่น printf ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลออกทางหน้าจอ ฟังก์ชั่นนี้มีชื่อเต็มว่า print format ค่าที่ส่งเข้าไปในฟังก์ชั่นมีสองส่วน - ส่วนแรก เรียกว่า สตริงฟอร์แมต เช่น %d ,%f จะควบคุมลักษณะการแสดงผล - ส่วนที่สอง เรียกว่า ค่าคงที่ หรือตัวแปรที่จะให้แสดงผล

2 การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
รหัสแบ็กสแลช รหัส ผลที่ได้ \n \t \xhh \a \\ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้เว้น tab เป็นระยะ 8 ช่วง แสดงตัวอักษรเมื่อ hh เป็นเลขฐานสิบหก ส่งเสียงบีป เครื่องหมายเครื่องหมายแบ็กสแลช

3 การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
#include <stdio.h> int main() { printf(“Welcome to TN turbo C \n”); printf(“Triamudomsuksa school of the north \n”); printf(“C Programming \n”); }

4 ผลการรันโปรแกรม ถ้าไม่ใส่ \n
Welcome to TN turbo C Triamudomsuksa school of the north C Programming ผลการรันโปรแกรม ถ้าไม่ใส่ \n Welcome to TN turbo C Triamudomsuksa school of the north C Programming

5 ตัวแปร การที่เราต้องการให้โปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้แล้วมาเก็บไว้ หรืออาจมีการคำนวณและเก็บผลลัพธ์ เราจะต้องสร้างตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูล ในการประกาศตัวแปร จะต้องเป็นไปตามกฎการตั้งชื่อ ถ้าชื่อตัวแปรยาวกว่า 63 ตัว โปรแกรมจะรับรู้เพียง 63 ตัวเท่านั้น ถ้าตัวแปรมีมากกว่า 1 ตัว จะใช้เครื่องหมาย ; รูปแบบการประกาศตัวแปร คือ ประเภทของตัวแปร ชื่อตัวแปร ; int age; float grade;

6 การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
รหัสควบคุมการพิมพ์ เครื่องหมาย การใช้งาน %d พิมพ์จำนวนเต็มฐาน 10 %u พิมพ์เลขจำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย %f พิมพ์เลขทศนิยม %e พิมพ์เลขจำนวนจริงในรูปแบบเลขยกกำลัง %c พิมพ์ตัวอักษร ตัวดียว %s ใช้พิมพ์ชุดตัวอักษร %% ใช้พิมพ์เครื่องหมาย % %o ใช้พิมพ์เลขฐาน 8 %x ใช้พิมพ์เลขฐานสิบหก

7 การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
ฟังก์ชั่น scanf #include<stdio.h> int x; int main() { printf(“Put your number”); scanf(“%d”,&x); printf(“Your number is %d,x); }

8 ตัวอย่างการรันโปรแกรม
Put your number ======= ตัวเลขใส่แบบสุ่ม เมื่อกดปุ่ม Enter Your number is 24

9 การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
ฟังก์ชั่น scanf #include<stdio.h> float grade; void main() { printf(“Put your grade number”); scanf(“%f”,&grade); printf(“Your Grade number are %f,grade); }

10 ตัวอย่างการรันโปรแกรม
Put your grade number ======= ตัวเลขใส่แบบสุ่ม เมื่อกดปุ่ม enter Your Grade number are 3.49 ใช้ float เมื่อเป็นทศนิยม

11 โปรแกรมอินเตอร์แรคทีฟ (Interactive program)
โปรแกรมอินเตอร์แรคทีฟ เป็นโปรแกรมที่มีการตอบสนองการทำงานภายหลังที่ผู้ใช้ทำการป้อนค่าอินพุตเข้าไป เช่น #include<stdio.h> #inchude<conio.h> << ฟังชั่น scanf อยู่ใน ไดเรคทีฟ conio.h int h ,factor; int main() { printf(“put you factor number ”); scanf(“%d”,&h); factor=h*h; printf(“Number of factor = %d”,factor); getch(); }

12 ผลการรันโปรแกรม put you factor number 7 หลังจากกด Enter
Number of factor = 49 << ผลมาจาก factor = h*h


ดาวน์โหลด ppt การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google