งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชั่น printf ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลออกทาง หน้าจอ ฟังก์ชั่นนี้มีชื่อเต็มว่า print format ค่าที่ส่งเข้าไปในฟังก์ชั่นมีสองส่วน - ส่วนแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชั่น printf ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลออกทาง หน้าจอ ฟังก์ชั่นนี้มีชื่อเต็มว่า print format ค่าที่ส่งเข้าไปในฟังก์ชั่นมีสองส่วน - ส่วนแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชั่น printf ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลออกทาง หน้าจอ ฟังก์ชั่นนี้มีชื่อเต็มว่า print format ค่าที่ส่งเข้าไปในฟังก์ชั่นมีสองส่วน - ส่วนแรก เรียกว่า สตริงฟอร์แมต เช่น %d, %f จะ ควบคุมลักษณะการแสดงผล - ส่วนที่สอง เรียกว่า ค่าคงที่ หรือตัวแปรที่จะให้ แสดงผล การรับและพิมพ์ข้อมูล เบื้องต้น

2 รหัสแบ็กสแลช การรับและพิมพ์ข้อมูล เบื้องต้น รหัสผลที่ได้ \n \t \xhh \a \\ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้เว้น tab เป็นระยะ 8 ช่วง แสดงตัวอักษรเมื่อ hh เป็น เลขฐานสิบหก ส่งเสียงบีป เครื่องหมายเครื่องหมาย แบ็กสแลช

3 #include int main() { printf(“Welcome to TN turbo C \n”); printf(“Triamudomsuksa school of the north \n”); printf(“C Programming \n”); } การรับและพิมพ์ข้อมูล เบื้องต้น

4 ผลการรันโปรแกรม Welcome to TN turbo C Triamudomsuksa school of the north C Programming ผลการรันโปรแกรม ถ้าไม่ใส่ \n Welcome to TN turbo C Triamudomsuksa school of the north C Programming

5 การที่เราต้องการให้โปรแกรมรับข้อมูลจาก ผู้ใช้แล้วมาเก็บไว้ หรืออาจมีการคำนวณและ เก็บผลลัพธ์ เราจะต้องสร้างตัวแปรสำหรับเก็บ ข้อมูล ในการประกาศตัวแปร จะต้องเป็นไป ตามกฎการตั้งชื่อ ถ้าชื่อตัวแปรยาวกว่า 63 ตัว โปรแกรมจะรับรู้เพียง 63 ตัวเท่านั้น ถ้าตัวแปร มีมากกว่า 1 ตัว จะใช้เครื่องหมาย ; รูปแบบการ ประกาศตัวแปร คือ ประเภทของตัวแปร ชื่อตัวแปร ; int age; float grade; ตัวแปร

6 รหัสควบคุมการพิมพ์ การรับและพิมพ์ข้อมูล เบื้องต้น เครื่องหมา ย การใช้งาน %d พิมพ์จำนวนเต็มฐาน 10 %u พิมพ์เลขจำนวนเต็มไม่มี เครื่องหมาย %f พิมพ์เลขทศนิยม %e พิมพ์เลขจำนวนจริงในรูปแบบ เลขยกกำลัง %c พิมพ์ตัวอักษร ตัวดียว %s ใช้พิมพ์ชุดตัวอักษร % ใช้พิมพ์เครื่องหมาย % %o ใช้พิมพ์เลขฐาน 8 %x ใช้พิมพ์เลขฐานสิบหก

7 ฟังก์ชั่น scanf #include int x; int main() { printf(“Put your number”); scanf(“%d”,&x); printf(“Your number is %d,x); } การรับและพิมพ์ข้อมูล เบื้องต้น

8 ตัวอย่างการรันโปรแกรม Put your number 24  ======= ตัวเลขใส่แบบสุ่ม เมื่อกดปุ่ม Enter Your number is 24

9 ฟังก์ชั่น scanf #include float grade; void main() { printf(“Put your grade number”); scanf(“%f”,&grade); printf(“Your Grade number are %f,grade); } การรับและพิมพ์ข้อมูล เบื้องต้น

10 ตัวอย่างการรันโปรแกรม Put your grade number 3.49  ======= ตัวเลขใส่แบบสุ่ม เมื่อกดปุ่ม enter Your Grade number are 3.49 ใช้ float เมื่อเป็น ทศนิยม

11 โปรแกรมอินเตอร์แรคทีฟ เป็นโปรแกรมที่มี การตอบสนองการทำงานภายหลังที่ผู้ใช้ทำการ ป้อนค่าอินพุตเข้าไป เช่น #include #inchude << ฟังชั่น scanf อยู่ใน ไดเรคทีฟ conio.h int h,factor; int main() – { – printf(“put you factor number ”); – scanf(“%d”,&h); – factor=h*h; – printf(“Number of factor = %d”,factor); – getch(); – } โปรแกรมอินเตอร์แรคทีฟ (Interactive program)

12 ผลการรันโปรแกรม put you factor number 7 หลังจากกด Enter Number of factor = 49 << ผลมาจาก factor = h*h


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชั่น printf ฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลออกทาง หน้าจอ ฟังก์ชั่นนี้มีชื่อเต็มว่า print format ค่าที่ส่งเข้าไปในฟังก์ชั่นมีสองส่วน - ส่วนแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google