งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 Micro Economic I อ. ศิวาพร ทรง วิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 Micro Economic I อ. ศิวาพร ทรง วิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 Micro Economic I อ. ศิวาพร ทรง วิวัฒน์

2 แนวการสอน เทอม์ 1/2551 งานในห้อง 10 คะแนน งานในคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน รายงาน 2 เล่ม 20 คะแนน เข้าห้องเรียน 05 คะแนน

3 Assignment Http://totbb.com/siwa

4 เลือก บทที่ ต้องกา รทำ กดเพียง ครั้งเดียว

5 Paper/Report ชิ้นที่ 1 หัวข้อ : การวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. บทนำ 2. Review Liturature ของ กิจการ 3. กระบวนการผลิต การเก็บ รักษา 4. รายรับ – รายจ่าย 5. วิเคราะห์ธุรกิจอดีต – ปัจจุบัน 6. สรุป คาดการณ์ผล ประกอบการใน อนาคต และข้อเสนอแนะ อนาคต และข้อเสนอแนะ

6 Paper/Report ชิ้นที่ 2 หัวข้อ : ค้นคว้าเพิ่มเติมหนังสือ นอกเวลาเรื่อง “ เศรษฐศาสตร์ เพื่อชีวิต ” ผู้แต่ง ผศ. ชูศักดิ์ จรูญ สวัสดิ์ จำนวน 254 หน้า ปีที่พิมพ์ 2002 จำนวนบท 10 บท

7 เอกสารประกอบการสอน Http://totbb1.totbb.com/s iwa

8 อ. ศิวาพร ทรงวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ ดุสิตพณิชยการ Office Hours : Mon – Fri : 09.00 – 21.00 PM ยกเว้น Wed : 09.00 – 16.00 PM Tel : 0-2644-8967Mobile : 08-1764-1432


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 Micro Economic I อ. ศิวาพร ทรง วิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google