งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language Chapter 6 Array

2 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 2 Introducing Arrays Array เป็นตัวแปรชุดที่สามารถเก็บค่าคัวแปร ที่มีชนิดเดียวดันได้เป็นจำนวนมากได้

3 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 3 การประกาศตัวแปร Array F datatype[] arrayRefVar; ตัวอย่าง : double[] myList;  datatype arrayRefVar[]; // This style is allowed, but not preferred ตัวอย่าง : double myList[];

4 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 4 การสร้างตัวแปร Arrays arrayRefVar = new datatype[arraySize]; Example: myList = new double[10]; ตัวอย่าง เช่น จากตัวอย่างการสร้างตัวแปรอาเรย์ ด้านบน myList[0] // เป็นการอ้างอิงถึงสมาชิกตัวแรกของตัว แปร array. myList[9] // เป็นการอ้างอิงถึงสมาชิกตัวสุดท้ายของ ตัวแปร array.

5 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 5 การประกาศตัวแปรพร้อมการสร้างตัว แปร Array F datatype[] arrayRefVar = new datatype[arraySize]; double[] myList = new double[10]; F datatype arrayRefVar[] = new datatype[arraySize]; double myList[] = new double[10];

6 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 6 การหาขนาดของตัวแปร Array เมื่อสร้างตัวแปรอาเรย์ขึ้นท่แล้ว, ขนาดของตัวแปรจะ คงที่ คือไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงขนาดของตัวแปร ในภายหลังได้ วิธีการหาขนาดของตัวแปร ทำได้ดังนี้ arrayRefVar.length ยกตัวอย่าง เช่น, myList.length // จากตัวอย่าที่แล้ว returns 10

7 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 7 Indexed Variables การสมาชิกของตัวแปรอาเรย์เข้าถึงได้โดยใช้ index โดย index ของตัวแปรจะเริ่มจาก 0 ถึง arrayRefVar.length-1. ตามตัวอย่าง Slide 5, ตัวแปร myList จะมีค่า double จำนวน 10 ค่า และ index เริ่ม จาก 0 ถึง 9. การเข้าถึงในแต่ละสมาชิกตัวแปรอาเรย์ สามารถใช้ รูปแบบในการเข้าถึงได้ดังนี้ รูปแบบ : arrayRefVar[index]; Example myList[0] references the first element in the array. myList[9] references the last element in the array.

8 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 8 กำหนดค่าในตัวแปรอาเรย์ double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5}; สามารถกำหนดค่าในตัวแปรได้อีกแบบหนึงคือ double[] myList = new double[4]; myList[0] = 1.9; myList[1] = 2.9; myList[2] = 3.4; myList[3] = 3.5;

9 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 9 Trace Program with Arrays public class Test { public static void main(String[] args) { int[] values = new int[5]; for (int i = 1; i < 5; i++) { values[i] = values[i] + values[i-1]; } values[0] = values[1] + values[4]; } Declare array variable values, create an array, and assign its reference to values animation

10 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 10 Trace Program with Arrays public class Test { public static void main(String[] args) { int[] values = new int[5]; for (int i = 1; i < 5; i++) { values[i] = values[i] + values[i-1]; } values[0] = values[1] + values[4]; } i becomes 1 animation

11 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 11 Trace Program with Arrays public class Test { public static void main(String[] args) { int[] values = new int[5]; for (int i = 1; i < 5; i++) { values[i] = values[i] + values[i-1]; } values[0] = values[1] + values[4]; } i (=1) is less than 5 animation

12 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 12 Trace Program with Arrays public class Test { public static void main(String[] args) { int[] values = new int[5]; for (int i = 1; i < 5; i++) { values[i] = i + values[i-1]; } values[0] = values[1] + values[4]; } After this line is executed, value[1] is 1 animation

13 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 13 Trace Program with Arrays public class Test { public static void main(String[] args) { int[] values = new int[5]; for (int i = 1; i < 5; i++) { values[i] = values[i] + values[i-1]; } values[0] = values[1] + values[4]; } After i++, i becomes 2 animation

14 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 14 Trace Program with Arrays public class Test { public static void main(String[] args) { int[] values = new int[5]; for (int i = 1; i < 5; i++) { values[i] = values[i] + values[i-1]; } values[0] = values[1] + values[4]; } i (= 2) is less than 5 animation

15 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 15 Trace Program with Arrays public class Test { public static void main(String[] args) { int[] values = new int[5]; for (int i = 1; i < 5; i++) { values[i] = i + values[i-1]; } values[0] = values[1] + values[4]; } After this line is executed, values[2] is 3 (2 + 1) animation


ดาวน์โหลด ppt Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google