งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language Chapter 7 Strings

2 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 2 Constructing Strings F การสร้าง String  สร้างเป็น String Object String var = new String[s];  สร้างเป็นตัวแปรชนิด String String var = “Campus”;  สร้าง String ที่นำ Array ของ Character มาเป็นข้อมูล String char ch[] = {‘C’,’a’,’m’,’p’,’u’,’s’}; String msg = new String[ch];

3 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 3 Comparison of String F ใช้เครื่องหมาย “= =“  รูปแบบ String1 == String2; u ใช้เปรียบเทียบว่า String 2 ตัวเป็น String Object เดียวกันหรือไม่ u ให้ค่าจริง (True) ถ้าเป็น Object เดียวกัน u ให้ค่าเท็จ (False) ถ้าไม่ได้เป็น Object เดียวกัน

4 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 4 Comparison of String F Method “equals()”  รูปแบบ string1.equals(string2); u ใช้เปรียบเทียบว่าค่าใน string object 2 ตัวเป็นค่าเดียวกัน หรือไม่ u ให้ค่าจริง (True) ถ้าค่าและขนาดของข้อมูลใน string object เท่ากัน u ให้ค่าเท็จ (False) ถ้าค่าและขนาดของข้อมูลใน string object ไม่เท่ากัน Ex. If(string1.equals(string2))//string1=“Bye”,string2=Byes System.out.println(“String1 and String2 Equals”) else System.out.println(“String1 and String2 not Equals”)

5 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 5 String Operation F การเชื่อม String (Concatenation)(+)  String s = “Campus”+4+8;  String s = “Campus”+(4+8); u ใช้เครื่องหมายบวก (+) ในการเชื่อม String u กรณีเชื่อมข้อความกับตัวเลข ตัวเลขจะถูกแปลงเป็น String

6 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 6 String Operation F การเชื่อมข้อความด้วย method “concat()”  รูปแบบ string1.concat(string2);  ใช้เชื่อมข้อความ ใช้งานเหมือนกันกับ เครื่องหมายบวก  Ex String str1 = “Bangkok”; String str = str1.concat(“Campus”);

7 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 7 String Operation F การแทนที่ข้อความด้วย method “replace()”  รูปแบบ String replace(old,new);  ใช้แทนที่ข้อความใน string ด้วยข้อความอื่น  Ex String str = “Bangkok Technical Campus”; String msg = str.replace(T,t);

8 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 8 String Operation F method “trim()” F เป็นการตัดช่องว่างด้านหน้าและด้านหลัง ของข้อความ  รูปแบบ string.trim();  Ex String str = “ Bangkok Technical Campus “; String msg = str.trim();

9 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 9 String Operation F การค้นหาข้อมูลใน String  method “indexOf () ” ใช้หาตำแหน่งของข้อความที่ ต้องการค้นหา โดยจะเป็นตำแหน่งของข้อความ ชุดแรกที่หาพบ  method “lastIndexOf () ” ใช้หาตำแหน่งของ ข้อความที่ต้องการค้นหา โดยจะเป็นตำแหน่ง ของข้อความชุดสุดท้ายที่หาพบ  Example String str = “banana”; System.out.println(str.indexOf(“a”);//print 1 System.out.println(str.lastIndexOf(“a”);//print 5

10 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 10 String Operation F การแบ่ง String  เมธอด split () เป็นเมธอดที่ใช้สำหรับแบ่งสตริง ออกมาเป็นสตริงย่อยๆ ตามเงื่อนไขที่ใช้ในการ แบ่ง แล้วนำสตริงที่ได้เก็บไว้ใน String object แบบอะเรย์  Example String str = “This is Thailand”;// ประกาศตัวแปร s เพื่อเก็บค่า String sp[] = str.split(“ “);// แยกสตริงโดยใช้เงื่อนไข ช่องว่างในการแบบ ผลลัพธ์ sp[0] = “This” sp[1] = “is” sp[2] = “Thailand”

11 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 11 String Operation F การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรใน String  Method “toLowerCase () ” ใช้แปลงข้อมูลในสตริงเป็นตัวพิมพ์ เล็ก  Method “toUpperCase () ” ใช้แปลงข้อมูลในสตริงเป็นตัวพิมพ์ ใหญ่ F Example String str = This is Thailand”; System.out.println(str.toLowerCase()); //print this is thailand System.out.println(str.toUpperCase()); //print THIS IS THAILAND

12 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 12 String Operation F การแปลงตัวเลขไปเป็นตัวอักษร  สามารถใช้เครื่องหมาย +  สามารถใช้เมธอด toString()  Example int number = 5 String msg = Integer.toString(number); //print “5” String msg = Integer.toString(5);

13 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 13 String Operation F การแปลงตัวอักษรไปเป็นตัวเลข  ต้องแน่ใจว่าค่าใน String ที่ต้องการแปลงต้องเป็น ตัวเลขเท่านั้น  การแปลงจะทำทำผ่านเมธอด parseInt()  Ex String number = “10” int num = Integer.parseInt(number); int num = Integer.parseInt(“10”);

14 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 14 การดึงข้อมูลตัวอักษรจากตัวแปร String  ไม่สามารถใช้ message[0]  ให้ใช้ message.charAt(indices)  indices เริ่มต้นที่ 0


ดาวน์โหลด ppt Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 Java Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google