งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 Plan การวางแผน. Project Plan หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการประมาณการ ซอฟท์แวร์ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การนำ กรรมวิธีและขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงนั้นมาผนวกรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 Plan การวางแผน. Project Plan หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการประมาณการ ซอฟท์แวร์ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การนำ กรรมวิธีและขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงนั้นมาผนวกรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 Plan การวางแผน

2 Project Plan หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการประมาณการ ซอฟท์แวร์ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การนำ กรรมวิธีและขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงนั้นมาผนวกรวม กับค่าที่ได้ประมาณการ และ นำมาใช้ในการ วางแผน โดยแผนงานที่นำมาใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์นั้น จะให้ความสนใจในแผนงานที่เป็น แผนงานโครงการ หรือ Project Plan ซึ่งจะ ประกอบไปด้วยแผนงานย่อยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกมากมาย

3 Type of Plan ตัวอย่างประเภทของแผนงาน Project Plan Preliminary Project Plan Project Development Plan Project Acceptance Plan Risk Management Plan Quality Management Plan

4 Project Organization and Responsibility การนำเอาโครงสร้างองค์กร และ หน้าที่รับผิดชอบ มาอยู่ในการวางแผน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อกำหนดหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนดไว้ เพื่อกำหนดความต้องการด้านบุคลากรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

5 Example Software Management System EngineeringAdministrator S/W ArchitectureS/W DevelopmentS/w Assessment ตัวอย่างการจัดแยกโครงสร้างองค์กร พร้อม หน้าที่รับผิดชอบที่นิยมนำไปใช้ในการพัฒนาซอฟแวร์ แบบ Life Cycle Development

6 Responsibility Software Management System Engineering Administration S/W Architecture S/W Development S/W Assessment

7 Software Management การวางแผน ควบคุม ติดตาม ติดต่อกับ ผู้ ที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการความเสี่ยงในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ กำหนดกระบวนการในการพัฒนา หาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

8 System Engineering กำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ กำหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนา จัดทำ Use Case Modeling

9 Administrator ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ และ รองรับงาน ด้านอื่นๆ S/W Architecture ออกแบบและจัดทำต้นแบบ วิเคราะห์ และ ออกแบบองค์ประกอบ

10 S/W Development ทำการออกแบบองค์ประกอบเพื่อนำไป จัดสร้างจริง ทำการพัฒนาจัดสร้างซอฟต์แวร์ ทดสอบ บำรุงรักษา

11 S/W Assessment ทำการประเมินความเสี่ยงบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง จัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาระบบ ดูแลการนำไปให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน

12 Work Breakdown Structure WBS เป็นโครงสร้างในการกระจายงาน ย่อยในโครงการ โดยจะทำการจัดแยกย่อย งานที่ต้องทำในโครงการให้เห็นงานที่ จะต้องทำอย่างชัดเจน นอกจากนั้น WBS จะช่วยในการวางแผนติดตามนำไปสู่การ จัดบุคลากรลงสู่งาน กำหนดงบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย

13 Work Breakdown Structure WBS สามารถแยกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ The Product Hierarchy The Activity Hierarchy/Function Hierarchy

14 The Product Hierarchy

15 The Activity Hierarchy /Function Hierarchy

16 Distribution (cocomo 81)

17

18 Planning Techniques เทคนิคการวางแผน คือ การนำกรรมวิธีใน การพัฒนาซอฟต์แวร์ผนวกกับการประมาณการ ซอฟต์แวร์ที่ได้ประเมินไว้มารวมกันกับ โครงสร้างองค์กร โดยเทคนิคที่ใช้ในการ จัดสร้างแผนงานนั้นคือ เรื่องของแกนชาร์ต และ เพริธ์ชาร์ต ซึ่งเป็นการวางแผนที่ช่วยให้ เห็นการกระจายงานและระยะเวลาที่ต้องใช้ได้ ชัดเจนขึ้น

19 Gantt Chart

20 PERT Chart


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 Plan การวางแผน. Project Plan หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการประมาณการ ซอฟท์แวร์ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การนำ กรรมวิธีและขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงนั้นมาผนวกรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google