งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 6 Project Management การบริหารจัดการโครงการพัฒนา ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 6 Project Management การบริหารจัดการโครงการพัฒนา ซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 6 Project Management การบริหารจัดการโครงการพัฒนา ซอฟต์แวร์

2 Topics Risk Management Resource Management Change Management Project Closure

3 Risk Management Risk หมายถึง ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ว่านี้คือ โอกาสที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือล้มเหลว โดยที่ความเสี่ยงนี้อาจจะเกิดสาเหตุหลายประการ เช่น ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี บริหารจัดการ ฯลฯ

4 Risk Management การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้คือ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) Risk Identification Risk Analysis Risk Prioritization การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) Risk Management Planning Risk Resolution Risk Monitoring

5 Risk Assessment การประเมินความเสี่ยงเปรียบเสมือนเป็นการค้นหา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนที่ปัญหานั้นจะ ลุกลาม และส่งผลให้โครงการนั้นล้มเหลวได้ โดยในกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจะ เริ่มต้นด้วยการ กำหนดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Risk Identification) หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าจะส่งผล ต่อระบบงานมากน้อยเพียงใด (Risk Analysis) กระบวนการสุดท้ายคือการจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยง เพื่อจะได้ทราบถึงว่าความเสี่ยงใด ควรจะต้องดำเนินการก่อน - หลัง (Risk Prioritization)

6 Risk Identification ในการกำหนดความเสี่ยงสามารถจัดทำ Check List เพื่อ ทำการตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการ ดังนี้ Risk TypePossible Risk Requirements - Mismatch - Requirement Chang - Lack of Customer involvement - Excessive Requirement People - Personal Shortfalls - Skill mismatch/Lack of knowledge - Success Model Clashes Technology - Technology Change - Mismatch Tools-Inefficient CASE Tools Organizational-Organization restructure/Financial problems Estimation-Underestimated

7 Risk Analysis การวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถแบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้คือ Possibility โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Loss ความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น ในลักษณะของ Possibility และ Loss ของแต่ละ โครงการมีความแตกต่างกันไปตามโครงการ หาก ในฐานะผู้จัดการโครงการต้องทำการวิเคราะห์ ประเด็นทั้ง 2 และนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบของ Risk Exposure

8 Risk Analysis ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย Risk Exposure Risk Probability [0-1] Loss [1-10] Risk Exposure 1Personal Shortfalls0.531.5 2Technology Change0.372.1 3Requirement Change177

9 Risk Analysis ตารางระดับดัชนีชี้วัด Probability และ Loss ProbabilityRate Very Low0.1 Low0.3 Normal0.5 High0.7 Very High1.0

10 Risk Analysis ตารางระดับดัชนีชี้วัด Probability LossRate Very Low1 Low3 Normal5 High7 Very High10

11 Risk Analysis Risk Exposure Risk Probability [0-1] Loss [1-10] Risk Exposure 1Personal Shortfalls0.5 Normal 3 Low 1.5 2Technology Change0.3 Low 7 High 2.1 3Requirement Change1 Very High 7 High 7

12 Risk Prioritization Risk Exposure Risk Probabilit y [0-1] Loss [1- 10] Risk Exposure Risk Priority 3Requirement Change 1 Very High 7 High 71 2Technology Change0.3 Low 7 High 2.12 1Personal Shortfalls0.5 Normal 3 Low 1.53

13 Risk Control การควบคุมความเสี่ยงนั้นเริ่มจากวางแผน Risk Management Planning และ หาทางแก้ไขปัญหา (Risk Resolution) รวมไปถึงการติดตามความ เสี่ยง (Risk Monitoring) โดยการควบคุมความ เสี่ยงนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้ แก้ไขติดตามได้ทันท่วงที โดยจะมีกระบวนการดังนี้

14 Risk Management การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น มีเทคนิค วิธีในการนำมาใช้วางแผนหลายวิธีด้วยกันคือ Buying Information Risk Avoidance Risk Transfer Risk Reproduction Risk Element Planning Risk Plan Integration

15 Risk Resolution การจัดการแก้ไขความเสี่ยงนั้น คือ การนำแผนงาน ที่ได้กำหนดไว้มาทำตาม ขั้นตอนโดยอาจจะมีการ กำหนดขั้นตอนที่นำมาใช้ในการช่วยลดความเสี่ยง ได้ เช่น อาจจะมีปัญหาเรื่องของบุคลากรขาด แคลน ก็อาจจะมีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม หรือ บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถพอในการ ดำเนินการ ก็อาจจะมีการจัดโปรแกรมการอบรม ให้กับบุคลากร หรือ ถ้ามีปัญหาเรื่องความต้องการ ของผู้ใช้ไม่ตรงกันกับผู้พัฒนา ก็อาจจะต้องสร้าง ต้นแบบของชิ้นงาน (Prototype) แสดงให้ผู้ใช้ ทราบการทำงานเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกัน เป็นต้น

16 Risk Monitoring หลังจากทำการจัดการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่คาดว่า จะเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการต่อไปคือ การตรวจสอบ และติดตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอีก หรือ อาจจะเกิดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดในขณะ ดำเนินการก็ได้ ซึ่งในการตรวจสอบและติดตาม จะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะได้สามารถหาวิธีการ ป้องกัน และ แนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที

17 Resource Management ในส่วนของทรัพยากรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้อง บริหารนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร

18 Hardware & Software การบริหารจัดการด้าน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ คือ การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ จำเป็นต้องใช้ตลอดระยะเวลาการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการจัดทำ Configuration ของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ตลอดทั้ง Life Cycle

19 People การบริหารจัดการบุคลากรนั้นจะต้องเตรียมความ พร้อมของบุคลากรในโครงการ โดยมีการจัดการ ด้านการกำหนดคุณสมบัติ หรือ Qualification ของ ผู้ที่จะเข้ามาทำงานในหน้าที่ต่างๆในโครงการทั้ง ด้านความรู้เรื่องเทคนิค หรือ รู้ในเรื่องระบบงาน นอกจากนั้นจะต้องจัดเตรียมผ่ายที่เกี่ยวข้องที่มี ความสัมพันธ์ในเชิงการประสานงานการงาน กำหนดหน้าที่ให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน และจัดการบริหารให้การทำงานรวมกันทั้งภายใน แต่ละทีมย่อยได้

20 Change Management ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องให้ความสนใจ Requirement Change Technology Change Organization Change Other Issuse

21 Project Closure การปิดโครงการนั้นเปรียบเสมือนการนำข้อบกพร่อง ในการทำงานที่ผ่านมาของโครงการ มาทำการ วิเคราะห์ ซึ่งสิ่งที่ควรนำมาวิเคราะห์เมื่อโครงการ เสร็จสิ้นคือ Preparation Process Product Plan Paper Progress Project Management


ดาวน์โหลด ppt Chapter 6 Project Management การบริหารจัดการโครงการพัฒนา ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google