งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ หมวกอุ่นเกล้า ผ้าห่ม อุ่นกาย ”. ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ปัญหาที่พบ / แรงบันดาลใจที่ ดำเนินการ การควบคุมอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดให้ อยู่ในระดับปกติเป็น ปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ หมวกอุ่นเกล้า ผ้าห่ม อุ่นกาย ”. ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ปัญหาที่พบ / แรงบันดาลใจที่ ดำเนินการ การควบคุมอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดให้ อยู่ในระดับปกติเป็น ปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ หมวกอุ่นเกล้า ผ้าห่ม อุ่นกาย ”

2 ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ปัญหาที่พบ / แรงบันดาลใจที่ ดำเนินการ การควบคุมอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดให้ อยู่ในระดับปกติเป็น ปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก เมื่อเกิดภาวะ อุณหภูมิกายต่ำจะทำให้ เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและอาจ เสียชีวิตได้ จากการ สำรวจข้อมูลทารกแรกเกิดเมื่อปี 2546 พบทารกแรกเกิดมี ภาวะอุณหภูมิกายต่ำถึง ร้อยละ 19.66 และ ปี 2547 พบร้อยละ 36.6 งานห้องคลอดจึงค้นหาสาเหตุ พบว่า สาเหตุเกิดจาก : 1. มารดาหลังคลอดไม่ได้เตรียมเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว เพื่อนำมาห่อกายทารก แรกเกิด 2. เจ้าหน้าที่ห่อกายทารกไม่ดี ห่อผ้า หลุดลุ่ย ร่างกายบางส่วนไม่ถูกห่อ ผ้าเป็นเวลานาน เช่น ศีรษะ หน้าอก

3 จากการทบทวนทางวิชาการ ; อาการแสดงที่ ปรากฏให้เห็นคือ ผิวกายทารกจะซีด เย็น แห้ง หนาวสั่น การไหลเวียนในหลอดเลือดฝอยส่วนปลายช้าลง หัว ใจเต้นเร็ว เล็บมือเล็บเท้าเขียว ขนลุกชัน เมื่อตัวเย็นนาน ขึ้นจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางหรือระบบ ต่อมไร้ท่อให้ทำหน้าที่บกพร่อง สาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ 1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพ อากาศตามฤดูกาล 2. พยาธิสภาพของตัวทารก สาเหตุที่ควบคุมได้ การปฏิบัติงานของบุคลากร ในห้องคลอดไม่มีมาตรฐาน เดียวกัน เช่นไม่ระมัดระวังใน การควบคุมอุณหภูมิกายของ ทารกหลังคลอด เป็นต้น

4 วัตถุประสงค์ของ กิจกรรม 1. เพื่อลดการเกิดภาวะ อุณหภูมิกายต่ำใน ทารกแรกเกิด 2. เพื่อป้องกันการสูญเสีย ความร้อนออกจาก ร่างกายของทารกแรกเกิด 3. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ ทารกแรกเกิด วิธีการดำเนินงาน / การ ปฏิบัติ อุ่นผ้ารับเด็กโดยใช้ radiant warmer ป้องกันการสูญเสียความ ร้อนออกจากร่างกายทารก ทำความสะอาดศีรษะ ทารกแล้วสวม “ หมวกอุ่น เกล้า ” เช็ดตัวทารกแล้วห่ม ” ผ้า ห่มอุ่นกาย ” หลีกเลี่ยงมิให้นำทารกวาง ในบริเวณที่มีกระแสลมพัด ผ่าน ให้มารดาโอบกอดทารก ไว้เสมอ บันทึกอุณหภูมิเป็นระยะๆ

5 1. อุ่นผ้ารับเด็ก 2. เช็ดศีรษะ 3. สวมหมวก 4. เช็ดลำตัวและ ห่อผ้า 5. ห่มผ้าห่มอุ่นกาย

6 อัตราการเกิดภาวะอุณหภูมิ กายต่ำในทารกแรกเกิด ของ งานห้องคลอด โรงพยาบาลหนองบัว ปีงบประมาณ 2548 ร้อย ละ 3.77 ปีงบประมาณ 2549 ร้อย ละ 3.86 ปีงบประมาณ 2550 ร้อย ละ 3.45 ปีงบประมาณ 2551 ถึง ปัจจุบันไม่พบการเกิดภาวะ อุณหภูมิกายต่ำในทารก แรกเกิด ความสำเร็จที่ได้ / ประโยชน์ของกิจกรรม / สิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt “ หมวกอุ่นเกล้า ผ้าห่ม อุ่นกาย ”. ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ปัญหาที่พบ / แรงบันดาลใจที่ ดำเนินการ การควบคุมอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดให้ อยู่ในระดับปกติเป็น ปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google