งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People Effort Estimation การประมาณการณ์ บุคลากร. Productivity ประสิทธิผลในการผลิตงาน Productivity จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าในโครงการจำเป็นจะต้อง ใช้บุคลากรเท่าใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People Effort Estimation การประมาณการณ์ บุคลากร. Productivity ประสิทธิผลในการผลิตงาน Productivity จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าในโครงการจำเป็นจะต้อง ใช้บุคลากรเท่าใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People Effort Estimation การประมาณการณ์ บุคลากร

2 Productivity ประสิทธิผลในการผลิตงาน Productivity จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าในโครงการจำเป็นจะต้อง ใช้บุคลากรเท่าใด โดยในการวัด Productivity นั้นจะวัด จากผลผลิตหรือโปรแกรม ที่ผลิตต่อแรงงาน หรือ บุคลากร ที่ใช้การดำเนินการ Productivity = Output Size (LOC or FP) Effort (Man-Month)

3 Productivity ตัวอย่างเช่นหากสามารถผลิตซอฟต์แวร์ขนาด 1000 KLOC โดยใช้บุคลากร 1 คน ในเวลา 5 เดือนจะสามารถคำนวณหา Productivity ได้ดังนี้ Productivity = 1000 KLOC 5 Man-Month Productivity = 200 KLOC/Man-Month

4 Productivity ตัวอย่างเช่นหากสามารถผลิตซอฟต์แวร์ขนาด 100 FP โดยใช้บุคลากร 1 คน ในเวลา 5 เดือนจะ สามารถคำนวณหา Productivity ได้ดังนี้ Productivity = 100 FP 5 Man-Month Productivity = 20 FP/Man-Month

5 Team Productivity ในการประเมินบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นั้นจะไม่มองที่บุคคล แต่จะมองภาพรวมของทีมใน การพัฒนา Team Productivity = Output Size (LOC or FP) All Team Effort (Man-Month)

6 ISBSG International S/W Benchmarking Standards Group ได้ยกตัวอย่าง บุคลากรที่ใช้เทียบกับขนาดซอฟต์แวร์ ใน รูปแบบของ Function Point (FP) โดยแยกตามประเภท ของซอฟต์แวร์ดังตาราง FP Size Hours/Function Points Mainframe Client- Server Packaged Software Object- Oriented 2259.111.47.612.5 40010.413.08.714.3 62512.215.210.116.7 87514.618.312.220.1 112518.322.815.225.1

7 Factor Application Domain Experience Process Quality Project Size/Complexity Technical Support Work Environment Teamwork Other Constraints

8 Effort Estimation Metric (COCOMO) Constructive Cost Model : COCOMO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทโครงการดังนี้ ประเภท ลักษณะโครงการ ขนา ด นวัตกรรม ใหม่ ระยะเวลา และข้อจำกัด ลักษณะ การพัฒนา Organic เล็กเล็กน้อย มีความ ยืดหยุ่นมาก คงที่ Semi Detached กลางบางส่วน ระยะเวลา เหมาะสมไม่ มีข้อจำกัด มากนัก ปานกลาง Embedded ใหญ่ ค่อนข้างมา ก ระยะเวลาสั้น ต้องเร่งด่วน และ ข้อจำกัด สูง ซับซ้อน

9 Effort Estimation Metric (COCOMO) มีการประมาณการ E=Effort และ D=Development Time ดังนี้

10 Effort Estimation Metric (COCOMO) ตัวอย่าง สมมติให้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับ Organic หนึ่งได้ทำการคำนวณ จำนวนบรรทัดออกมา ได้ 33.2 KLOC จงหาว่าโครงการนี้จะต้องใช้จำนวน ทั้งหมดกี่คน และ ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่

11 Cost Estimation องค์ประกอบในการประเมินราคาซอฟต์แวร์ ขนาด (Size) ราคา (Cost) ระยะเวลา (Schedule)

12 Cost Estimation กระบวนการประเมินราคาซอฟต์แวร์ Software Sizing Method Selection Software Costing Comparison Refining

13 Cost Estimation Method Cost Estimation Arithmetic Models Expert Judgment Analogy Parkinson’s Law Price to Win Top Down Bottom Up

14 Summary of Cost Estimation ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ซอฟต์แวร์เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะเป็นสิ่งบอกถึง การได้มาซึ่งโครงการนั้นๆ ถ้ามีการประเมินราคา ผิดพลาดมากกว่าความเป็นจริง ก็อาจจะส่งผลเสีย ต่อองค์กรคือ อาจจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจหรือเสีย โอกาสทางการตลาดได้ แต่ถ้า ประเมินราคาต่ำ เกินไป ก็อาจจะส่งผลให้ในการทำงานจริงนั้น อาจจะทำให้ขาดทุนในระหว่างดำเนินการได้ ดังนั้นในการประเมินค่าใช้จ่ายจะต้อทำการ ประเมินอย่างรอบคอบ ทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆอย่างเหมาะสม ซึ่งใน การประเมินค่าใช้จ่ายให้ได้อย่างเหมาะสมนั้น จะต้องเลือกวิธีการในการประเมินราคาที่เหมาะสม กับองค์กรด้วย การประเมินราคานั้นถึงจะมี ประสิทธิภาพสูงสุด

15 Exercise 1. สมมติให้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับ Semi Detached หนึ่งได้ทำการคำนวณ จำนวนบรรทัดออกมาได้ 135 KLOC จง หาว่าโครงการนี้จะต้องใช้จำนวนทั้งหมดกี่คน และ ระยะเวลา ประมาณเท่าไหร่ 2. สมมติให้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับ Organic หนึ่งได้ทำ การคำนวณ จำนวนบรรทัดออกมาได้ 22.5 KLOC จงหาว่า โครงการนี้จะต้องใช้จำนวนทั้งหมดกี่คน และ ระยะเวลาประมาณ เท่าไหร่ 3. จงอธิบายกระบวนการประเมินราคาซอฟต์แวร์มาพอสังเขป


ดาวน์โหลด ppt People Effort Estimation การประมาณการณ์ บุคลากร. Productivity ประสิทธิผลในการผลิตงาน Productivity จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าในโครงการจำเป็นจะต้อง ใช้บุคลากรเท่าใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google