งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิล์มคุณภาพ แพทย์อ่านถูกต้อง มีฟิล์มเสียในระหว่างการ ถ่ายภาพรังสี ต้องถ่ายภาพรังสีใหม่ ไม่มีการเก็บผลมา วิเคราะห์ GOAL ปริมาณฟิล์มเสียลดลงและอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิล์มคุณภาพ แพทย์อ่านถูกต้อง มีฟิล์มเสียในระหว่างการ ถ่ายภาพรังสี ต้องถ่ายภาพรังสีใหม่ ไม่มีการเก็บผลมา วิเคราะห์ GOAL ปริมาณฟิล์มเสียลดลงและอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟิล์มคุณภาพ แพทย์อ่านถูกต้อง มีฟิล์มเสียในระหว่างการ ถ่ายภาพรังสี ต้องถ่ายภาพรังสีใหม่ ไม่มีการเก็บผลมา วิเคราะห์ GOAL ปริมาณฟิล์มเสียลดลงและอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

2 ปัญหา (Problem) การวางแผน (Planing )  เกิดฟิล์มเสีย  ไม่มีการเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข สาเหตุ (Cause)  เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ผู้รับบริการไม่ให้ความร่วมมือ การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

3 ปัญหา เกิดฟิล์มเสีย ไม่มีการเก็บข้อมูล เพื่อ วิเคราะห์หาสาเหตุและดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข สาเหตุ 1. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ 2. ผู้รับบริการไม่ให้ความร่วมมือ 3. การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ การวางแผน (Planing )

4 แนวทางแก้ไข 1. ประชุมบุคลากรภายใน หน่วยงาน 2. ทำแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ฟิล์มเสีย 3. กำหนดตัวชี้วัด 4. นำข้อมูลในระยะเวลาที่ กำหนดมาวิเคราะห์

5 การปฏิบัติ (DO) ข้อมูล 3 เดือนแรก เดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ. ศ.2545 ฟิล์มที่ใช้ 1,113 แผ่น มีฟิล์มเสีย 30 แผ่น คิดเป็นอัตราฟิล์มเสีย 2.7 %

6 สาเหตุฟิล์มเสียที่สำคัญ 3 อันดับแรกคือ 1. มีรอยนิ้วมือบริเวณขอบฟิล์ม 2. ภาพไหว 3. การจัดท่าผู้ป่วยไม่ตรงกับส่วนที่ แพทย์ต้องการดู แนวทางแก้ไข 1. ประชุมบุคลากรในหน่วยงาน 2. ทบทวนวิชาการเกี่ยวกับงานรังสี

7 ผลการดำเนินงานระยะที่ 2 เดือนตุลาคม 2545 - เดือนกันยายน 2546 จำนวนฟิล์มที่ใช้ 4,716 แผ่น มี ฟิล์มเสีย 45 แผ่น คิดเป็นอัตราฟิล์มเสีย 0.95 % เดือนตุลาคม 2546 - เดือนกันยายน 2547 จำนวนฟิล์มที่ใช้ 4,513 แผ่น มี ฟิล์มเสีย 113 แผ่น คิดเป็นอัตราฟิล์มเสีย 2.50 % เดือนตุลาคม 2547 - เดือนธันวาคม 2547 จำนวนฟิล์มที่ใช้ 1,934 แผ่น มี ฟิล์มเสีย 20 แผ่น คิดเป็นอัตราฟิล์มเสีย 1.03 %

8 จากการดำเนินงาน งานรังสีได้ ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อ ปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทุกเดือน เพื่อ นำปัญหาที่พบมาปรับปรุงแก้ไขได้ รวดเร็วทันต่อเวลา ปรับปรุงตัวชี้วัดจากเดิม ตั้งเป้าไว้ ที่ 5 % ปรับปรุงเป็น 3 % และมีการ พัฒนาให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

9 รายการบันทึก

10 สาเหตุสำคัญของฟิล์มเสีย 3 อันดับแรก 1. ฟิล์มดำ / ขาวเกินไป 2. ภาพไหว 3. มีสิ่งแปลกปลอม

11 แนวทางแก้ไข 1. ปรับปรุงเทคนิคการให้ Exposure อย่างถูกต้องและ เหมาะสม 2. เจ้าหน้าที่รังสีปรับปรุงการ สื่อสารกับผู้รับบริการ 3. ประชุมบุคลากรในหน่วยงาน, ทบทวนวิชาการ

12 การตรวจสอบ (Check) อัตราฟิล์มเสียอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ได้ ปัจจุบันไม่เกิน 3% ดลระบบ (Act) 1. มีอัตราฟิล์มเสียลดลงเป็นการทบทวน การใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และเฝ้าระวังโดยการเก็บข้อมูล ต่อไปเพื่อให้มีฟิล์มน้อยที่สุดหรือไม่มี ต่อไป 2. ผู้ป่วยไม่ต้องฟิล์มซ้ำ ทำให้ได้รับ ปริมาณรังสีน้อยลง 3. มีการนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่ามีการ ทบทวนความรู้ทางวิชาการควบคู่กันไป 4. ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดฟิล์มเสีย และ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt ฟิล์มคุณภาพ แพทย์อ่านถูกต้อง มีฟิล์มเสียในระหว่างการ ถ่ายภาพรังสี ต้องถ่ายภาพรังสีใหม่ ไม่มีการเก็บผลมา วิเคราะห์ GOAL ปริมาณฟิล์มเสียลดลงและอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google