งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Q: อะไรคือวัตถุประสงค์ โครงการ A : เน้นย้ำพฤติกรรมตาม Corporate Value บริหารคนเก่งคนดี มีโอกาสก้าวหน้าอย่าง ต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เกิดแรงผลักดัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Q: อะไรคือวัตถุประสงค์ โครงการ A : เน้นย้ำพฤติกรรมตาม Corporate Value บริหารคนเก่งคนดี มีโอกาสก้าวหน้าอย่าง ต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เกิดแรงผลักดัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Q: อะไรคือวัตถุประสงค์ โครงการ A : เน้นย้ำพฤติกรรมตาม Corporate Value บริหารคนเก่งคนดี มีโอกาสก้าวหน้าอย่าง ต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เกิดแรงผลักดัน ไปสู่ความสำเร็จ เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถมี โอกาสเป็นพนักงานดีเด่น เป็นโครงการนำร่องของกระบวนการ Talent Management ต่อยอดจากโครงการ พนักงานดีเด่นที่ผ่านมา โดยมีหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนมากขึ้น 1 โครงการพลวัต East Water

2 Q: เข้าร่วมโครงการได้อย่างไร A : มีสองวิธีค่ะ โครงการพลวัต East Water 2 วิธีแรก วิธีที่สอง ถ้าเกณฑ์ผลงานเป็นตามที่ คณะกรรมการโครงการกำหนด หรือ ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ตามวิธีแรก แต่มี คุณสมบัติเพียงพอมีความสามารถ ก็ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดย เสนอมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่าน ทางผู้บังคับบัญชานะคะ

3 Q: หลักเกณฑ์เป็นอย่างไร A : พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานปี 2551 ค่ะ โดยนำผลจาก - ผลคะแนน Competency 2551 (60%) - ผลคะแนน KPIs 2551 (40%) คณะกรรมการฯ จะนำผลคูณของ KPIs & Competency ของพนักงาน ในแต่ละฝ่ายมาพิจารณาจากผลคะแนนมากที่สุดจำนวน 20% ของพนักงานในแต่ละ ( ไม่รวมผู้บริหาร ) หน่วยงาน ( ไม่รวมผู้บริหาร ) จะเป็นรายชื่อตามหลักเกณฑ์ค่ะ 2 โครงการพลวัต East Water

4 A : พนักงานที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ หรือผู้ที่สมัคร เข้าโครงการ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือก โดย คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือก โดย 1 ) สัมภาษณ์เบื้องต้น 2) ให้พนักงานที่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ตามข้อ (1) นำเสนอผลงานของตนเองตามหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาทั้ง 4 ด้าน ต่อคณะกรรมการฯ 3) คณะกรรมการฯ พิจารณาสรุปรายชื่อพนักงานใน โครงการพลวัตปี 2551 เสนอต่อ กกญ. Q: คัดเลือกอย่างไร E xpertise A im to progress S ocial & Environment T eamwork

5 Corporate Value : ค่านิยมองค์กร ของเรา โครงการพลวัต East Water E xpertise - เชี่ยวชาญด้านน้ำและ / หรือภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ค้นคว้า เพิ่มความรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง - ถ่ายทอดและสอนงานได้ A im to Progress - พัฒนากว้างไกล มีผลงานบรรลุ เป้าหมาย กระตือรือร้น เรียนรู้ ประยุกต์ใช้สิ่งๆ และเห็นผลสำเร็จชัดเจน - คิดค้นและนำเสนอสิ่งใหม่ๆ และ นำไปใช้ในการทำงาน S ocial & Environment - มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และ สิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก T eamwork - ช่วยเหลือทีมงาน ร่วมเป็นทีมงาน สามารถพัฒนาทีมงานให้ประสบ ความสำเร็จ - ถ่ายทอดและสอนงานผู้ร่วมทีมได้

6 A : รางวัลนี้พนักงานและองค์กรได้รับประโยชน์ร่วมกันค่ะ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาดังนี้ สำหรับพนักงาน 1) เงินรางวัลมูลค่า 5000 บาท และงบประมาณในการ พัฒนาตนเองประมาณ 20000 บาท ซึ่งบริษัทฯ อาจจัดให้ หรือพนักงานนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อ บริษัทฯ 2) โอกาสในการพัฒนา / ความก้าวหน้าในการทำงาน 3) รับประทานอาหารกับ CEO และผู้บริหาร 4) อยู่ใน Talent Pool สำหรับองค์กร 5 ) พนักงานได้เรียนรู้ มีผู้บริหารเป็น Mentor สอนงาน เกิด Cross Functional ภายในองค์กรและ Career path ของ พนักงาน 6) บริษัทฯ มีกลุ่ม Talent ที่สามารถมอบหมาย / งาน โครงการฯ หรือโอนย้าย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเป็น successor ภายในองค์กร Q : รางวัลของพนักงานในโครงการ

7 พนักงานที่สนใจเข้าร่วม โครงการ ส่งใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากร บุคคล 4 ธันวาคม 2551 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2551 นี้ สงสัยสอบถามที่คุณดวงรัตน์ 2361 หรือคุณฉัตรแก้ว 2354 Expertise โครงการพลวัต East Water

8 East Water Water Solution for All E xpertise เชี่ยวชาญ เรื่องน้ำ A im to Progress พัฒนา ก้าวไกล S ocial and Environment ห่วงใยสังคมสิ่งแวดล้อม T eamwork มีความ พร้อมด้วยทีมงาน W A T E R ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด ppt Q: อะไรคือวัตถุประสงค์ โครงการ A : เน้นย้ำพฤติกรรมตาม Corporate Value บริหารคนเก่งคนดี มีโอกาสก้าวหน้าอย่าง ต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เกิดแรงผลักดัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google