งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระบบการจัดการสารสนเทศ กรณีศึกษา โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล Information Management Systems Case Study Of Tharua Nittayanukul School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระบบการจัดการสารสนเทศ กรณีศึกษา โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล Information Management Systems Case Study Of Tharua Nittayanukul School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระบบการจัดการสารสนเทศ กรณีศึกษา โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล Information Management Systems Case Study Of Tharua Nittayanukul School

2 1. นางสาวอภิญญา ตรีณาวงษ์รหัสประจำตัว 115110905086-4 2. นางสาวเยาวลักษณ์ ปัตตพงศ์ รหัส ประจำตัว 115110905093-0 3. นายภาณุวัฒน์ ปิ่นปิติ รหัสประจำตัว 115110905106-0 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิจัย อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง

3 1. ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา

4 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

5 2 การตรวจสอบและค้นหาข้อมูล 3 ปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ 4 การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ของ User 5 รายงานข้อมูล 6 3. ขอบเขตของโครงการวิจัย งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ระบบเพิ่มเติม 7 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ 1

6 4. เครื่องมือ / ภาษาที่ใช้ ฮารด์แวร์ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core 2 Duo - หน่วยความจำหลัก (RAM) 4 GB - หน่วยความจำสำรอง (Hard disk) 250 GB - จอภาพ (Display) 14.1 นิ้ว 2. เครื่อง Printer - Canon รุ่น Pixma mp287

7 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน โครงการวิจัยนี้ 1. Microsoft Window 7 2.PHP 3.My SQL server 2008 4.Apache 5.Adobe Photoshop 6.Macromedia Dreamweaver 4. เครื่องมือ / ภาษาที่ใช้ ( ต่อ )

8 5. ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลาเป็นเดือน พ. ย. 53 ธ. ค. 53 ม. ค. 54 ก. พ 54 สหกิจ พ. ย. 54 ธ. ค 54 ม. ค. 55 ก. พ 55 1. ศึกษา 2. เก็บรวบรวม ข้อมูล 3. วิเคราะห์ และออกแบบ ระบบ 4. พัฒนาระบบ 5. ทดสอบ 6. ติดตั้ง 7. จัดทำ เอกสาร

9  ได้ ระบบการจัดการสารสนเทศที่สามารถ นำมาใช้งานได้จริงในเว็บไซด์ที่ได้พัฒนาแล้ว  สามารถจัดเก็บข้อมูลของนักเรียน บุคลากร อาจารย์ ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น  ให้ผู้ใช้สามารถจัดการและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่าง สะดวกมากขึ้น  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆภายในโรงเรียน ท่าเรือนิตยานุกูล ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียน ผ่านอินเตอร์เน็ตได้  เพื่อให้ Admin สามารถจัดการและเรียกใช้ข้อมูล ได้อย่างสะดวก 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ

10 7. งานวิจัย / โครงการวิจัยที่มี ผู้จัดทำมาแล้วหรือใกล้เคียง 1. ระบบงานจัดการฝ่ายทะเบียนโรงเรียนจ่า อากาศ Faction Register Management System For Air Technical School ของ นางสาว สุขภัฒชา พุทธา นางสาวปวีณา เนียมกล่ำ และ นางสาวพจณี นภาดล 2. การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองร่ม (Website Development Ban Nong umbrella) ของ นางสาวรัชนี แหยมนาค 3. ระบบการจัดการสารสนเทศนักเรียน Student Information Management System: SIMS ของ งามตา ทองคำ, อภินันท์ สินแสง 1.1. 2.2. 3.3.

11 ชื่องานวิจัยผู้จัดทำเทคนิคที่ ใช้ ข้อดีข้อเสีย 1. ระบบงาน จัดการฝ่าย ทะเบียน โรงเรียนจ่า อากาศ Faction Register Management System For Air Technical School นางสาวสุข ภัฒชา พุทธา นางสาว ปวีณา เนียมกล่ำ และนางสาว พจณี นภา ดล - ในการเข้าระบบ ทะเบียนจะต้องมี user และ password - สามารถ ที่จะดูระบบ ทะเบียนของ นักเรียนผ่าน ทางระบบ อินเตอร์เน็ต ได้เลย - สามารถ เรียกดูได้แค่ ระบบฝ่าย ทะเบียน 2. การพัฒนา เว็บไซต์โรงเรียน บ้านหนองร่ม (Website Development Ban Nong umbrella ) นางสาวรัชนี แหยมนาค - เป็นการใช้ งานผ่านทาง ระบบออนไลน์ - สามารถใช้ ในการ ประชาสัมพั นธ์และ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ผ่าน ทางเว็บไซต์ ได้ - ไม่มีระบบ สารสนเทศ ที่สามารถใช้ งานได้ 7. งานวิจัย / โครงการวิจัยที่มีผู้จัดทำ มาแล้วหรือใกล้เคียง ( ต่อ )

12 ชื่องานวิจัยผู้จัดทำเทคนิคที่ ใช้ ข้อดีข้อเสีย 3. ระบบการจัดการ สารสนเทศนักเรียน Student Information Management System: SIMS งามตา ทองคำ, อภินันท์ สิน แสง - จัดการข้อมูล นักเรียนให้เป็น ระบบสารสนเทศ - มีระบบ การจัดการ สารสนเทศ นักเรียน ที่ สามารถ นำมาใช้งาน ได้จริง - ระบบ สารสนเทศ สามารถ เรียกดู เฉพาะข้อมูล ของกลุ่ม นักเรียน เท่านั้น 7. งานวิจัย / โครงการวิจัยที่มีผู้จัดทำ มาแล้วหรือใกล้เคียง ( ต่อ )

13

14 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระบบการจัดการสารสนเทศ กรณีศึกษา โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล Information Management Systems Case Study Of Tharua Nittayanukul School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google