งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
Information Management Systems Case Study Of Tharua Nittayanukul School

2 คณะผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1. นางสาวอภิญญา ตรีณาวงษ์ รหัสประจำตัว 2. นางสาวเยาวลักษณ์ ปัตตพงศ์ รหัสประจำตัว 3. นายภาณุวัฒน์ ปิ่นปิติ รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง

3 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

4 2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล

5 การตรวจสอบและค้นหาข้อมูล
3. ขอบเขตของโครงการวิจัย ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ 1 2 งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบและค้นหาข้อมูล 3 ปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ 4 การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ของ User 5 รายงานข้อมูล 6 ระบบเพิ่มเติม 7

6 4. เครื่องมือ/ภาษาที่ใช้
ฮารด์แวร์ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core 2 Duo - หน่วยความจำหลัก (RAM) 4 GB - หน่วยความจำสำรอง (Hard disk) 250 GB - จอภาพ (Display) นิ้ว 2. เครื่อง Printer - Canon รุ่น Pixma mp287

7 4. เครื่องมือ / ภาษาที่ใช้ (ต่อ)
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ Microsoft Window 7 PHP My SQL server 2008 Apache Adobe Photoshop Macromedia Dreamweaver

8 5. ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลาเป็นเดือน พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค.
54 ก.พ สหกิจ พ.ย. ธ.ค 55 1.ศึกษา 2.เก็บรวบรวมข้อมูล 3.วิเคราะห์และออกแบบระบบ 4.พัฒนาระบบ 5.ทดสอบ 6.ติดตั้ง 7.จัดทำเอกสาร

9 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ ระบบการจัดการสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในเว็บไซด์ที่ได้พัฒนาแล้ว สามารถจัดเก็บข้อมูลของนักเรียน บุคลากร อาจารย์ ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ให้ผู้ใช้สามารถจัดการและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้น เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆภายในโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อให้ Admin สามารถจัดการและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวก

10 7. งานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีผู้จัดทำมาแล้วหรือใกล้เคียง
1. ระบบงานจัดการฝ่ายทะเบียนโรงเรียนจ่าอากาศ Faction Register Management System For Air Technical School ของ นางสาวสุขภัฒชา พุทธา นางสาวปวีณา เนียมกล่ำ และนางสาวพจณี นภาดล 1. 2. การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองร่ม (Website Development Ban Nong umbrella) ของ นางสาวรัชนี แหยมนาค 2. 3. ระบบการจัดการสารสนเทศนักเรียน Student Information Management System: SIMS ของ งามตา ทองคำ, อภินันท์ สินแสง 3.

11 7. งานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีผู้จัดทำมาแล้วหรือใกล้เคียง (ต่อ)
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ เทคนิคที่ใช้ ข้อดี ข้อเสีย 1. ระบบงานจัดการฝ่ายทะเบียนโรงเรียนจ่าอากาศ Faction Register Management System For Air Technical School นางสาวสุขภัฒชา พุทธา นางสาวปวีณา เนียมกล่ำ และนางสาวพจณี นภาดล - ในการเข้าระบบทะเบียนจะต้องมี user และ password - สามารถที่จะดูระบบทะเบียนของนักเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย สามารถเรียกดูได้แค่ระบบฝ่ายทะเบียน 2. การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองร่ม (Website Development Ban Nong umbrella) นางสาวรัชนี แหยมนาค - เป็นการใช้งานผ่านทางระบบออนไลน์ - สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ -ไม่มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้

12 7. งานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีผู้จัดทำมาแล้วหรือใกล้เคียง (ต่อ)
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ เทคนิคที่ใช้ ข้อดี ข้อเสีย 3. ระบบการจัดการสารสนเทศนักเรียน Student Information Management System: SIMS งามตา ทองคำ, อภินันท์ สินแสง - จัดการข้อมูลนักเรียนให้เป็นระบบสารสนเทศ - มีระบบการจัดการสารสนเทศนักเรียน ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ระบบสารสนเทศสามารถเรียกดูเฉพาะข้อมูลของกลุ่มนักเรียนเท่านั้น

13 Q & A

14 ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google