งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยของ เทคโนโลยีทาง DNA และ มุมมองทางสังคมและ จริยธรรม ผู้จัดทำ บรรณานุ กรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยของ เทคโนโลยีทาง DNA และ มุมมองทางสังคมและ จริยธรรม ผู้จัดทำ บรรณานุ กรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความปลอดภัยของ เทคโนโลยีทาง DNA และ มุมมองทางสังคมและ จริยธรรม ผู้จัดทำ บรรณานุ กรม

3 ความปลอดภัยของ เทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและ จริยธรรม

4 เนื่องด้วยเทคโนโลยีของการ สร้าง DNA สายผสม และการสร้าง สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เป็น เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมี ความกว้างขวางพร้อม ๆ กับสายพันธุ์ สิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมายบน โลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

5 ทำให้สังคมเริ่มตระหนักและ หวั่นแกรงผลเสียที่อาจ เนื่องมาจากเทคโนโลยีนี้ เพราะ จากบทเรียนที่มนุษย์ได้รับจาก เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มนุษย์ สร้างสรรค์ขึ้น มักมีผลกระทบ อื่น ๆ ตามมาภายหลัง

6 ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ได้จาก การปฏิวัติอุตสาหกรรม มาจนถึงการ ปฏิวัติทางการเกษตรกรรม ที่ ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะการปฏิวัติดังกล่าวส่งผลถึง การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมอย่างมากมายใน เวลาต่อมา

7 ความหวั่นแกรงต่อความ ผิดพลาดของสิ่งมีชีวิตดัดแปลง พันธุกรรมที่เกิดขึ้น เริ่มจากความ หวาดกลัวว่าจะเป็นแนวทางการเกิดเชื้อ โรคสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ดื้อ ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากยีนต้านทานยา ปฏิชีวนะถูกใช้เป็นเครื่องหมายทาง พันธุกรรมสำหรับ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมทั้งใน จุลินทรีย์ พืชและสัตว์

8 ดังนั้นในการทดลองวิจัยใน ห้องปฏิบัติการจึงต้องมีการ ควบคุม และมีระบบการกำจัด สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทุก ชนิด มิให้เล็ดลอดออกไปจาก ห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าว ซึ่ง เป็น จรรยาบรรณของนักวิจัยที่พึง ปฏิบัติและศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ หรือไบโอเทค (BIOTEC) ได้ออก ระเบียบของปฏิบัติงานวิจัย ทางด้านนี้

9 ในทางเกษตร ประชาชนใน หลายประเทศต่อต้านการใช้ พืช GMOs และได้สร้าง ข้อตกลงเพื่อความปลอดภัย ทางชีวภาพว่าอาหารที่ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรม ต้องมีการ ติดฉลากระบุว่าเป็นพืช GMOs เพื่อสิทธิของผู้บริโภค

10 ทั้งนี้ด้วยความกังวลว่าพืช พันธุ์ที่มียีนของสิ่งมีชีวิตอื่นจะ เป็นภัยต่อสุขภาพ และอาจส่งผลเสียต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น อาจถ่ายยีน ต้านทานโรค ยีนต้านทาน แมลง หรือยาฆ่าแมลงไปยัง วัชพืชที่ใกล้เคียงกัน

11 ทำให้เกิดวัชพืชที่แข็งแรงจนเป็นภัยต่อ การทำการเกษตรโดยรวม เพราะไม่สามารถ หาวิธีกำจัดได้ เป็นต้น ทั้งนี้จึงเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่จะศึกษา ยืนยังว่าผลกระทบที่สังคมกังวลนั้น มีโอกาส เกิดขึ้นมากน้อย เพียงใด และชี้แจงให้สังคมรับทราบใน ผลการวิจัยที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อให้ แนวทางร่วมกันในการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

12 นอกจากความตระหนักเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางชีวภาพที่เนื่องจาก GMOs แล้ว ข้อตระหนักทางสังคมอีก ด้านหนึ่งที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยี ทาง DNA คือ จริยธรรมในการใช้ข้อมูลของจีโนม โดยเฉพาะจีโนมของมนุษย์ ว่าเมื่อ ค้นคว้าจีโนมมนุษย์สำเร็จ ใครจะ สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ และใช้ เพื่อการใดบ้าง

13 บริษัทประกันภัย ประกันชีวิตจะ ตรวจยีนของผู้ยื่นขอกรมธรรม์ ก่อน การตรวจสุขภาพก่อนเข้า ทำงานจะตรวจยีนต่าง ๆ ก่อน ได้หรือไม่ ว่ามีการเสี่ยงในด้าน สุขภาพ กาย และ จิตมากน้อยเพียงใด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มักเป็นคำถามที่จะ ตามมาในสังคม เมื่อเทคโนโลยี ก้าวไปในระดับหนึ่ง

14 อย่างไรก็ดีทุกคนควรมีสิทธิใน การรัยทราบความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีและใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน การวางแผนการใช้ประโยชน์ของ เทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วม กันในอนาคต

15 คณะผู้จัดทำ น. ส. ธัญรัตน์ พิธานพร เลขที่ 16 ก ( หาข้อมูล ) น. ส. กลมทิพย์ ดิษาภิรมย์ เลขที่ 20 ก ( พิสูจน์อักษร ) น. ส. ณัฐนันท์ ตันไล้ เลขที่ 22 ก ( พิสูจน์อักษร / เรียบเรียง ) น. ส. นวลพรรณ อินทรประเสริฐ เลขที่ 23 ก (Design) นายธนัญชัย โพธิวรรณ เลขที่ 1 ข ( ลำดับเนื้อหา ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เสนอ อาจารย์ บรรจบ ธุปพงษ์

16 บรรณานุกรม http://edltv.thai.net/courses/735/51biM6- KOs030501.pdfhttp://edltv.thai.net/courses/735/51biM6- KOs030501.pdf http://www.thaigoodview.com/node/33890?pag e=0%2C0http://www.thaigoodview.com/node/33890?pag e=0%2C0 http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldn ews/0/286/3/science/bio2/index6.htmhttp://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldn ews/0/286/3/science/bio2/index6.htm

17 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยของ เทคโนโลยีทาง DNA และ มุมมองทางสังคมและ จริยธรรม ผู้จัดทำ บรรณานุ กรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google