งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไนจีเรีย 1 ST 57.56 MT บราซิล 4 th 24.12 MT อินโดนีเซีย 3 rd 24.60 MT คองโก 5 th 14.99MT ไทย 2 nd 28.60 MT ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ประเทศผู้ผลิตขนาดกลาง ประเทศผู้ผลิตขนาดเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไนจีเรีย 1 ST 57.56 MT บราซิล 4 th 24.12 MT อินโดนีเซีย 3 rd 24.60 MT คองโก 5 th 14.99MT ไทย 2 nd 28.60 MT ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ประเทศผู้ผลิตขนาดกลาง ประเทศผู้ผลิตขนาดเล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไนจีเรีย 1 ST MT บราซิล 4 th MT อินโดนีเซีย 3 rd MT คองโก 5 th 14.99MT ไทย 2 nd MT ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ประเทศผู้ผลิตขนาดกลาง ประเทศผู้ผลิตขนาดเล็ก ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโลก ผลผลิตรวมปี ล้านตัน ประเทศปี 2556ปี 2557 %  57/56 สัดส่วน อาเซียน ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว อื่นๆ ที่มา: ประมาณการโดย AFSIS Secretariat, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยกเว้นประเทศไทยเป็นข้อมูลจริง ตารางที่ 1 ผลผลิตมันสำปะหลังของโลก/ประเทศที่ผลิตมันฯ สูงสุด5อันดับ ของโลก ปี ตารางที่ 2 ผลผลิตมันสำปะหลังของอาเซียน ปี ปี 2557 อาเซียนผลิต มันสำปะหลังได้ ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 29 ของผลผลิตรวมทั่วโลก ปริมาณ: ล้านตัน

2 ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ผลผลิตรวมปี 2556/ ล้านตัน พื้นที่เพาะปลูกมัน สำปะหลังของไทยปี การผลิต 2556/57 ที่มา: 1) ปี 56 ผลสำรวจเบื้องต้นจากสศก. 2) ปี 57 ข้อมูลจากคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 56/57 ผลผลิต (ล้านตัน)2550/512551/522552/532553/542554/552555/562556/57 ไทย ช่วงผลผลิตออกมาก---- ธ.ค.54-มี.ค.55 (64.60%) ธ.ค.55-มี.ค.56 (63.86%) ธ.ค.56-มี.ค.57 (64.56%) พื้นที่ปลูก (ล้านไร่) จำนวนครัวเรือน 384, , , ,276550,163497,491- ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) ตารางที่ 3 ผลผลิตมันสำปะหลังของไทย

3 การส่งออกมันสำปะหลังไทย 0 87,245 ล้านบาท 77,947 ล้านบาท รูปที่1. การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ปี (ม.ค.-ต.ค.) ปริมาณ : ล้านตัน รูปที่2. สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) (ร้อยละของมูลค่า ) (ร้อยละของปริมาณ ) รูปที่3. ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) มันเส้น แป้งมันฯผลิตภัณฑ์มันฯ รวม


ดาวน์โหลด ppt ไนจีเรีย 1 ST 57.56 MT บราซิล 4 th 24.12 MT อินโดนีเซีย 3 rd 24.60 MT คองโก 5 th 14.99MT ไทย 2 nd 28.60 MT ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ประเทศผู้ผลิตขนาดกลาง ประเทศผู้ผลิตขนาดเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google