งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโลก
ไนจีเรีย 1ST 57.56 MT บราซิล 4th 24.12 MT อินโดนีเซีย 3rd 24.60 MT คองโก 5th 14.99MT ไทย 2nd 28.60 MT ผลผลิตรวมปี ล้านตัน ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ประเทศผู้ผลิตขนาดกลาง ประเทศผู้ผลิตขนาดเล็ก ปี 2557 อาเซียนผลิต มันสำปะหลังได้ 73.69ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 29 ของผลผลิตรวมทั่วโลก ตารางที่ 1 ผลผลิตมันสำปะหลังของโลก/ประเทศที่ผลิตมันฯ สูงสุด5อันดับ ของโลก ปี ตารางที่ 2 ผลผลิตมันสำปะหลังของอาเซียน ปี ปริมาณ: ล้านตัน ปริมาณ: ล้านตัน ประเทศ 2554 2555 2556 2557 %r 56/55 สัดส่วน โลก 227.54 245.71 252.13 255.68 1.41 100 ไนจีเรีย 42.53 52.40 54.00 55.00 1.85 21.51 ไทย 21.91 26.60 28.28 28.60 1.13 11.19 อินโดนีเซีย 23.92 24.01 24.60 2.84 9.62 บราซิล 24.97 25.35 23.41 24.12 3.03 9.43 คองโก 15.01 15.02 15.00 14.99 -0.07 5.86 อื่นๆ 99.2 102.3 107.5 108.4 0.79 42.39 ที่มา: 1) ปีการผลิต ข้อมูลจาก FAO Stat 2) ปีการผลิต ประมาณการโดย FAO Outlook ยกเว้นประเทศไทยเป็นข้อมูลจริง ประเทศ ปี 2556 ปี 2557 %r 57/56 สัดส่วน อาเซียน 73.80 75.69 2.56 100.00 ไทย 28.28 28.60 1.13 37.79 อินโดนีเซีย 23.63 23.90 1.14 31.58 เวียดนาม 10.05 10.24 1.89 13.53 กัมพูชา 8.38 8.70 3.82 11.49 ฟิลิปปินส์ 2.35 2.46 4.68 3.25 สปป.ลาว 1.10 1.40 27.27 1.85 อื่นๆ 0.01 0.39 3800 0.52 ที่มา: ประมาณการโดย AFSIS Secretariat, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยกเว้นประเทศไทยเป็นข้อมูลจริง

2 ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังของไทย
พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของไทยปีการผลิต 2556/57 ผลผลิตรวมปี 2556/ ล้านตัน ตารางที่ 3 ผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ผลผลิต (ล้านตัน) 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 ไทย 26.92 30.08 22.01 21.91 26.60 28.28 28.60 ช่วงผลผลิตออกมาก - ธ.ค.54-มี.ค.55 (64.60%) ธ.ค.55-มี.ค.56 (63.86%) ธ.ค.56-มี.ค.57 (64.56%) พื้นที่ปลูก (ล้านไร่) 7.30 8.01 7.41 7.09 7.24 8.14 7.96 จำนวนครัวเรือน 384,628 448,261 565,621 567,276 550,163 497,491 ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) 3.40 3.64 2.97 3.08 3.43 3.47 3.59 ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 1.23 1.21 1.60 1.68 1.77 1.82 1.87 ที่มา: 1) ปี 56 ผลสำรวจเบื้องต้นจากสศก ) ปี 57 ข้อมูลจากคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 56/57

3 การส่งออกมันสำปะหลังไทย
รูปที่1. การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ปี (ม.ค.-ต.ค.) รูปที่2. สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) (ร้อยละของปริมาณ) ปริมาณ: ล้านตัน 87,245 ล้านบาท 77,947 ล้านบาท รูปที่3. ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) (ร้อยละของมูลค่า) มันเส้น แป้งมันฯ ผลิตภัณฑ์มันฯ รวม


ดาวน์โหลด ppt ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google