งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์:การเสนอโครงการภายใต้ กรอบความร่วมมือเอเปค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์:การเสนอโครงการภายใต้ กรอบความร่วมมือเอเปค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์:การเสนอโครงการภายใต้ กรอบความร่วมมือเอเปค
ปิยธิดา จงอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานป.ป.ช. 1

2 สิ่งแรกที่ต้องคำนึง เมื่อจะเขียน CONCEPT NOTE
Theme: เรื่อง/หัวข้อโครงการ

3 Theme:เรื่อง/หัวข้อโครงการ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง TREND : ต้องเป็นเรื่องหลักที่กลุ่มย่อยฯ (กลุ่มความ ร่วมมือที่หน่วยงานผู้เสนอฯเป็นสมาชิก) ให้ความสำคัญ / ให้ความสนใจอยู่ในปีนั้น APEC’s Priority : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ เอเปคให้ความสำคัญ/หลักการใหญ่ของเอเปค ROLE : บทบาท/ความเชี่ยวชาญของ หน่วยงานผู้เสนอฯ ในเรื่องนั้น

4 ชื่อโครงการ (Project Title)
“Keywords”

5 ชื่อโครงการ (Project Title)
“ Capacity Building Workshop on Effectively Combating Corruption and Illicit Trade through Tracking Cross – Border Financial Flows, International Asset Recovery and Anti-Money laundering Efforts ; its impact on poverty reduction and economic growth”

6 การเขียน Concept Note โครงการ
เนื้อหาต้องมีรายละเอียด ตรงประเด็น ทั้ง 4 คือ: 1. Relevance: ทำไม APEC จึงควรให้การสนับสนุน? แก้ไขปัญหาอะไร? สำคัญ? 2. Objective : วัตถุประสงค์โครงการ 3. Alignment: สนับสนุนเรื่องที่เอเปคให้ความสำคัญ / สอดคล้องกับแผนการดำเนินการของกลุ่มฯ 4. Methodology : ขั้นตอน/แผนการดำเนินงาน/กำหนดการ/ กลุ่มเป้าหมาย/วิธีการขยายผลลัพธ์โครงการ ให้เป็นวงกว้าง หลังจบโครงการฯ

7 ข้อแนะนำ /เคล็ดลับ 1. APEC PROPOSAL GUIDEBOOK Edition 7 : ศึกษา หลักการ / กฎเกณฑ์ในการเขียนตามหลักปฏิบัติของเอเปค ฉบับปัจจุบัน 2. หาแนวร่วม “Co-sponsors” : โครงการควรมีผู้สนับสนุนหลัก ในกลุ่มฯ อย่างน้อย 2 ประเทศสมาชิก( Powerful) โดยเริ่มหารือ และให้เข้ามาร่วม อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้น 3. หาพันธมิตร : Lobby สมาชิกอื่นๆในกลุ่ม ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้รับโหวต เป็นที่ 1 /2ในกลุ่ม

8 ข้อแนะนำ /เคล็ดลับ (ต่อ) 4. ประสาน/ขอคำแนะนำ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ (โต๊ะ APEC:-) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ( APEC SECRETARIAT ของไทย และของกลุ่มฯ ที่หน่วยงานตนเป็นสมาชิก) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 5. ควรกำหนดรายละเอียดงานที่จะต้องดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 6. ทาบทามและประสานกับบุคคล/หน่วยงานที่จะขอความร่วมมือไว้ล่วงหน้า เช่น Speakers แต่ละประเทศ, สถานที่ที่จะจัดกิจกรรม

9 ข้อแนะนำ /เคล็ดลับ (ต่อ) 7. งบประมาณ : ประมาณการด้านงบประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริง มากที่สุด โดยศึกษา หลักเกณท์จาก Guidebook (ทั้งงบฯขอสนับสนุนจากเอเปคและงบฯที่ต้องใช้จากหน่วยงานผู้เสนอ) 8. ระยะเวลา : เตรียมเขียนร่าง project proposal (12 Pages) ไว้แต่เนิ่น (หลังจาก ได้รับการเห็นชอบ concept note ในขั้นแรก มีเวลา ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น ในการทำ project proposal ตัวเต็ม)

10 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์:การเสนอโครงการภายใต้ กรอบความร่วมมือเอเปค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google