งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการทางการเงินของ ธสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการทางการเงินของ ธสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน

1 บริการทางการเงินของ ธสน.
EXIM Thailand Trade Finance & Other Services Working Capital Loans & Term Loans Financial Advisory & Equity Participants Buyer’s Credit & Buyer’s Bank Credit Investment Insurance Export Credit Insurance Financing for Overseas Projects 1

2 บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน
การประกันความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุน ของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายในการดำเนินนโยบาย กฎระเบียบ หรือ การดำเนินการใดๆ ของรัฐบาลประเทศที่ ผู้เอาประกันไปลงทุน

3 ความเสี่ยงที่ให้ความคุ้มครอง
ความเสี่ยงที่คุ้มครอง การจำกัดการโอนเงินหรือแลกเปลี่ยน สกุลเงิน (Inconvertibility or Transfer Restriction) การเวนคืน การเข้ายึด หรือ การโอนทรัพย์สินของผู้เอาประกันมาเป็นของรัฐบาล (Expropriation) การเกิดสงครามและเหตุการณ์รุนแรง ทางการเมือง (War and Civil Disturbance) การที่รัฐบาลของประเทศที่ผู้เอาประกันไปลงทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา (Breach of Contract)

4 ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ส่วนของเงินกู้ (Loan)
ประเภทของความคุ้มครอง ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) สินทรัพย์และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต เช่น เงินปันผล และ กำไรของผู้เอาประกัน ส่วนของเงินกู้ (Loan) คุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ย ตามตารางการชำระเงินในสัญญาการกู้ยืมของผู้เอาประกัน

5 คุณสมบัติของโครงการลงทุน
มีนิติบุคคลไทยถือหุ้นหรือร่วมลงทุนในโครงการลงทุนนั้น มีนักลงทุนไทยถือหุ้นหรือร่วมลงทุนในโครงการลงทุนนั้น หรือ เป็นโครงการลงทุนที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และ ไม่ขัดต่อกฎหมายไทย เนื่องจากกลุ่มบริษัทเคพีเอ็มจี มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก จึงสามารถระดมความร่วมมือจากสำนักงานสาขาของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีประสบการณ์ ในการให้บริการด้านการปรับปรุงโครงสร้างเชิงพาณิชย์และบริการที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาทั่วโลก ในกลุ่มธุรกิจทุกประเภท เป็นโครงการลงทุนที่ ธสน. มีส่วนในการสนับสนุนด้านสินเชื่อ

6 เงื่อนไขการรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกัน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี อัตราความคุ้มครอง ไม่เกิน 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สกุลเงินที่คุ้มครอง บาท ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เยน และ ปอนด์สเตอริง

7 หลักเกฑณ์การพิจารณารับประกัน
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกัน หลักเกฑณ์การพิจารณารับประกัน ภาพรวมของโครงการ ภาพรวมทั่วไป ด้านการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ไปลงทุน ความสัมพันธ์ทางการเมือง กฎหมายการลงทุน ประวัติการแทรกแซงในกิจการของนักลงทุนต่างชาติ ความสำคัญของโครงการลงทุนต่อประเทศที่ไปลงทุน อยู่ภายใต้ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน มีประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งทางศาสนา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปัจจัยอื่นๆ จำนวนความเสี่ยงที่ขอรับประกัน ระยะเวลาที่ขอรับประกัน อื่นๆ

8 ประโยชน์ของบริการ ประโยชน์ของบริการ
ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน มีการจัดการบริหาร ความเสี่ยงที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการขยายฐานการลงทุนใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9 ติดต่อ-สอบถาม คุณอาทรมาศ วุฑฒิสาร
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ 3 ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ชั้น 15 อาคารเอ็กซิม ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ โทร ต่อ 2602 โทรสาร Website:


ดาวน์โหลด ppt บริการทางการเงินของ ธสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google