งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการประกันความเสี่ยง การลงทุน. EXIM Thailand Trade Finance & Other Services Working Capital Loans & Term Loans Financial Advisory & Equity Participants.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการประกันความเสี่ยง การลงทุน. EXIM Thailand Trade Finance & Other Services Working Capital Loans & Term Loans Financial Advisory & Equity Participants."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการประกันความเสี่ยง การลงทุน

2 EXIM Thailand Trade Finance & Other Services Working Capital Loans & Term Loans Financial Advisory & Equity Participants Buyer’s Credit & Buyer’s Bank Credit Investment Insurance Export Credit Insurance Financing for Overseas Projects - 1 - บริการทางการเงินของ ธสน.

3 - 2 - บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน การประกันความเสี่ยงทางการเมืองจาก การที่โครงการลงทุนของผู้เอาประกัน ได้รับความเสียหายในการดำเนินนโยบาย กฎระเบียบ หรือ การดำเนินการใดๆ ของ รัฐบาลประเทศที่ ผู้เอาประกันไปลงทุน

4 - 3 - ความเสี่ยงที่ให้ความคุ้มครอง

5 - 4 - ประเภทของความคุ้มครอง

6 - 5 - คุณสมบัติของโครงการลงทุน มีนิติบุคคลไทย ถือหุ้นหรือร่วม ลงทุนในโครงการ ลงทุนนั้น มีนักลงทุนไทยถือ หุ้นหรือร่วมลงทุน ในโครงการลงทุน นั้น เป็นโครงการลงทุนที่มีความเป็นไปได้ในเชิง พาณิชย์และ ไม่ขัดต่อกฎหมายไทย เป็นโครงการลงทุนที่ ธสน. มีส่วนในการ สนับสนุนด้านสินเชื่อ หรื อ

7 - 6 - เงื่อนไขการรับประกัน ระยะเวลาการ รับประกัน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี อัตราความ คุ้มครอง ไม่เกิน 90% ของ ความเสียหายที่ เกิดขึ้นจริง สกุลเงินที่ คุ้มครอง บาท ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เยน และ ปอนด์สเตอริง

8 - 7 - หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกัน

9 - 8 - ประโยชน์ของบริการ

10 - 9 - ติดต่อ - สอบถาม คุณอาทรมาศ วุฑฒิสาร ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ 3 ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ชั้น 15 อาคารเอ็กซิม 1193 ถ. พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2271-3700 ต่อ 2602 โทรสาร 0-2271- 3020 Email: arthornmartw@exim.go.th Website: www.exim.go.th


ดาวน์โหลด ppt บริการประกันความเสี่ยง การลงทุน. EXIM Thailand Trade Finance & Other Services Working Capital Loans & Term Loans Financial Advisory & Equity Participants.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google