งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ภูมิหลังด้าน ทรัพยากรพันธุกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ภูมิหลังด้าน ทรัพยากรพันธุกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ภูมิหลังด้าน ทรัพยากรพันธุกรรม

2 202/10/572 1. พืช 2. สัตว์ 3. จุลชีพ ทรัพยากรพันธุกรรม

3 3  ธรรมชาติในถิ่นที่อยู่เดิม  นำมาเก็บรวบรวม ( ธนาคาร, พิพิธพันธ์....)  ในฟาร์ม ถิ่นที่อยู่

4 4 ป่าสงวนฯ อุทยานฯ น้ำ ที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ ( เห็ดโคน ) ธรรมชาติ พืช

5 5 ป่าสงวนฯ อุทยานฯ น้ำ ที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ ( สุนัข ) ธรรมชาติ สัตว์

6 6 ทุกที่ ธรรมชาติ จุล ชีพ

7 7  ธนาคารเชื้อพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร, กรมข้าว, ม. เกษตร  แปลงรวบรวมพันธุ์ โครงการ อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาครัฐ ชุมชน เอกชน  แปลงปลูกของเกษตร บุคคล ทั่วไป นอกถิ่นที่ อยู่ พืช

8 8  ธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ กรม ประมง  ธนาคารโค กระบือ กรมปศุสัตว์  การรวบรวมพันธุ์ โครงการอนุรักษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธพันธ์สัตว์ น้ำ กรมประมง, ภาครัฐ ชุมชน เอกชน, การรวบรวมพันธุ์สัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ สัต ว์ นอกถิ่นที่ อยู่

9 9  ศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมข้อมูล จุลินทรีย์ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  หน่วยปฏิบัติการเก็บรักษาสาย พันธุ์จุลินทรีย์เฉพาะทาง ศูนย์พันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทาง การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทาง การเกษตร กรมวิชาการเกษตร  ศูนย์รวบรวมเชื้อจุลชีพ ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมและ สถาบันการศึกษาต่างๆ จุล ชีพ นอกถิ่นที่ อยู่

10 10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550  พระราชบัญญัติป่าไม้ พ. ศ. 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ. ศ. 2532  พระราชบัญญัติการประมง พ. ศ. 2490  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ. ศ. 2504  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ. 2507  พระราชบัญญัติกักพืช พ. ศ. 2507 กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

11 11  พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ. ศ. 2509  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ. ศ. 2518 และพระราชบัญญัติพันธุ์ พืช ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2535  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ. ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2535  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่ง สินค้า พ. ศ. 2522 กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

12 12  พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ. ศ. 2534  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ. ศ. 2535  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535  พระราชบัญญัติสวนป่า พ. ศ. 2535  พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ. ศ.... กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

13 13  พระราชบัญญัติการคุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ. ศ. 2542  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ. ศ. 2542  ( ร่าง ) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ. ศ....  ( ร่าง ) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทน พ. ศ....  ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วย หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนส่วน ขยายพันธุ์พืชระหว่างประเทศ พ. ศ. 2531  MTA กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

14 14 การปกป้องทรัพยากรชีวภาพของ ประเทศไทยให้ได้ผลจึงต้องเริ่ม จากการเข้าใจแก่นแท้ของปัญหา และโลกทัศน์ที่ผลักดันอยู่เบื้องหลัง การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพจึงไม่ ควรมุ่งเน้นเพียงตัวเลขการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ควร ต้องคำนึงถึงทรัพยากรชีวภาพใน มิติของความสัมพันธ์กับสรรพชีวิต ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมิฉะนั้น แล้วการปกป้องทรัพยากรชีวภาพที่ บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ สั่ง สมและส่งผ่านต่อมาถึงปัจจุบันคง ต้องล่มสลายไปในที่สุด ข้อคิด

15 15 ข้อคิด  กรณีของปทุมมา  กฎกระทรวงฯ - คณะทำงาน 5 คน พิจารณา ต่อรอง - อัตราร้อยละ … ของยอด จำหน่ายสุทธิ หรือของ รายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งปี ( ผู้เข้าถึง + ชุมชน ) ? ( ผู้เข้าถึง + รัฐ )  ต้นทุน  ค่าใช้จ่ายขาย และบริหาร ( ค่าน้ำ ค่าไฟ คนงาน ค่าเสื่อม )  ยอดขายสุทธิ 3 > 1+2 = กำไร ( ผลประโยชน์ ) บัญชีรวม / แยก ??? (ABS + ความ ซื่อสัตย์ )

16 16


ดาวน์โหลด ppt 1 ชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ภูมิหลังด้าน ทรัพยากรพันธุกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google