งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิหลังด้านทรัพยากรพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิหลังด้านทรัพยากรพันธุกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิหลังด้านทรัพยากรพันธุกรรม
ชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

2 ทรัพยากรพันธุกรรม พืช สัตว์ จุลชีพ 05/04/60 2

3 ถิ่นที่อยู่ ธรรมชาติในถิ่นที่อยู่เดิม
นำมาเก็บรวบรวม (ธนาคาร, พิพิธพันธ์....) ในฟาร์ม

4 ธรรมชาติ พืช ป่าสงวนฯ อุทยานฯ น้ำ
ที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ (เห็ดโคน)

5 ธรรมชาติ สัตว์ ป่าสงวนฯ อุทยานฯ น้ำ
ที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ (สุนัข)

6 ธรรมชาติ จุลชีพ ทุกที่

7 นอกถิ่นที่อยู่ พืช ธนาคารเชื้อพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร, กรมข้าว, ม.เกษตร
แปลงรวบรวมพันธุ์ โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ภาครัฐ ชุมชน เอกชน แปลงปลูกของเกษตร บุคคลทั่วไป

8 นอกถิ่นที่อยู่ สัตว์ ธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง
ธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง ธนาคารโค กระบือ กรมปศุสัตว์ การรวบรวมพันธุ์ โครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พิพิธพันธ์สัตว์น้ำ กรมประมง, ภาครัฐ ชุมชน เอกชน, การรวบรวมพันธุ์สัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์

9 นอกถิ่นที่อยู่ จุลชีพ
ศูนย์เก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลจุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หน่วยปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เฉพาะทาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ศูนย์รวบรวมเชื้อจุลชีพ ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมและ สถาบันการศึกษาต่างๆ

10 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2532 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

11 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ และพระราชบัญญัติพันธุ์ พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

12 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...

13 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ.... (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึง ทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน พ.ศ.... ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยน ส่วนขยายพันธุ์พืชระหว่างประเทศ พ.ศ. 2531 MTA

14 ข้อคิด การปกป้องทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยให้ได้ผลจึงต้องเริ่มจากการเข้าใจแก่นแท้ของปัญหาและโลกทัศน์ที่ผลักดันอยู่เบื้องหลัง การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพจึงไม่ควรมุ่งเน้นเพียงตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ควรต้องคำนึงถึงทรัพยากรชีวภาพในมิติของความสัมพันธ์กับสรรพชีวิต ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมิฉะนั้นแล้วการปกป้องทรัพยากรชีวภาพที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ สั่งสมและส่งผ่านต่อมาถึงปัจจุบันคงต้องล่มสลายไปในที่สุด

15 ข้อคิด กรณีของปทุมมา กฎกระทรวงฯ - คณะทำงาน 5 คน พิจารณาต่อรอง
- คณะทำงาน 5 คน พิจารณาต่อรอง - อัตราร้อยละ…ของยอด จำหน่าย สุทธิ หรือของ รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งปี  (ผู้เข้าถึง+ชุมชน) ? (ผู้เข้าถึง+รัฐ) ต้นทุน ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (ค่าน้ำ ค่าไฟ คนงาน ค่าเสื่อม) ยอดขายสุทธิ 3 > 1+2 = กำไร (ผลประโยชน์) บัญชีรวม/แยก ??? (ABS + ความซื่อสัตย์ )

16 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภูมิหลังด้านทรัพยากรพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google