งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัด ตรัง. ตั้งแต่ 1 ม. ค. – 30 มี. ค. 2556 ได้รับรายงาน 17,973 ราย อัตราป่วย 28.05 ต่อแสนปชก. เสียชีวิต 19 ราย อัตราตาย 0.016.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัด ตรัง. ตั้งแต่ 1 ม. ค. – 30 มี. ค. 2556 ได้รับรายงาน 17,973 ราย อัตราป่วย 28.05 ต่อแสนปชก. เสียชีวิต 19 ราย อัตราตาย 0.016."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัด ตรัง

2 ตั้งแต่ 1 ม. ค. – 30 มี. ค. 2556 ได้รับรายงาน 17,973 ราย อัตราป่วย 28.05 ต่อแสนปชก. เสียชีวิต 19 ราย อัตราตาย 0.016 ต่อแสนปชก. ( สงขลา 6 ราย, นครศรีธรรมราช 2 ราย, สุรินทร์ 2 ราย สมุทรปราการ 2 ราย, กรุงเทพฯ 1 ราย, เชียงใหม่ 1 ราย, นครปฐม 1 ราย, ยะลา 1 ราย, ปัตตานี 1 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย, ระยอง 1 ราย ) จังหวัดตรัง ลำดับที่ 20 ของประเทศ ข้อมูลไข้เลือดออก ประเทศไทย จังหวัด

3 ข้อมูลไข้เลือดออกเขต 12 ตั้งแต่ 1 ม. ค. – 30 มี. ค. 2556 ได้รับรายงาน 2,742 ราย อัตราป่วย 58.21 ต่อแสนปชก. มีรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย ( สงขลา 6 ราย ยะลา 1 ราย ปัตตานี 1 ราย ) อัตราป่วยต่อ แสน จังห วัด

4 อัตราป่วยไข้เลือดออกจังหวัดตรัง ปีพ. ศ.2535 - 2556

5 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดตรัง จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2550 – 2556 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

6 ข้อมูลไข้เลือดออก จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2556 จำนวน 202 ราย ไม่มี ผู้เสียชีวิต อัตราป่วย 32.23 ต่อแสน ปชก. มากเป็น 2.38 เท่า ของปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2556 จำนวน 202 ราย ไม่มี ผู้เสียชีวิต อัตราป่วย 32.23 ต่อแสน ปชก. มากเป็น 2.38 เท่า ของปี 2555 ในช่วงเวลาเดียวกัน

7 จำนวนป่วย อัตราป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออกแยกราย อำเภอ รายเดือน จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 อำเภอ ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.คพ.คพ.คพ.ค มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. รว ม อัตรา เมือง 1515151591625 53535353 43434343 45454545 37373737 16161616 22222222 26262626 33333333 34 0 222. 76 กันตัง391016 20202020 171717174 1313131327 111111116 11 8 137. 61 หาด สำรา ญ 01000207324322 135. 58 นาโยง1005 11111111 1515151563434557 131. 03 ย่านตา ขาว 32169 101010106 10101010486166 104. 67 ปะ เหลียน 4416 10101010493315454 81.9 0 วัง วิเศษ 21144030221424 57.2 5 ห้วย ยอด 100174132 101010105 1313131347 50.5 4 สิเกา10031622000318 49.2 9 รัษฎา00000001020710 35.5 1 รวม 30303030262966 115115115115 101101101101 76767676 79797979 36363636 57575757 62626262 79797979 75 6 120. 63

8 จำนวนป่วย อัตราป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออกแยกราย อำเภอ รายเดือน จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2556 อำเภอ ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.คพ.คพ.คพ.ค มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. รว ม อัตรา เมือง 49494949311797 63.5 5 หาด สำรา ญ 6219 55.4 7 กันตัง 141414145827 31.4 9 ห้วย ยอด 86923 24.7 3 ปะ เหลียน 56213 19.7 2 สิเกา1067 19.1 7 ย่านตา ขาว 35311 17.4 5 วัง วิเศษ 7007 16.7 0 นาโยง4116 13.7 9 รัษฎา11027.10 รวม 989898985747 20 2 32.2 3

9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – มีนาคม 2556

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – มีนาคม 2556

11 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – มีนาคม 2556

12 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดตรัง จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2556 ( ณ 30 มีนาคม 2556) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2551 – 2555)

13 อัตราป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่ม อายุ จังหวัดตรัง เปรียบเทียบปี 2554 – 2556 ( ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556 )

14 สัปดาห์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ของจังหวัด ตรัง สัปดาห์ที่ 1 - 13 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2556

15  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ให้ทุกกระทรวงดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่าง ต่อเนื่อง โดยกำหนดกิจกรรมขั้นต่ำที่ควรเกิดขึ้นใน พื้นที่ ดังนี้ ให้ความสำคัญกับโรคไข้เลือดออก หาก สถานการณ์ระบาดเกิดขึ้นมากกว่า 2 อำเภอ ให้ พิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการไข้เลือดออกและ พิจารณาประกาศเขตภัยพิบัติ หากมีการระบาดเกิน 4 สัปดาห์ในพื้นที่มากกว่า 2 อำเภอ หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงต่างๆ ใน จังหวัด เช่น โรงเรียน อบจ./ เทศบาล / อบต. จัด กิจกรรมกำจัดลูกน้ำในพื้นที่ อย่างเร่งด่วนตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2556 ทีม SRRT ระดับตำบลและอำเภอ เฝ้าระวัง ป้องกัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายร่วมกับอสม. และเฝ้าระวังสอบสวนผู้ป่วยตามแนวทางที่กรม ควบคุมโรคกำหนด แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค

16 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของอสม. และ ข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย เพื่อ กำหนดพื้นที่และกิจกรรมเร่งด่วนของอำเภอ จัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอ ต่อการควบคุมการระบาดของโรค ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน / ประชาชนกำจัดลูกน้ำภายในบ้านทุกสัปดาห์ (5 ป 1 ข ) และป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดย ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ตะไคร้หอมกันยุง ป้องกันยุงกัด แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค

17 สำนักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่าย บริการที่ 12 กำหนดให้มีการรณรงค์โรค ไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 27 เมษายน 2556 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2556 แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค

18


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัด ตรัง. ตั้งแต่ 1 ม. ค. – 30 มี. ค. 2556 ได้รับรายงาน 17,973 ราย อัตราป่วย 28.05 ต่อแสนปชก. เสียชีวิต 19 ราย อัตราตาย 0.016.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google