งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มรดกวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ โดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ๑.ระบบมรดกวัฒนธรรมในโลก  มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (World heritage sites)  มรดกหลักฐานความทรงจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มรดกวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ โดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ๑.ระบบมรดกวัฒนธรรมในโลก  มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (World heritage sites)  มรดกหลักฐานความทรงจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มรดกวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ โดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ๑.ระบบมรดกวัฒนธรรมในโลก  มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (World heritage sites)  มรดกหลักฐานความทรงจำ ( Memory of the world … Documentary Heritage)  มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible cultural heritage) แสดงออกผ่านพาหะต่าง ๆ จัดแบ่งเป็น ๕ ประเภท...ภาษา วรรณกรรม...การแสดงและดนตรี...ประเพณี...ความรู้เรื่องธรรมชาติ...ช่างฝีมือ เก็บรักษาไว้ในเอกสาร หลักฐานทะเบียน ในชุมชน ในใจคนสืบ ทอดโดยปฏิบัติซ้ำใหม่ สร้างสรรค์เพิ่มใหม่ ผลิตใหม่ สืบทอดผ่าน ระบบการศึกษาในโรงเรียน ผสมผสานเทคโนโลยีในการผลิตเป็น สินค้าทางวัฒนธรรม

2 2 วัฒนธรรมที่จับต้อง ไม่ได้ ๕ กลุ่ม มรดกโลกทางด้าน ธรรมชาติและ วัฒนธรรม ตามอนุสัญญา คศ.๑๙๗๒ มรดกความทรงจำที่เก็บไว้ในเอกสาร หลักฐาน และความทรงจำ ความ หลากหลาย ทางธรรมชาติ ความ หลากหลาย ทางวัฒนธรรม แผนภาพที่ ๑ ระบบมรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน การเคารพสิทธิ

3 3 ๒.ระบบมรดกวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - เป็นองค์ประกอบใหม่ที่สำคัญในเศรษฐกิจโลกที่เติบโตรวดเร็ว การประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์ (ความอยากรู้ อยากลอง กล้าทำ กล้าทดลอง ) จินตนาการ/ความคิด ความรู้ และเทคโนโลยี การสร้างรายได้ทางด้าน เศรษฐกิจ -กระบวนการที่มีพลวัตร -ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ -ต้องมีการแข่งขันกันทาง ตลาด การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม (จินตนาการและความคิดเป็น แกนนำ) -ใช้ความรู้ทรัพยากรดั้งเดิม เป็นทุน -มีนวัตกรรม แผนภาพที่ ๒ ระบบสร้างสรรค์ในเศรษฐกิจโลก

4 4 การแสดงออกทางการ สร้างสรรค์ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง ทุนสถาบัน ทุนสังคม ๓. ระบบมรดกวัฒนธรรมเป็นทุนในการสร้างสรรค์ -เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม - มีความสำคัญเท่าๆกับทุนด้านอื่นๆ -มีผู้ผลิต การลงทุน ผลผลิต ผู้บริโภค - มีประเด็นด้านทรัพย์สินทาง ปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง แผนภาพที่ ๓ ระบบทุน ในการสร้างสรรค์

5 5 ๔. ระบบเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - มี “คุณค่า” นอกเหนือจาก “มูลค่า” - เป็นระบบอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งออกและนำเข้า อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ทัศนศิลป์ จัดกิจกรรมประติมากรรม ศิลปการถ่ายรูป ของเก่าฯลฯ การพิมพ์โฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบ ตกแต่งภายใน กราฟฟิก แฟชั่น อัญมณี ของเล่น การบริการเชิงสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย การโฆษณา การวิจัยพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ การบริการวัฒนธรรม บริการสุขภาพ ความบันเทิง ทางวัฒนธรรม สื่อใหม่ซอฟแวร์ วีดิโอเกม สินค้าเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงบนเวที การแสดงสด โอเปร่า ละครเวที การเชิดหุ่น หนังตะลุง หนังใหญ่ การแสดงออกทางศิลปะและประเพณี งานฉลอง นิทรรศการ ฯลฯ แหล่งโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด นิทรรศการถาวร แผนภาพที่ ๔ ระบบอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

6 6 ๕. ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (IP) กับมรดกทางวัฒนธรรม (CH) ๕.๑ IP คืออะไร มีประโยชน์อะไร ๑. เป็นระบบกฎหมายที่บ่งบอกและระบุความเป็นเจ้าของในผลงาน สร้างสรรค์ทางปัญญา เป็นระบบที่สลับซับซ้อน เลื่อนไหลตามภูมิภาคต่างๆ จึงใช้บังคับได้ยาก ๒. ต้องเป็นระบบสิทธิที่ใช้บังคับได้ เพื่อผู้เป็นเจ้าของสิทธิสามารถควบคุมมิ ให้มีการนำผลผลิตทางปัญญาของเจ้าของไปใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ๓.มีการระบุระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิ ๔.ควรส่งเสริมการสร้างสรรค์ใหม่ๆในสังคม โดยจัดให้มีระบบตอบแทน ทางการเงินให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลผลิตดั้งเดิมที่มีผู้นำไปใช้ทางการค้า ใน ระยะเวลาที่เหมาะสม หลังระยะเวลานั้นอาจเป็นระบบสมบัติสาธารณะที่เปิด ให้ใครๆนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าสิทธิ ๕.ระบบตราสินค้า(Trademark) เป็นระบบที่คุ้มครองผลผลิตที่สร้างสรรค์ใน เชิงอุตสาหกรรม เพื่อมิให้คนอื่นนำตราสินค่านั้นไปใช้

7 7 ระบบทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อ การพัฒนาและ เพื่อส่งเสริมการ สร้างสรรค์ใหม่ ระบบสิทธิบัตร Patents ระบบสิทธิอื่น ๆ -สิทธิในการ โฆษณา -สิทธิความเป็น ร้านค้า -ศักดิ์ศรีและสิทธิ ทางศีลธรรมและ จรรยาบรรณ ระบบลิขสิทธิ์และ สิทธิที่เกี่ยวข้อง Copyrights & Related rights ระบบอื่น ๆ ที่ ยังตกลงกัน ใน WIPO ได้แก่ ระบบตรา สินค้า Trademarks ระบบ ออกแบบ อุตสาหกรรม ระบบ ความลับ ทางการค้า แผนภาพที่ ๕ ระบบทรัพย์สินทางปัญญากับเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ -ด้านทรัพยากร พันธุกรรม (GR) -ด้านความรู้ของ ชุมชนท้องถิ่น (TK) - ด้านการแสดงออก ทางวัฒนธรรมแบบ ดั้งเดิม (TCEs)

8 8 ๕.๒ CH นำไปแปรรูปเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม ทางวัฒนธรรมได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ๑.มีการนำดนตรีพื้นบ้านไปผสมผสานจัดจังหวะใหม่ เพิ่มเครื่อง ดนตรีใหม่เข้าไป กลายเป็นผลผลิตใหม่ นำไปอัดเทปขายทั่วโลก ได้เงิน มาก มีปัญหาทางIP เมื่อเจ้าของดนตรีนั้นจับได้ว่า นำดนตรีดั้งเดิมของ เผ่าตนไปใช้ โดยไม่ระบุที่มา และไม่ขออนุญาต เกิดประเด็นเรื่องการ คุ้มครองและบังคับให้ ระบุที่มาของแหล่งบันดาลใจ เกิดมีการเรียกค่า แบ่งปันผลประโยชน์ ๒.มีการนำลวดลายสัญลักษณ์ของชนเผ่าดั้งเดิมไปทำเป็น ศิลปร่วมสมัย โดยอ้างว่าเป็นศิลปะของชนเผ่ามีปัญหาฟ้องร้องว่าละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาและนำชื่อของชนเผ่าไปโฆษณาสินค้าโดยมิชอบ ๓. มีการคิดค้นระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายในชุมชน หรือกลุ่มชนขึ้นมาเช่นในหมู่ชาวเผ่าดั้งเดิมในออสเตรเลีย ที่ห้ามมิให้คน ในเผ่านำ ภูมิปัญญาเดิมไปบอกหรือถ่ายทอดให้แก่คนนอกเผ่าโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากชุมชน

9 9 ๕.๓ IP ปัจจุบันมี ๖ ระบบใหญ่ ๆ ๑.ระบบสิทธิบัตร (Patents) ๒๐ ปี ๒.ลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้อง (Copyright & Related rights) ๓.ระบบตราสินค้า (Trademarks/Trade names/Logos) ๔.ลิขสิทธิ์การออกแบบทางอุตสาหกรรม ๕.ระบบความลับทางการค้า (Trade Secret) เป็นระบบที่ไม่มีการจด ทะเบียน แต่จะเปิดเผยโดยการตกลงกันเอง ๖.สิทธิอื่น ๆ เช่น สิทธิในการโฆษณา สิทธิทางศักดิ์ศรีส่วนบุคคล และ จรรยาบรรณและศีลธรรม

10 10 ๖. ระบบการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และการปกป้องคุ้มครองมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเพื่อสร้างสรรค์พัฒนา การศึกษาที่สร้างความ ตระหนักในเรื่องสิทธิ ตนเองและสิทธิผู้อื่น และ ส่งเสริมความเคารพ ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม หลักสูตรการศึกษาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ ปัญญาต่างชาติและ ภูมิปัญญาโลก การศึกษาที่สมดุล ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ ศึกษา วัฒนธรรม และ จริยธรรม การศึกษาและการ ซึมซับ ถ่ายทอดใน ครอบครัวชุมชนและ สื่อสารมวลชน การศึกษาและการ ซึมซับ ถ่ายทอดใน ครอบครัวชุมชนและ สื่อสารมวลชน หลักสูตรที่ส่งเสริม จินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ การ ประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ หลักสูตรการศึกษาที่ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและภูมิ ปัญญาไทย การฝึกหัดและพัฒนา ตนเองตลอดชีวิต การศึกษามีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม สอดคล้องกับความ ต้องการของบุคคล และสังคม


ดาวน์โหลด ppt 1 มรดกวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ โดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ๑.ระบบมรดกวัฒนธรรมในโลก  มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (World heritage sites)  มรดกหลักฐานความทรงจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google