งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8 กันยายน 2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8 กันยายน 2553 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8 กันยายน 2553 1

2 ประเด็นการประชุม 1.นโยบายผู้บริหาร 2.แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3.การประเมินสถานการณ์ 4.นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5.ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 7.แม่แบบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 8.เป้าหมายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 9.การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินงาน 10.ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 11.ประเด็นอื่น ๆ 2

3 นโยบายผู้บริหาร นโยบายการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ด้านการให้บริการ และ ด้านการพัฒนาองค์กร นโยบายด้านการให้บริการ ให้ระลึกถึงตราราชการประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นารายณ์เกษียรสมุทร ซึ่งมี 4 กร หมายถึงการให้ความสำคัญใน 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรของผู้ประกอบการให้มีความ ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นการพัฒนา 3 ประเด็นหลัก คือ ความเป็นผู้ประกอบการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจเสรีในโลกไร้พรมแดน ผ่านทาง กิจกรรม / โครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และ โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (CIMED) 3

4 นโยบายผู้บริหาร มิติที่ 2 การพัฒนาวิสาหกิจ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคการผลิตไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด เปิดโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยได้รับ บริการเพิ่มมากขึ้น โดยบูรณาการในการให้บริการระหว่างหน่วยงานภายในกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมด้วยกันเอง อีกทั้ง การให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และจัดสรรงบประมาณตามความสำคัญของสาขา อุตสาหกรรม มิติที่ 3 การสร้างเครือข่าย โดยพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ให้เห็นเป็น รูปธรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต้องมี Show Case คลัสเตอร์ที่ประสบ ความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คลัสเตอร์ รวมทั้งผู้บริหารควรมี ส่วนร่วมในการพัฒนาคลัสเตอร์กับผู้ประกอบการอย่างจริงจัง 4

5 นโยบายผู้บริหาร มิติที่ 4 การเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา โดยการสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่จะช่วยให้ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น อาทิเช่น การพัฒนาที่ปรึกษาให้มีมาตรฐาน การ ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาเรียนรู้แบบ OJT กับที่ ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ จัดการดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งเครื่องจักร (ถ้ามี) ให้มีการใช้งานหรือใช้บริการให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งการจัดให้มีระบบการติดตาม และประเมินผลการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและคำปรึกษาแนะนำ ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ในด้านเงินทุนหมุนเวียนให้เน้นความโปร่งใส เป็นมืออาชีพ รวมทั้งเร่งติดตาม หนี้สินที่มีปัญหาอย่างจริงจัง 5

6 นโยบายผู้บริหาร นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร มิติด้านองค์กร โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก สร้างภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ดูแลสถานที่หน่วยงานให้ สะอาดเรียบร้อย และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ในการใส่ใจให้บริการอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง ให้ทุกหน่วยงานรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในเดือน ตุลาคม 2553 6

7 นโยบายผู้บริหาร มิติด้านบุคลากร การส่งเสริมช่วยเหลือ SMEs ต้องใช้ความรู้ในลักษณะสหสาขา จึงต้อง พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้มีความรู้หลากหลายในลักษณะความรู้ทั่วไป (Generalist) และต้องเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทาง (Specialist) ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม (ตามหน่วยงานที่สังกัด) ขณะเดียวกัน ในยุคเศรษฐกิจไร้พรมแดน ต้องพัฒนาทักษะ ทางด้านภาษาเพื่อรองรับการประสานงานในระดับระหว่างประเทศ โดยให้แต่ละหน่วยงาน กำหนดบุคลากรที่จำเป็นต้องพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง ควรวางแผนการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ “กำลังแฝง” ซึ่ง ยังทำงานได้ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น ให้ผู้บริหารสำนัก / ศูนย์เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย และนำเสนองานที่อยากปฏิบัติ ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนหรือฝ่ายที่ตัวเองสังกัด ขอให้ ดำเนินการใน 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2553) โดยให้นำหลักการทำคำรับรองการ ปฏิบัติงานรายบุคคลมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ 7

8 นโยบายผู้บริหาร ในทุกมิติ ขอให้ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เน้นการกำกับติดตามงาน อย่างเข้มข้น โดยลงสุ่มตรวจการทำงานของที่ปรึกษา หรือผู้รับจ้างเหมางานในเชิง คุณภาพ มิใช่ดูเพียงรายงานที่เสนอแต่เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันต้องลงพื้นที่ สัมผัสกับผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้นด้วย มิฉะนั้น ผู้รับบริการจะไม่รู้จักกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมรู้จักแต่ที่ปรึกษา 8

9 ทางเลือก ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ SWOT & GAP วิเคราะห์ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ (SDA) ทบทวน เป้าหมาย และ วิสัยทัศน์ ข้อมูล มหภาค ทบทวน นโยบายและ แผนชาติ ผลการ ดำเนินงานที่ ผ่านมา ความ ต้องการของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย แบบอย่าง การส่งเสริม ที่ดี © 2007 BSM.DIP การรวมรวมข้อมูล การค้นหาแนวทาง การเลือกใช้แนวทาง 9

10 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เศรษฐกิจ 10

11 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางสังคม 11

12 การเจริญเติบโตด้าน อุตสาหกรรม 12

13 การเจริญเติบโตด้านบริการ 13

14 โครงสร้างส่งออก - นำเข้าของ ไทย 14

15 ดัชนีวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 15

16 เปรียบเทียบอันดับความสามารถด้าน วิทยาสตร์และเทคโนโลยี 16

17 17 Source: WEF Source: IMD ความสามารถในการแข่งขันของไทย

18 ความสามารถในการแข่งขัน 18

19 การประเมินสถานการณ์ StrengthsWeaknesses บุคลากรและองค์ความรู้  บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ หลากหลาย โดยเฉพาะด้านการประกอบการ การจัดการ อุตสาหกรรมราย สาขา เป็นต้น บุคลากรและองค์ความรู้  ขาดการจัดการองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง  ขาดการสร้าง competency อย่างตอเนื่อง  ขาดปัจจัยสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้  ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้รู้ หรือผู้มีประสบการณ์ ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ ๆ  บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ และพัฒนาไม่ทันการเปลี่ยนแปลง  บุคลากรส่วนใหญ่ยังทำงานได้ไม่เต็มขีดความสามารถ  ระบบการบริหารบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ระบบงาน การเอา IT มาใช้ในการบริหารงาน ระบบงาน  การบูรณาการทำงานยังไม่เป็นรูปธรรม  องค์กรไม่เป็นลักษณะ Learning & Development  ขาดการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  กระบวนการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติมีความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์  หน่วยงานภูมิภาคยังไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  องค์กรยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระเบียบ ขั้นตอน ไม่เอื้ออำนวยต่อการจูงใจให้เกิดผลิตภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องมือและเทคโนโลยี มีเครื่องมือพื้นฐานเพียงพอต่อการให้บริการ มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย เครื่องมือและเทคโนโลยี  ขาดห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลขั้นสูง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต่ำ  ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นำมาบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (utilization)  ขาดการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ/รูปแบบในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรายสาขาอย่างต่อเนื่อง พันธมิตร  มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน พันธมิตร  มีพันธมิตรต่างประเทศน้อย  ยังใช้ประโยชน์จากพันธมิตรไม่ครอบคลุม ทั่วถึง อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เครือข่ายพันธมิตรยังไม่ครอบคลุมทุกสาขา การบริการ  มีรูปแบบการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย การบริการ  ยังไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม  สารสนเทศอุตสาหกรรมยังไม่เอื้อต่อการให้บริการกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ และใช้ใน การตัดสินใจประกอบธุรกิจ  ขาดการพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบต่อเนื่องและครบวงจร โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างมีความยืดหยุ่น โครงสร้างองค์กร  ขาดการหมุนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ระหว่างบุคลากร  ขาดความสมดุลในภารกิจและบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ภาพลักษณ์  องค์กรเป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ภาพลักษณ์  ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์กรในภาพรวม  ขาดการปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 19

20 OpportunitiesThreats ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  การรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีมากขึ้น  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละประเทศเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของไทย ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศลงลง อันเนื่องจากความไม่ชัดเจนในด้านกฎมายสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์ทางเศรศฐกิจมีความผันผวนและมีความเสี่ยงมากขึ้น  ภาวะการแข่งขันสูงขึ้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ข้อตกลงหุ้นส่วนทางการค้าและการผลิตระหว่างประเทศเปิดโอกาสแก่ วิสาหกิจของไทย  นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  นโยบายแรงงานเสรีเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  ต้นทุนปัจจัยการผลิตสูงขึ้น  ความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเสื่อมถอยลง ในขณะที่มีคู่แข่งรายใหม่จากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาประสิทธิภาพสูงขึ้น  ทักษะของแรงงานภาคการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพ  ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพมีจำนวนไม่พอต่อความต้องการของภาคธุรกิจ  Infrastructure ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ IT ไม่เพียงพอ การเมือง  การเมืองยังไม่มั่นคง ทิศทางนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน สังคมและวัฒนธรรม  สังคมเริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมการประกอบการมากขึ้น  ผู้ประกอบการเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมเพื่อเอื้อต่อการค้าการ ลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น  สังคมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น  สังคมของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มากขึ้น สังคมและวัฒนธรรม  วัฒนธรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านความต้องการและวงจรของสินค้าสั้น ส่งผลให้ ยากต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในระยะปานกลางและระยะยาว  การเรียกร้องสิทธิต่างๆ มีมากขึ้น  ระบบการศึกษาและกระแสสังคม ทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนขาดแคลนแรงงานสายอาชีพ  สังคมของผู้สูงอายุก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน และการเคลื่อนตัวเข้ามาของแรงงานต่างชาติ เทคโนโลยี  ความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพความ รวดเร็วและความประหยัด เทคโนโลยี  เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่การเรียนรู้และการปรับตัวทางเทคโนโลยีค่อนข้างช้า ตาม ประเทศคู่แข่งไม่ทัน  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยียังไม่ดีพอ สิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและการกีดกันทางการค้าอันเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอื่นในภาครัฐ  มีการบูรณาการทำงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานอื่นในภาครัฐ  หน่วยงานภาครัฐมีภารกิจทับซ้อนกันทั้งระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานพิเศษ อื่นๆ การประเมินสถานการณ์ 20

21 นโยบายและแผนพัฒนา เศรษฐกิจ นโยบาย / แผนพัฒนาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กสอ. รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมธรรมาภิบาล ใช้ประโยชน์จากการศึกษาพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าบนฐานความรู้และความเป็นไทย พัฒนากระบวนการคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ กระจายผลประโยชน์การพัฒนาที่เป็นธรรม สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งที่เป็น Food และ Non-Food พัฒนาความรู้ความสามารถของคน สนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ สร้างปัจจัยเอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุน สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค พัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน นโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ ฯ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของ SMEs ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และการให้สินเชื่อแก่ SMI ขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 21

22 นโยบายและแผนพัฒนา เศรษฐกิจ นโยบาย / แผนพัฒนาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กสอ. แผนส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริม SMEs ในภูมิภาคและท้องถิ่นด้านคุณภาพสินค้าและบริการ พัฒนาปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจของ SMEs ด้านข้อมูล ตลาด เงิน โลจิสติกส์ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม 20 ปี (พ.ศ.2553-2573) พัฒนาฐานความรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นตลาดอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่การผลิตในอาเซียน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ โดยฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร แผนแม่บทการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2551-2555) ยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน ทั้งแรงงาน ที่มีอยู่เดิมและแรงงานที่กำลังเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาระบบ Logistics ภายในกลุ่มอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ และ Supply Chain แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทาง ปัญญา (พ.ศ.2551-2555) เพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต สร้างความเข้มแข็งของแหล่งผลิตความรู้ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตความรู้และผู้ใช้ความรู้ ยุทธศาสตร์ของ อก. (พ.ศ.2553-2556) ปรับโครงสร้างการผลิตและวางรากฐานอุตสาหกรรมยุทธศาสร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ทุกระดับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม บริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล พัฒนสมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 22

23 23  การสร้างสรรค์คุณค่า ในอุตสาหกรรม เป้าหมาย  มุ่งเน้นความร่วมมือ ในอาเซียน  จัดตั้งเขต อุตสาหกรรมเชิง ยุทธศาสตร์  การสร้างสรรค์คุณค่า บนพื้นฐานของนวัต กรมและทรัพยากรใน ประเทศ  สายพานการผลิตของ อาเซียน  เขตอุตสาหกรรม การเกษตร  เขตอุตสาหกรรม East – West Corridor  ผลิตภัณฑ์สีเขียว และ การผลิตที่สะอาด  แชมป์สินค้าสำหรับ อาเซียน + 6  เขตอุตสาหกรรมเชิง นิเวศ  เขตอุตสาหกรรมเพื่อ สังคม ระยะที่ 1 (2553-2554) อุตสาหกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ ระยะที่ 2 (2553-2557) อุตสาหกรรมนวัตกรรม ระยะที่ 3 (2553-2573) อุตสาหกรรมยั่งยืน

24 VISION “ เป็นองค์กรหลักในการนำ นวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และวิสาหกิจไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ” 24

25 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถ ในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วย นวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล 25 Mission

26 ค่านิยม DIP พัฒนา (D) มืออาชีพ (P) ศีลธรรม (I) 26 Core Value ( D evelopment) มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ( I ntegrity) มีศีลธรรม จรรยาบรรณ และบูรณาการ ( P rofessional) ให้บริการ อย่างมืออาชีพ

27 ความต้องการของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 27 เพิ่มประชาสัมพันธ์บริการของ กสอ. เพิ่มความหลากหลายในหลักสูตร เพื่อให้ตรงสาขา ตรงตาม ขนาดองค์กร เพิ่มภาคปฏิบัติในหลักสูตรมากขึ้น ต้องการบริการที่ต่อเนื่อง ต้องการให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพิ่ม Content ใน Internet อยากได้ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ (อาจเป็นผู้ที่ เกษียณแล้วก็ได้) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการ (Single Database)

28 ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา ตัวชี้วัดในทุกระดับยังไม่วามารถนำไปวัดผล สำเร็จได้อย่างเต็มที่ ความถูกต้องแม่นยำในการป้อนข้อมูลใน ฐานข้อมูลของ กสอ. บริการที่ให้ตรงความคาดหวังของผู้รับบริการใน ระดับปานกลาง การให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง เช่น กรณีการ พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ การพัฒนาผู้ ให้บริการ เป็นต้น ความต่อเนื่องของโครงการที่มีประโยชน์ ความเชื่อมโยงของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 28

29 แนวทางการส่งเสริม SMEs ของ ต่างประเทศ 29 Singapore Business Leader Initiative One Network for Enterprise (“Enterprise One”) Hong Kong Support and Consultation Center for SMEs (SUCCESS) Australia Rich Database for SMEs Taiwan Develop first class SMEs Stimulate IT Application Helmsman Plan

30 Australia 30

31 SMEs Start-up Strategy in Taiwan 31

32 © 2007 BSM.DIP ความสามารถของ เจ้าหน้าที่และเครือข่าย +ความเสี่ยง พันธกิจหรือภาระหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร ส่วนแบ่งการให้บริการ เทียบกับคู่แข่ง แนวโน้มความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายของ องค์กร

33 SDA Matrix (Gap Analysis) Keyword R (30%) C (30%) S (10%) N (30%) SDA Score Target Outcome Current Perform Strategy 1. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน5 2. ปรับปรุงผลิตภาพในภาคการผลิต5 3. พัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน5 4. ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ5 5. สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ5 6. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร5 7. กระจายผลประโยชน์การพัฒนา5 8. พัฒนาความรู้ความสามารถของคน5 9. สนับสนุนการผลิตและบริการที่สร้างสรรค์5 10. สร้างปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ5 11. พัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม5 12. มุ่งเน้นความร่วมมือในอาเซียน5 13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและ เพิ่มมูลค่า 5 14. ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเสรี5 15. สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ5 16. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ5 17. ยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน5 18. พัฒนาระบบ Logistics5 19. เพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและ นวัตกรรมของภาคการผลิต 5 20. เชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตความรู้และผู้ใช้ ความรู้ 5

34 SDA Matrix (Gap Analysis)

35 ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ โดยใช้แนวทาง สร้าง พัฒนา รวมกลุ่ม และบูรณาการการให้บริการอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ เริ่มต้นกิจการ จนถึงระดับที่ผู้ประกอบการสามารถนำพาวิสาหกิจ ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันได้ (1) การสร้างและพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมให้ เติบโตและแข่งขันได้ ให้การสนับสนุนองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่าง ราบรื่น (2) การสนับสนุนปัจจัย เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมบนพื้นฐานการใช้นวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงกับรากฐานทาง วัฒนธรรม (3) การส่งเสริมและ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิง สร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พร้อมที่จะให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย (4) การพัฒนา ประสิทธิภาพองค์กร 35

36 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย 1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนมี ผลิตภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 ต่อปี 2. จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5,000 รายต่อปี 3. จำนวนคลัสเตอร์ที่ได้รับการยกระดับขีดความสามารถไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปี 4. จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจนำปัจจัยสนับสนุนไป ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 ต่อปี 5. จำนวนงานวิจัยและการออกแบบที่นำมาพัฒนาและ ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น ต่อปี 6. การให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 36

37 กลยุทธ์และตัวชี้วัด (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (งบประมาณ) 53545556 1. สร้างและพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เติบโตและ สามารถแข่งขันได้ 1.1. การพัฒนาขีด ความสามารถของ ผู้ประกอบการ จำนวนผู้ประกอบการราย ใหม่ในสาขาเป้าหมายที่ เพิ่มขึ้นและจำนวน ผู้ประกอบการรายเดิมที่ ได้รับการพัฒนา 1.โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ 4040.7100 2. กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการ229214220250 1.2. การเพิ่ม ศักยภาพในการ ดำเนินธุรกิจของ วิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมและวิสาหกิจ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 1.กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 194198220250 1.3. การส่งเสริม พัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยง อุตสาหกรรม ร้อยละจำนวนคลัสเตอร์ ทั้งหมดที่ได้รับการยกระดับ ขีดความสามารถ 1. การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง อุตสาหกรรม 27293235 2. โครงการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18414025 37

38 กลยุทธ์และตัวชี้วัด (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (งบประมาณ) 53545556 2. การสนับสนุน ปัจจัยเอื้อต่อการ ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม 2.1. การพัฒนาและ สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อ ต่อการดำเนินธุรกิจ ร้อยละของจำนวน ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ นำปัจจัยสนับสนุนไปใช้ ประโยชน์ 1.กิจกรรมปัจจัยสนับสนุนการประกอบการ32273235 2. กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจ อุตสาหกรรม 32243235 3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 232530 38

39 กลยุทธ์และตัวชี้วัด (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (งบประมาณ) 53545556 3. การส่งเสริมและ พัฒนาอุตสาหกรรม เชิงสร้างสรรค์ 3.1. ส่งเสริมและ สนับสนุนธุรกิจ อุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมเชิง สร้างสรรค์ จำนวนงานวิจัยและการ ออกแบบที่นำมาพัฒนาและ ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 1.กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 21303335 39 หมายเหตุ : UNCTAD นิยามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คือ วงจรของการสร้างสรรค์ การผลิต และการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีปัจจัยหลัก คือความคิดสร้างสรรค์และทุนทางปัญญา

40 กลยุทธ์และตัวชี้วัด (ยุทธศาสตร์ที่ 4) ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย (งบประมาณ) 53545556 4. การพัฒนา ประสิทธิภาพ องค์กร 4.1. การประยุกต์ใช้ ระบบ PMQA เพื่อ พัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพการให้บริการ ขององค์กรเพิ่มขึ้น 1.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 54.555 2. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและการให้บริการ (10.6)(6.9) 40


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8 กันยายน 2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google