งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
มติคณะรัฐมนตรี 23 เมษายน 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 1. เห็นชอบในหลักการ ร่าง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง

2 สูตรบำนาญ 50 50 เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้รับ
สูตรบำนาญดั้งเดิมตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ 2494 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 100% เงินเดือน เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้รับ บำนาญรายเดือน สูตรดั้งเดิม สูตรบำนาญสมาชิก กบข. เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้บำนาญสูตร กบข. < บำนาญสูตรดั้งเดิม รัฐชดเชยให้ 1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอกผล 2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอกผล + รัฐจูงใจให้ออม 3. เงินสะสม 3% (ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล 4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอกผล เมื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.ออกจากราชการจะได้รับ 1. บำนาญ รายเดือน สูตร กบข. และ 2. เงินก้อน เงินประเดิม + ดอกผล เงินชดเชย ดอกผล เงินสะสม ดอกผล เงินสมทบ ดอกผล ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญ ขึ้นมาใน ปี พ.ศ เพื่อแบ่งเบาภาระบำเหน็จบำนาญที่รัฐต้องตั้งงบประมาณ จำนวนมากจ่ายเป็นจำนวนมากในแต่และปี เพื่อให้มีการกันเงินจำนวนหนึ่งส่งเข้ากองทุนเพื่อสมทบจ่ายบำเหน็จบำนาญ ในขณะเดียวกันก็หาทางลดภาระบำนาญด้วยการปรับสูตรบำนาญให้ได้รับเงินลดลง คือ ปรับเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และ cap เงินบำนาญไว้ที่ 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย การทำเช่นนี้ จึงจะทำให้รัฐสามารถบริหารจัดการภาระงบประมาณบำเหน็จบำนาญได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ในส่วนของผู้รับบำนาญที่จะได้รับเงินบำนาญลดลง รัฐจะดูแลโดยจะชดเชยให้เป็นเงินก้อน ซึ่งจะทำให้ผู้รับบำนาญได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น เพราะจะได้รับทั้งเงินรายเดือนจากรัฐ และเงินก้อนจาก กบข. เมื่อออกจากราชการ นอกจากนี้ รัฐยังสร้างความมั่นคงให้กับข้าราชการเพิ่มขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้สะสมเงินใน กบข. และรัฐจะสบทบให้ในสัดส่วนเดียวกัน ปัญหาในเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะ เงินที่รัฐชดเชยให้เป็นเงินก้อนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้อย่างมีนัยสำคัญ และไม่พอดีกับบำนาญที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับบำนาญที่ไม่เข้า กบข. ทั้งนี้เนื่องจากข้อสมมุติฐานที่ใช้ในการคำนวณ เงินก้อน 8% 9% ลดต่ำลงไปจากที่เคยคาดการณ์ไว้ ในปี 39 โดยเฉพาะผลตอบแทนจาก กบข.ๆ ทำได้เฉลี่ยเพียง 7.05% เท่านั้น ปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่ข้อเรียกร้องของมวลสมาชิกที่สมัครใจเข้า กบข. ผ่านองค์กรต่างๆมากมายประเด็นข้อเรียกร้อง ยึดโยงกับเงินที่พวกเขาจะได้รับ คือ เงินรายเดือนหรือเงินบำนาญ และเงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. โดยมีข้อเรียกร้องสรุปได้ดังนี้ 1.ในส่วนของเงินรายเดือน ขอแก้ไขสูตรบำนาญ กบข. ให้ได้รับบำนาญเพิ่มขึ้น โดยเสนอสูตรมาต่างๆนาๆ ซึ่งทั้งหมดมุ่งไปที่การปรับเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็น หรือขอใช้เงินเดือนๆสุดท้าย และปรับ cap เงินบำนาญจาก 70% เป็น 80 % 85% 90% 95% และ 100% 2.ขอนำเวลาทวีคูณไปรวมคำนวณกับสูตรบำนาญ กบข.ด้วย 3.ในส่วนของเงินก้อน เมื่อไม่ได้รับตามจำนวนที่คาดหวังไว้ เนื่องจากข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามข้อสมมุติฐาน จึงขอเพิ่ม 4.ไม่พอใจการบริหารงานของ กบข. โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 51 ที่มีผลตอบแทนติดลบ จึงขอให้ยุบ กบข. 5.ขอลาออกจาก กบข.

3 Undo ให้กลับไปเลือกใหม่
“เมื่อเขาคิดว่า เขาเข้า กบข.เพราะเขาเข้าใจผิด หลงผิด ก็ควรให้โอกาสเขาคิดใหม่ ตัดสินใจใหม่” Undo ให้กลับไปเลือกใหม่

4 Undo สูตรบำนาญ 50 50 เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้รับ
สูตรบำนาญดั้งเดิมตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ 2494 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 100% เงินเดือน เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้รับ บำนาญรายเดือน สูตรดั้งเดิม สูตรบำนาญสมาชิก กบข. เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้บำนาญสูตร กบข. < บำนาญสูตรดั้งเดิม รัฐชดเชยให้ 1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอกผล 2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอกผล + รัฐจูงใจให้ออม 3. เงินสะสม 3% (ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล 4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอกผล เมื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.ออกจากราชการจะได้รับ 1. บำนาญ รายเดือน สูตร กบข. และ 2. เงินก้อน เงินประเดิม + ดอกผล เงินชดเชย ดอกผล เงินสะสม ดอกผล เงินสมทบ ดอกผล ให้สิทธิเลือกไปรับบำนาญตามสูตรเดิม โดยลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.

5 ข้าราชการ (ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ )
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 2 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก วันที่ 30 กันยายน 2557 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 3 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (1 ตุลาคม 2557) 4 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว แต่จะนำไปใส่ใน บัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ภาระบำนาญต่อไป ร่าง พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังนี้ 5 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ บำนาญ จะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต

6 30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ
6 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณีใด (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556 หรือขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก) ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น แล้วแต่กรณี (วันที่ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) 7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม หรือภายในวันที่ที่ จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด(วันที่เกษียณอายุ ราชการ 30 กันยายน หรือวันที่ขอ ลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ

7 ผู้รับบำนาญ (ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ)
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว 3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ ดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ โดยวิธีหักกลบลบกัน 4 ได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก ราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน

8 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้
5 เมื่อหักกลบลบกันแล้ว 5.1 หากมีส่วนต่างต้องชำระคืนให้รัฐ ให้ชำระคืน ภายใน 30 มิถุนายน 2557 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ให้ผู้รับบำนาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อนำส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง เงินที่ได้รับคืนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนำเงินที่ได้รับคืน จากผู้รับบำนาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับบำนาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นำส่งเข้าบัญชีเงินสำรอง

9 6 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ให้ถือว่าการแสดง ความประสงค์นั้น ไม่มีผลใช้บังคับ และหากได้คืน เงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ ทายาทต่อไป 7 จะได้รับบำนาญสูตรเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต

10 เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 23 เมษายน 2556 เห็นชอบให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชี สำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภาระการจ่ายบำนาญ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ รวมทั้ง ส่วนเพิ่มบำนาญ ที่ได้รับเพิ่มจากการได้ลาออกจากสมาชิก กบข. นอกจากนี้มติ ครม .ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในเรื่อง สำนักงานคลังจังหวัดตรัง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google