งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานคลัง จังหวัดตรัง 23 เมษายน 2556 1. เห็นชอบในหลักการ ร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานคลัง จังหวัดตรัง 23 เมษายน 2556 1. เห็นชอบในหลักการ ร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานคลัง จังหวัดตรัง 23 เมษายน 2556 1. เห็นชอบในหลักการ ร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( ฉบับที่...) พ. ศ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

2 สูตรบำนาญ สูตรบำนาญสมาชิก กบข. เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้บำนาญสูตร กบข. < บำนาญสูตร ดั้งเดิม รัฐชดเชยให้ 1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอก ผล 2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอก ผล + รัฐจูงใจให้ออม 3. เงินสะสม 3% ( ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล 4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอก ผล เมื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ออก จากราชการจะได้รับ 1. บำนาญ รายเดือน สูตร กบข. และ 2. เงินก้อน เงินประเดิม + ดอก ผล เงินชดเชย + ดอกผล เงินสะสม + ดอกผล เงินสมทบ + ดอกผล สูตรบำนาญดั้งเดิมตาม พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุ ราชการ 50 ไม่เกิน 100% เงินเดือน เมื่อข้าราชการออกจาก ราชการจะได้รับ บำนาญรายเดือน สูตรดั้งเดิม

3 ให้กลับไปเลือกใหม่ Undo “เมื่อเขาคิดว่า เขาเข้า กบข.เพราะเขาเข้าใจผิด หลงผิด ก็ควรให้โอกาสเขาคิดใหม่ ตัดสินใจใหม่”

4 Undo สูตรบำนาญ สูตรบำนาญสมาชิก กบข. เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้บำนาญสูตร กบข. < บำนาญสูตร ดั้งเดิม รัฐชดเชยให้ 1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอก ผล 2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอก ผล + รัฐจูงใจให้ออม 3. เงินสะสม 3% ( ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล 4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอก ผล เมื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ออก จากราชการจะได้รับ 1. บำนาญ รายเดือน สูตร กบข. และ 2. เงินก้อน เงินประเดิม + ดอก ผล เงินชดเชย + ดอกผล เงินสะสม + ดอกผล เงินสมทบ + ดอกผล สูตรบำนาญดั้งเดิมตาม พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุ ราชการ 50 ไม่เกิน 100% เงินเดือน เมื่อข้าราชการออกจาก ราชการจะได้รับ บำนาญรายเดือน สูตรดั้งเดิม

5 (ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ ) 3 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (1 ตุลาคม 2557) 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ข้าราชการ 4 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว แต่จะนำไปใส่ใน บัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ภาระบำนาญต่อไป 2 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก วันที่ 30 กันยายน 2557 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 5 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ บำนาญ จะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต

6 6 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณีใด (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556 หรือขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก) ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น แล้วแต่กรณี (วันที่ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) 7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือภายในวันที่ที่ จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด(วันที่เกษียณอายุ ราชการ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ขอ ลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ

7 ผู้รับบำนาญ 2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว 3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ ดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ โดยวิธีหักกลบลบกัน 4 ได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก ราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยวิธีหักกลบลบกัน (ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

8 5.1 หากมีส่วนต่างต้องชำระคืนให้รัฐ ให้ชำระคืน ภายใน 30 มิถุนายน 2557 5 เมื่อหักกลบลบกันแล้ว 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป เงินที่ได้รับคืนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนำเงินที่ได้รับคืน จากผู้รับบำนาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับบำนาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นำส่งเข้าบัญชีเงินสำรอง ให้ผู้รับบำนาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อนำส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง

9 6 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดง ความประสงค์นั้น ไม่มีผลใช้บังคับ และหากได้คืน เงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ ทายาทต่อไป 7 จะได้รับบำนาญสูตรเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต

10 เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานคลัง จังหวัดตรัง 23 เมษายน 2556 2. เห็นชอบให้สำนักงบประมาณจัดสรร งบประมาณเข้าบัญชีสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อ รองรับภาระการจ่ายบำนาญ 3. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินสะสมและ ผลประโยชน์ รวมทั้งส่วนเพิ่มบำนาญ ที่ ได้รับเพิ่มจากการได้ลาออกจากสมาชิก กบข.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานคลัง จังหวัดตรัง 23 เมษายน 2556 1. เห็นชอบในหลักการ ร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google