งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน การเคลื่อนที่และ พลังงาน กัมมันตภาพรังสี และพลังงาน นิวเคลียร์ สุรินทร์ เวทย์ วิทยานุวัฒน์ หน่วยที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน การเคลื่อนที่และ พลังงาน กัมมันตภาพรังสี และพลังงาน นิวเคลียร์ สุรินทร์ เวทย์ วิทยานุวัฒน์ หน่วยที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน การเคลื่อนที่และ พลังงาน กัมมันตภาพรังสี และพลังงาน นิวเคลียร์ สุรินทร์ เวทย์ วิทยานุวัฒน์ หน่วยที่ 4

2 Outline - การค้นพบรังสี - ชนิดและสมบัติของรังสี - นิวเคลียสและไอโซโทป - การสลายกัมมันตรังสี - ครึ่งชีวิตของธาตุ - ปฏิกิริยานิวเคลียร์ - ประโยชน์และโทษของ กัมมันตรังสี

3 การค้นพบกัมมันตรังสี เรนเก็น (roentgen) ค้นพบการแผ่ รังสีเอ็กส์ ของแบเรียมที่เรืองแสง ทำให้ฟิล์มดำ เบคเคอเรล (Henri Bexquerel) ค้นพบกัมมันตภาพรังสีใน สารประกอบยูเรเนียม เรียกว่า รังสี ยูเรนิก

4 คำนิยามเกี่ยวที่ควรทราบ 1. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หมายถึง รังสีที่แผ่ออกมาได้เองจาก ธาตุบางชนิด 2. ธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่มี ในธรรมชาติที่แผ่รังสีออกมาได้เอง 3. รังสี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ บางชนิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีเอกซ์ รังสีอุลตราไวโอเลต รังสี อินฟราเรด บางอย่างเป็นอนุภาค เช่น รังสีที่เกิดจากอนุภาคอิเลคตรอน รังสี ที่ได้จากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีเบตา และรังสี แกมมา

5 ชนิดและสมบัติ ของรังสี 1) รังสีแอลฟา (alpha, a) คือ นิวเคลียส ของอะตอมธาตุฮีเลียม 4 He 2 มีประจุไฟฟ้า +2 มีมวลมาก ความเร็วต่ำ อำนาจทะลุ ทะลวงน้อย มีพลังงานสูงมากทำให้เกิด การแตกตัวเป็นอิออนได้ดีที่สุด 2) รังสีเบต้า (Beta, b) มี 2 ชนิด คือ อิเลคตรอน 0 e -1 ( ประจุลบ ) และ โฟซิต รอน 0 e +1 ( ประจุบวก ) มีความเร็วสูงมาก ใกล้เคียงกับความเร็วแสง 3) รังสีแกมมา (gamma, g) คือ รังสีที่ไม่มี ประจุไฟฟ้า หมายถึง โฟตอนหรือควอนตัม ของแสง มีอำนาจในการทะลุทะลวงได้สูง มาก ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและ สนามไฟฟ้า เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี ความถี่สูงกว่ารังสีเอกซ์

6 การวิเคราะห์ชนิดของ ประจุของสาร กัมมันตภาพรังสีโดยใช้ สนามแม่เหล็ก xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แอลฟา แกมมา บีตา แอลฟา แกมมา บีตา ต้นกำเนิดรังสี

7 นิวเคลียสและ ไอโซโทป นิวคลีออน คือ อนุภาคที่รวมตัวกันอยู่ภายใต้ นิวเคลียส ซึ่งหมายถึง โปรตอน (proton, 1 H 1 ) และนิวตรอน (Neutron, 1 n 0 ) ในนิวเคลียสมี สัญลักษณ์เป็น A X Z โดย X เป็นสัญลักษณ์ของนิวเคลียสใดๆ A เป็นเลขมวลของธาตุ (mass number) หมายถึง จำนวน นิวคลีออน หรือ เป็นเลขจำนวน เต็มที่มีค่าใกล้เคียงกับมวล อะตอม ในหน่วย U ของธาตุนั้น Z เป็นเลขอะตอม หมายถึง จำนวน โปรตอนภายใน Nucleus

8 ไอโซโทป (isotope)

9 การสลายกัมมันตรังสี

10 การสลายตัวให้รังสีแอลฟา ตัวอย่าง 90 Th 232 -----> 88 Ra 228 + 2  4

11 การสลายตัวให้รังสีบีตา ตัวอย่าง 79 Au 198 -----> 80 Hg 198 + -1  0 7 N 13 -----> 6 C 13 + +1  0

12 การสลายตัวให้รังสีแกมมา

13 ความสามารถในการทะลุผ่านวัตถุ

14 การทดลองการจำลองการ สลายกัมมันตรังสี กราฟแสดงจำนวน ลูกเต๋าที่เหลือกับ จำนวนครั้งที่ทอด ลูกเต๋า

15 การสลายกัมมันตรังสี ไม่สามารถทำนายได้ ว่า นิวเคลียสใดจะ สลายเป็นอันดับต่อไป อุณหภูมิ ความดัน และการเปลี่ยนแปลง ทางเคมี ไม่มีผลต่อ อัตราการสลายตัว สามารถทำนายได้ อย่างเดียวว่าเหลืออยู่ เท่าไรโดยใช้ครึ่งชีวิต

16 100 50 25 ฟอสฟอรั ส -32 14 วัน ใช้เวลา 14 + 14 = 28 วัน ครึ่งชีวิตของธาตุ

17 มีสตรอนเตียม -90 อยู่ 80 กรัม ใช้ เวลานานเท่าไรจึงจะเหลือ สตรอนเตียม - 90 อยู่ 5 กรัม 80 40 20 28 ปี 10 5 ใช้เวลา 28 + 28 + 28 + 28 = 112 ปี

18 การนำไปใช้ ประโยชน์ ด้านการแพทย์

19 การนำไปใช้ ประโยชน์ ด้านอุตสาหกรรม น้ำมันหรือแก๊ส source Detect or

20 การนำไปใช้ ประโยชน์ ด้านการเกษตร

21 การนำไปใช้ ประโยชน์ ด้านโบราณคดี ขณะมีชีวิต อัตราส่วนระหว่าง C-14 และ C-12 มี ค่าคงที่ เมื่อตาย C-12 มี ค่าคงที่ แต่ C-14 สลายตัว ( มีค่า ลดลง ) ตามครึ่ง ชีวิต

22 หน่วยวัดรังสี - ใช้หน่วย ซีเวิร์ต (sievert : Sv) - ปริมาณที่ได้รับไม่ ควรเกิน 5 มิลลิซี เวิร์ตต่อปี รังสีพื้นฐาน (background radiation)

23 บาดแผลจาก การได้รับรังสี

24 แรงนิวเคลียร์ (nuclear force) นิวตรอ น โปรตอ น แรงที่ยึดอนุภาคไว้ ในอะตอม ถ้ามีแรงที่กระทำแล้ว ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงภายใน นิวเคลียส เรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (nuclear reaction)

25 U-235 นิวเคลียส ใหม่ การยิงอนุภาคมวนน้อยๆ เช่น นิวตรอน ไปยังอนุภาคที่มีเลข มวลมากๆ เช่น ยูเรเนียม จะทำ ให้นิวเคลียสแยกตัวออกเป็น นิวเคลียสที่มีเลขมวลลดลง การเกิดฟิชชัน มวลรวมของ ธาตุหลังจากการแยกตัวจะ หายไป โดยมวลที่หายไปนี้ถูก เปลี่ยนเป็นพลังงานตาม ความสัมพันธ์ E = mc 2 ฟิชชัน (fission) พลังงาน 170 MeV 2.7 x 10 -12 J อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Eistein)

26 ปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) พลังง าน

27 ปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction)

28 ระเบิดปรมาณู

29 แหล่งให้กำเนิด พลังงานไฟฟ้า

30 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

31

32

33 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

34 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลของ สหภาพโซเวียต

35 การกำจัดกาก กัมมันตรังสี แบ่งเป็น 3 ระดับ กากกัมมันตรังสี ระดับสูง กากกัมมันตรังสี ระดับกลาง กากกัมมันตรังสี ระดับต่ำ

36 การกำจัดกาก กัมมันตรังสี กากกัมมันตรังสีระดับกลาง และระดับต่ำ


ดาวน์โหลด ppt วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน การเคลื่อนที่และ พลังงาน กัมมันตภาพรังสี และพลังงาน นิวเคลียร์ สุรินทร์ เวทย์ วิทยานุวัฒน์ หน่วยที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google