งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

May 2009 1 เสวนาสบาย สบาย แบบ สมอ. เรื่อง ASEAN Conformity Mark และทิศทางของการตรวจสอบ และรับรองของ ASEAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "May 2009 1 เสวนาสบาย สบาย แบบ สมอ. เรื่อง ASEAN Conformity Mark และทิศทางของการตรวจสอบ และรับรองของ ASEAN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 May เสวนาสบาย สบาย แบบ สมอ. เรื่อง ASEAN Conformity Mark และทิศทางของการตรวจสอบ และรับรองของ ASEAN

2 May บทบาท ASEAN Summit SEOM WG 2 ACCSQSCA Tech. Infra. Trade Facilitatio n AEC Conformity Assessment Infrastructure

3 May ASEAN Economic Ministers (AEM) Senior Economic Official Meeting (SEOM) ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) WG 1 Working Group on Standards and MRAs WG 2 Working Group on Accreditation and conformity assessment WG 3 Working Group on Legal Metrology JSC EEE Joint Sectoral Committee for ASEAN EEE Agreement gal Metrology ACC ASEAN Cosmetic Committee PPWG Pharma- ceutical Product Working Group PFPWG Prepared Foodstuff Product Working Gruop APWG Automotive Product Working Group RBPWG Rubber- based Product Working Group WBPWG Wood- based Product Working Group MDPWG Medical Device Product Working Group TMHSPWG Traditional Medicine & Health Supplement Product Working Group

4 May เอกสารหลัก Agreement on the application of ASEAN Conformity Mark Guide on basic rules for ASEAN Conformity Mark

5 May สาระสำคัญ Agreement on the application of ASEAN Conformity Mark กรอบข้อตกลงของประเทศสมาชิก ลงนามในนามของรัฐบาลประเทศสมาชิก มีภาระผูกพัน ให้ ASEAN Mark เป็นเครื่องหมายรับรอง ในภูมิภาค ASEAN ซึ่งแสดงการเป็นไป ตามกฎ ระเบียบที่ปรับเข้าหากันในแต่ละ สาขา

6 May สาระสำคัญ Agreement on the application of ASEAN Conformity Mark เป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมกัน โดย ACCSQ เป็นเจ้าภาพ หน่วยงานที่เป็นผู้แทนประเทศสมาชิก ACCSQ รับผิดชอบต่อการนำ เครื่องหมายไปใช้ในประเทศของตนเอง RB ยังคงสิทธิในการดำเนินการใด ๆ หาก พบว่าผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายก่อให้เกิด ความเสียหายต่อคน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ หากมีข้อโต้แย้ง / พิพาท ให้หารือร่วมกัน ระหว่างคู่พิพาท ACCSQ และ JSCs ที่ เกี่ยวข้อง

7 May Guide on basic rules for ASEAN Conformity Mark กำหนดกลไกการทำงานเพื่อแสดงเครื่องหมาย ASEAN Mark

8 May ตัวละครหลัก Regulatory Authority (RB) หน่วยงานเจ้าของกฏ ระเบียบในการ นำเข้าผลิตภัณฑ์ภายใต้ Sectoral MRA Designating Body (DB) หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน ของแต่ละประเทศเพื่อทำหน้าที่ชี้บ่ง คัดเลือก และควบคุม Conformity Assessment Body (CAB) ในแต่ละ Sectoral MRA

9 May Conformity Assessment Body (CAB) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ตรวจสอบรับรองการเป็นไปตามกฎ ระเบียบภายใต้ Sectoral MRA Joint Sectoral Committee (JSC) คณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหาร จัดการ Sectoral MRA Licensee ผู้ประกอบการ (importer/manufacturer/trade r) ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย ASEAN MARK บนผลิตภัณฑ์ ตัวละครหลัก

10 May ASEAN Harmonized Sectoral Technical Regulation PWG JSC Product licensee Conformity Assessment Body (CAB) assess ment DB designa tion RB ASEAN Member state ACCSQ Sectoral MRA

11 May AHEER (ASEAN Harmonized EEE Regulatory Regime) ไทย สิงคโปร์อินโดนีเซีย REG สมอ. AB CAB สถาบันไฟฟ้าฯ (testing) C D กรมวิทย์ฯ (Testing) สมอ.(Product CB) DB สมอ. E F JSC ผู้แทนสมอ. G H

12 May การใช้เครื่องหมาย CAB เป็นผู้ออก เครื่องหมาย CCC = ประเทศที่ CAB ตั้ง XXX = รหัสกำหนด โดย JSC ที่ชี้บ่งว่าเป็น CAB รายใด ขนาดและสัดส่วนของ การแสดงเครื่องหมาย กำหนดโดย JSC Regulations and Guidelines on the use of the ASEAN EMBLEM CCC:XXX

13 May Conformity Assessment Scheme Conformity Assessment scheme กำหนดโดย JSC อ้างอิง ISO/IEC G.28, 53, 65, 67 ( ชื่อไม่ถูก )

14 May รูปแบบหลักในการรับรอง (ISO Manual 1992) การทดสอบ ตรวจติดตามผล ประเมินระบบคุณภาพ Type 1 Type test - - Type 2 Type test ตัวอย่างท้องตลาด - Type 3 Type test ตัวอย่างโรงงาน - Type 4 Type test ตลาด + โรงงาน - Type 5 Type test ตลาด + โรงงาน ประเมิน Type ประเมิน Type 7 Batch test - - Type 8 100% test - -

15 May

16 May Certification scheme (Scheme rules) มาตรฐาน มอก.11 (G.7) รูปแบบการรับรอง Type test + QC.Assessment + Surveillance ตลาด + Surveillance QC. โรงงาน (TYPE 5) + การ รับรองแบบเป็นกลุ่ม เงื่อนไขในการรับรอง เงื่อนไขของผู้ยื่น คำขอ เงื่อนไขของผู้ได้รับ การรับรอง เงื่อนไขการใช้ เครื่องหมายรับรอง

17 May ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงก่อน การเข้าร่วม MRA ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ความสมัครใจของ Regulator ความพร้อมของโครงสร้างการตรวจสอบรับรอง ภายในประเทศ (Conformity Assessment Technical Infrastructure)

18 May ความพร้อมของโครงสร้างการ ตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Technical Infrastructure) ความสามารถในการทดสอบ (Testing Capability) LAB (17025), AB (G.58), APLAC MRA, ILAC MRA หรือ IEC CB Scheme หรือ Peer Evaluation ตาม ISO/IEC ของ Regulator ความพร้อมของระบบมาตรวิทยา (Metrology) ความพร้อมของระบบสนับสนุนอื่น ISO 9000, 14000, Product Certification, PAC MLA, IAF MLA

19 May ประเด็นหลักของการพิจารณา ทบทวนของ WG2 กระบวนการออกเครื่องหมาย (Procedure) เจ้าของเครื่องหมาย ลิขสิทธ์ของเครื่องหมาย การจัดด้านความรับผิด (Liability Arrangement) การบริหารจัดการ scheme ในภาพรวม (Secretariat office)

20 May ประเด็นหลักของการ พิจารณาในประเทศ การสร้างการรับรู้ และการยอมรับอย่างกว้างขวาง การประสานงานกับ Regulator ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละ sector รัฐธรรมนูญ มาตรา 190

21 May Future Direction and Strategy of accreditation and conformity assessment in ASEAN (ACCSQ/WG2)

22 May WG2 Ultimate outcome Recognition and Acceptance of conformity assessment results among ASEAN Regulators

23 May Public Object of CA Conformity Assessment Body (CAB) AB assessm ent Confidence building mechanism Tradi ng Partn ers confidence Regulator (PWG) designati on confidence accredita tion

24 May AB VS Regulator TBT (Other Countries) RegulatorAB ASEAN Cooperation CAB Accre dit Design ate CA results

25 May PAST Future Individual NAB Network NAB Individual PWG Cooperation with PWGs Individual RB RB-AB Dialogue/forum ASEAN Conformity Assessment Network (RB-AB-CAB-ORG) Recog. and Accep. of CA results among ARs

26 May Future Direction Closer Cooperation among ASEAN NAB (ASEAN accreditation policy) WG2-PWG Laision mechanism Increase Cooperation between ASEAN Regulators and NAB (ASEAN RB-NAB Dialogue/Forum – emphasize the importance of accredited CA results) Narrowing CA Technical Infrastructure GAP in member states (CLM countries) ASEAN Conformity Assessment Network (RB-NAB-CAB-ORG for Conformity Assessment Information)


ดาวน์โหลด ppt May 2009 1 เสวนาสบาย สบาย แบบ สมอ. เรื่อง ASEAN Conformity Mark และทิศทางของการตรวจสอบ และรับรองของ ASEAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google