งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดย นางศศิวรรณ อนันตกูล รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดย นางศศิวรรณ อนันตกูล รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดย นางศศิวรรณ อนันตกูล รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2 2 ขอบเขตการบรรยาย  วัตถุประสงค์  ข้อดีของการดำเนินการ  รูปแบบการบริหารราชการสู่ความเป็นเลิศ  การประเมิน

3 3 เป้าหมายขององค์กร การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง Hight Performance Organization : HPO ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

4 4 วัตถุประสงค์  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างการให้บริการที่ดี  เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ  เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารในด้านต่างๆ  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารราชการ

5 5 ข้อดีของการดำเนินการ 1.ทำให้การบริหารงานดำเนินไปตามกรอบทางวิชาการที่เป็น มาตรฐานมีหลักและแนวทางการบริหารงาน 2.มีหลักการตามมาตรฐานทางวิชาการในการตรวจสอบติดตาม งาน 3.มีการนำความรู้ และประสบการณ์มาปรับใช้กับการบริหาร ราชการสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ 4.มีการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักงาน 5.สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน/ทุกระดับมี ส่วนร่วมในการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 6.เป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้มีการตื่นตัว ต้องพัฒนาตนเองให้มี ความพร้อมในให้การบริการ 7.ได้มีโอกาสในการวิเคราะห์ SWOT ของสำนักงาน

6 6 รูปแบบการบริหารราชการสู่ความเป็นเลิศ แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆคือ 1. ผู้จัดการ/ผู้บริหาร/กำลังคนและวิธีการ (Enablers) คือปัจจัยสำคัญผลักดันและนำให้ หน่วยงานดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ผลลัพธ์(Results)คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ของ Enablers ที่แสดงว่าหน่วยงานได้ บรรลุผลสำเร็จอะไร และกำลังจะบรรลุผลอะไร อีกต่อไป มีคุณภาพและปริมาณตามที่คาด หรือไม่ เพียงใด

7 7 ปัจจัยหลัก 9 ประการของรูปแบบ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 1 การ บริหาร ภาวะ ผู้นำ 2 การบริหารคน 3 การบริหาร นโยบาย และกลยุทธ์ 4 การบริหาร ทรัพยากร 5 กระบวน การ ปฏิบัติ งาน 6 ความพอใจของ การปฏิบัติงาน 7 ความพอใจของ ผู้รับบริการ 8 ผลกระทบ ต่อสังคม (ไม่ได้ดำเนินการ) 9 ผล สัมฤทธิ์ ของการ ปฏิบัติ งาน ปัจจัย ผลลัพธ์

8 8 องค์ประกอบ 1. การบริหารภาวะ/ผู้นำ (Management/Leadership) วิเคราะห์ - ความมีส่วนร่วม ความผูกพันของผู้บริหาร ทุกคน ทุกระดับ ความรับผิดชอบ - พฤติกรรมการบริหาร - ความรู้ความสามารถและทัศนคติ

9 9 ประเด็นหลัก ภาวะผู้นำของนักบริหาร : พฤติกรรม/แนวทางการบริหาร 1.การเป็นตัวอย่างที่ดี/พฤติกรรมการบริหาร 2.สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา/อบรมผู้ปฏิบัติงาน 3.เน้นการบริการที่ดีต่อลูกค้า/ประชาชน 4.ตระหนักและมุ่งพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน 5.พัฒนาผู้บริหารและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6.การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติที่เหมาะสม

10 10 2.การบริหารคน (Staff Management) วิเคราะห์ - วิธีการ/ระบบที่องค์การกับทรัพยากรบุคคลของ องค์การ - การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน การ ประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ การปรับทัศนคติของ ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ และ วิธีการที่องค์การดำเนินการผลักดันให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและมี ประสิทธิภาพ

11 11 ประเด็นหลักการบริหารคน 1.การพัฒนา/ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลเพียงใด

12 12 3. นโยบาย ภารกิจหลัก และกลยุทธ์การบริหารงาน วิเคราะห์ - ระบบและวิธีการที่องค์กร/ทีมผู้บริหารระดับสูง กำหนด/พัฒนาวิสัยทัศน์ จุดประสงค์ การดำเนินภารกิจ หลัก และนโยบาย/กลยุทธ์ในการดำเนินการให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ - การชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการ นำไปปฏิบัติให้บรรลุผล สะท้อนจุดเน้นในการบริการที่ ดีแก่ลูกค้า/ประชาชน กลไก/กรอบการประเมินผลและ พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย/มีประสิทธิภาพ

13 13 ประเด็นหลัก 1.กลไก/กระบวนการกำหนด/พัฒนาวิสัยทัศน์ นโยบาย/กลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. การสื่อสารนโยบาย/กลยุทธ์ให้เข้าใจ/ยอมรับทั่วทั้ง หน่วยงาน 3. การวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงนโยบาย/กลยุทธ์ ให้เหมาะสม 4. การบริหารตามนโยบาย/กลยุทธ์มีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลเพียงใด 5. บทบาทของผู้บริหารในการนำและจัดการ เพื่อให้ การกำหนดและบริหารนโยบายกลยุทธ์ของหน่วยงาน บรรลุผล

14 14 4. การจัดการทรัพยากรการปฏิบัติงานในองค์การ (Resources Management) วิเคราะห์ - การจัดการทรัพยากรที่จำเป็นมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ รวมทั้งมีระบบ/วิธีการ จัดการข้อมูลข่าวสาร และการจัดการเกี่ยวกับ อาคารสถานที่

15 15 ประเด็นหลัก 1.เงิน 2.อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 3.ข่าวสารข้อมูล 4.วัตถุดิบ 5.เทคโนโลยี

16 16 5. กระบวนการปฏิบัติงาน (Processes) วิเคราะห์ - มีการจัดโครงสร้าง สะท้อนลักษณะงานที่ ปฏิบัติและกำหนดกระบวนการที่สัมพันธ์ เชื่อมโยงกันเป็นระบบ

17 17 ประเด็นหลัก 1.ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงกระบวนหลัก ในงานกับการปรับโครงสร้าง 2.การปรับปรุงกระบวนงานนั้น ควรปรับอะไร อย่างไร และควรทำต่อเนื่องหรือไม่ เพียงใด 3.การนำกระบวนการปฏิบัติที่ปรับปรุงมาใช้ ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ 4.ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการพิจารณา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

18 18 6.ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Staff Satisfaction) วิเคราะห์ - เป็นผลกะทบที่เกิดจากองค์ประกอบ 5 ประการข้างต้น องค์การจะมีกระบวนการ/วิธีการ อย่างไร ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อวัดผล กระทบที่เกิดขึ้น

19 19 ประเด็นหลัก 1.การสำรวจตรวจสอบระดับความพึงพอใจของ ผู้ปฏิบัติงาน 2.การตรวจจากปัจจัยอื่น ๆ ทางอ้อม 3.สาเหตุหรือปัจจัยหลัก ๆ ที่บั่นทอนความ พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 4.จะมีแนวทาง วิธีการบริหารเพื่อเพิ่มความ พึงพอใจ

20 20 7.ความพึงพอใจของลูกค้า/ประชาชน (Customer/People Satisfaction) การวัดความพึงพอใจของลูกค้า ประชาชน ผู้มา ติดต่อซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากผลงานการ ปฏิบัติงาน

21 21 ประเด็นหลัก 1.ความจำเป็นและความเหมาะสมในการวัดความ พึงพอใจของลูกค้า/ประชาชน 2.กระบวน/วิธีการตรวจสอบ วัดความพึงพอใจทั้ง ทางตรงและทางอ้อม 3.การนำผลการตรวจมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุง 4.การมีส่วนร่วมของลูกค้า ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นจนสิ้นที่สุด 5.ทัศนคติ ค่านิยม และการบริหารและการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมกันเป็นทีมทั่ว องค์การ

22 22 8. ผลลัพธ์จากการทำธุรกิจหรือการปฏิบัติของ องค์การ (Business Results) วิเคราะห์ - ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามแผนขององค์การ การ ปฏิบัติเป็นไปตามที่คาดหวัง และบรรลุ ผลสัมฤทธิ์

23 23 ประเด็นหลัก 1.การวัดผลอาจดูจาก ต้นทุน : ผลลัพธ์ 2.การจัดการกับข้อร้องเรียน 3.การดำเนินการที่รวดเร็วกว่าเดิม 4.การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่ได้ กับคู่แข่ง

24 24 ระดับดีเยี่ยมเป็นเลิศ91 - 100คะแนน ระดับดีมาก71 - 90คะแนน ระดับดี51 - 70คะแนน  ระดับพอใช้ 11 - 50 คะแนน  ระดับแย่ 0 - 10 คะแนน

25 25 ตัวอย่างสถานภาพ การบริหาร/ ผู้นำ (Management&Leadership) ระดับ 5 ดีเยี่ยมเป็นเลิศ - ผู้บริหารทุกคนทุกระดับ มีแนวคิดและยึดถือใน หลักการเดียวกัน มีการพัฒนาองค์กรที่ต่อเนื่องและ ยั่งยืน เหมาะสมกับการเป็นทีมผู้บริหารที่เข้มแข็ง - ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนรับรู้และแสดงบทบาทเป็น สมาชิกทีมงานรวมกับผู้นำฝ่ายบริหาร สื่อสารข้อมูล รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ วางแผนร่วมกันทุกขั้นตอน ทุกระดับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลูกค้า และผู้ให้บริการให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด - ผู้บริหารแสดงความสามารถในการนำและบริหารที่ เป็นเลิศ มีความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้าและผู้ให้บริการ ต่างๆ

26 26 ระดับ 4 ดีมาก - ผู้บริหารเกือบทุกคน มุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดการ พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ทุกคน และลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร - มีการจัดวางระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลอยู่ เสมอ - ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ยึดมั่นในแนวทาง/หลักการ และพัฒนาไปตามแนวทางและเป้าหมายที่วางไว้ ทำงานเป็นทีม ผู้นำทีมเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นต้นแบบที่ดี

27 27 ระดับ 3 ดี - มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายบริหาร พนักงาน ลูกค้า และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง - ผู้บริหารส่วนมาก กระตือรือร้น ยอมรับและผลักดันให้ มีการดำเนินการ บรรลุตามแผนงาน/เป้าหมายที่ กำหนด - กำหนดแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กร ใน แผนงานหลัก จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นตามต้องการ มี แผนงานย่อยที่เป็นระบบสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร - เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความจำเป็น ที่แท้จริง และผู้บริหารให้การสนับสนุนในการให้ เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

28 28 ระดับ 2 พอใช้ - มีกระบวนการกำหนดไว้เพื่อการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่วกันทั้ง องค์กร ผู้บริหารบางคนเป็นผู้นำในการพัฒนา เป็น แบบอย่างที่ดี ดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อเนื่องเป็นระบบ - เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบการดำเนินการดังกล่าว รับรู้ ถึงระดับผลสำเร็จส่วนร่วม ว่าดีเพียงใด - มีการบริหารที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหลายและยอมรับข้อเสนอแนะที่ดีแต่เป็นเชิงส่วน บุคคล ไม่เป็นทางการ

29 29 ระดับ 1 แย่ - ผู้บริหารบางคนเท่านั้นที่สนใจ มีส่วนร่วมคิด ร่วม กิจกรรม เป็นความต้องการส่วนตัว - มีการประชุม พิจารณา ถกเถียง เพื่อหาแนวทางการ พัฒนา แต่ไม่มีข้อสรุปยุติจากการประชุมของฝ่าย บริหาร

30 30 แบบการประเมินการบริหารราชการสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบสภาพ ปัจจุบัน เป้าหมายวิธีการ/ ขั้นตอน/การ ดำเนินการ 1.การบริหาร ภาวะผู้นำ 2. การ บริหารคน นำรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน มาใส่ให้ครบทุกข้อ ระดับ...

31 31 แผนภูมิการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 1.การบริหารภาวะผู้นำ 2.การบริหารคน 3.การบริหาร นโยบายภารกิจ หลักและกลยุทธ์ 4.การบริหาร ทรัพยากร 5.กระบวนการปฏิบัติงาน 6.ความพอใจของ ผู้ปฏิบัติงาน 7.ความพอใจของ ประชาชน ผู้รับบริการ 8.ผลสัมฤทธิ์ของการ ปฏิบัติงาน

32 32

33 33


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดย นางศศิวรรณ อนันตกูล รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google