งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Obj. สนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงาน มี คุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับ มาตรฐาน KPI 1. ร้อยละของคำร้องเรียนที่ลูกจ้างได้รับสิทธิ ตามกฎหมาย 2. ร้อยละของข้อขัดแย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Obj. สนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงาน มี คุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับ มาตรฐาน KPI 1. ร้อยละของคำร้องเรียนที่ลูกจ้างได้รับสิทธิ ตามกฎหมาย 2. ร้อยละของข้อขัดแย้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Obj. สนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงาน มี คุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับ มาตรฐาน KPI 1. ร้อยละของคำร้องเรียนที่ลูกจ้างได้รับสิทธิ ตามกฎหมาย 2. ร้อยละของข้อขัดแย้ง / ข้อพิพาทด้าน แรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่เกิดขึ้น 3. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4. ร้อยละของ สปก. ที่มีการจัดสวัสดิการ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดหลังจาก ได้รับคำแนะนำจาก พตร. Target 1. ไม่เกินร้อยละ 3 ของลูกจ้างทั้งหมด 2. ไม่เกินร้อยละ 1 ของ สปก. ทั้งหมด 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.81 4. ร้อยละ 10 Obj. ปรับปรุงประสิทธิภาพการ บังคับใช้กฎหมาย KPI ร้อยละของการบังคับ ใช้ กฎหมาย กับ สปก. ที่ ปฏิบัติผิดกฎหมาย Target ร้อยละ 60 แผนที่กลยุทธ์ของสสค. ภาคกลางObj. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน ให้มีมาตรฐาน KPI ร้อยละของจำนวนแรงงาน ที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐานแรงงาน Target ร้อยละ 80 1 23Obj. พัฒนาประสิทธิภาพ จนท. ตรวจแรงงาน KPI จำนวนจนท. ที่ได้รับการ พัฒนา Target ร้อยละ 80 Obj. ปรับปรุงระบบข้อมูล ด้าน แรงงานให้เป็นปัจจุบัน KPI ร้อยละของระบบข้อมูล ด้านแรงงานที่ได้ปรับปรุง และได้รับอนุมัติให้ นำมาใช้ Target อย่างน้อย 1 ระบบ Obj. พัฒนาเครือข่ายแรงงานให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น KPI - จำนวนครั้งในการฝึก อบรม เครือข่าย (Refresh) - จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมใน การอบรมทั้งหมด Target - ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง - 3 เครือข่าย 4 5Obj. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ แรงงานมีมาตรฐาน KPI ร้อยละของจำนวนแรงงาน ที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน แรงงานที่จัดโดยหน่วยงาน Target ร้อยละ 80 7Obj.ให้คำปรึกษาแนะนำKPIจำนวนเรื่องที่ให้คำปรึกษา Target 14 เรื่อง Obj. ออกแบบแรงจูงใจเพื่อสร้างเครือข่าย แรงงาน KPIจำนวนรูปแบบแรงจูงใจ Target ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ 8 9 6

2 Obj.ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับมาตรฐาน KPI 1. ร้อยละของคำร้องเรียนที่ได้รับ 2. ร้อยละของข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 3. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน Target 1. ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด 2. ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวน สปก. ทั้งหมด 3. ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.81 ของปีที่ผ่านมา Obj. ปรับปรุงประสิทธิภาพการ บังคับใช้กฎหมาย KPI ร้อยละของการบังคับใช้ กฎหมาย กับ สปก. ที่ปฏิบัติ ผิดกฎหมาย Target ร้อยละ 60 แผนที่กลยุทธ์ของสสค. ภาคกลางObj. 1. พัฒนาเครือข่ายแรงงานใน สปก. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. ออกแบบแรงจูงใจเพื่อสร้าง ระบบเครือข่ายแรงงาน KPI 1. จำนวนครั้งในการฝึกอบรม เครือข่าย (Refresh) 2. จำนวนรูปแบบแรงจูงใจเพื่อ สร้างเครือข่ายแรงงาน Targe t 1. 1. ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 2. 2. ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบObj. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน ให้มีมาตรฐาน KPI ร้อยละของจำนวนแรงงาน ที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนามาตรฐานแรงงาน Target ร้อยละ 80

3 Obj. ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับ มาตรฐาน KPI จำนวนคำร้องเรียน จำนวนข้อขัดแย้ง จำนวนอุบัติเหตุในการทำงาน Targe t ร้อยละ 75 Obj. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย หรือการตรวจ KPI ร้อยละ สปก. ที่ผ่านการตรวจกำกับดูแล ถูกต้อง อัตราส่วนระหว่างคำแนะนำกับการบังคับใช้ กฎหมาย (50 ต่อ 50) Targe t ร้อยละ 60 แผนที่กลยุทธ์ของสสค. ภาคกลางObj. เข้าตรวจ สปก. ด้านความ ปลอดภัยในการทำงาน KPI ร้อยละ สปก. ที่เข้าตรวจด้าน ความปลอดภัยในการทำงาน Targ et ร้อยละ 100 ( แผนกรม ) Obj. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ KPI จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ พัฒนา Target ร้อยละ 80Obj. ปรับปรุงระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการตรวจ KPI จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ปรับปรุง Targ et 1 ระบบ Obj. พัฒนาเครือข่ายแรงงานใน สปก. ให้มี ปสภ. เพิ่มขึ้น ออกแบบระบบการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สปก. กลุ่มเสี่ยงปฏิบัติตามกฎหมายความ ปลอดภัยในการทำงาน KPI จำนวนครั้งในการฝึกอบรมเครือข่าย (Refresh) จำนวนผู้เข้าอบรมในการฝึกอบรมเครือข่าย (Refresh) จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการสร้างแรงจูงใจ ร้อยละ สปก. กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการส่งเสริมและปฏิบัติ ถูกต้อง Target ร้อยละ 15 Obj. ตรวจแบบรายงานตาม ข้อกำหนดกฎหมายความ ปลอดภัยในการทำงาน KPI ร้อยละ สปก. ที่ผ่านการตรวจ ตามแบบรายงาน Targe t ร้อยละ 10 Obj. ถ่ายทอดเทคโนโลยีความ ปลอดภัยในการทำงาน ใน สปก. กลุ่มเสี่ยง KPI ร้อยละ สปก. กลุ่มเสี่ยงที่ ปฏิบัติถูกต้อง Targ et ร้อยละ 100 ( แผนกรม ) Obj. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติ ตามกฎหมายความปลอดภัยในการ ทำงาน KPIจำนวนเรื่องที่ให้คำปรึกษาแนะนำ Target 14 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt Obj. สนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงาน มี คุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับ มาตรฐาน KPI 1. ร้อยละของคำร้องเรียนที่ลูกจ้างได้รับสิทธิ ตามกฎหมาย 2. ร้อยละของข้อขัดแย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google