งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสุพิศ ศรีบุศยดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสุพิศ ศรีบุศยดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสุพิศ ศรีบุศยดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

2 การรายงานผลการดำเนินการ บริหารราชการสู่ความเป็นเลิศ สดมภ์ที่ 1 สดมภ์ที่ 2 สดมภ์ที่ 3 สดมภ์ที่ 4 สดมภ์ ที่ 5 องค์ประ กอบ เป้าหมา ย วิธีการ / ขั้นตอน / การ ดำเนินก าร เอกสาร อ้างอิง หมาย เหตุ 1. การ บริหาร ภาวะ ผู้นำ ระดับ...

3 กำหนดการส่งรายงาน ผล การบริหารราชการสู่ ความเป็นเลิศ 31 พฤษภาคม 2551

4 แผนปฏิบัติการ กิจกรรม25502551 หมาย เหตุ ตค.ตค.ตค.ตค. พย.พย.พย.พย. ธค.ธค.ธค.ธค. มค.มค.มค.มค. กพ.กพ.กพ.กพ. มี ค. เม ย. พค.พค.พค.พค. มิ ย. กค.กค.กค.กค. สค.สค.สค.สค. กย.กย.กย.กย. 1. ประเมิน ตนเอง ส่ง กจ. ภายใน วันที่ 1 กพ.51 2. ดำเนินการ 3. รายงานผล 31313131 ส่ง กจ. ภายใน วันที่ 31 พค. 4. คณะทำงาน ประเมินผลฯ ออกสุ่มตรวจ ประเมิน ออกสุ่มตรวจ ประเมิน 5. คณะทำงาน รายงานผล เสนอกรมฯ เสนอกรมฯ

5 ข้อเสนอแน ะ 1. ประเมินสภาพปัจจุบันตามความเป็น จริง 2. บริหารแบบมีส่วนร่วม 3. หาวิธีการที่สะดวก และสามารถ ดำเนินการโดยไม่สร้างภาระ

6

7


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสุพิศ ศรีบุศยดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google