งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณอยู่ตรงไหน ? และจะก้าวหน้า อย่างไร ? ( วันนี้ขอเฉลยเฉพาะ ความก้าวหน้า ตามสายงานนะ... สิบอก ให้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณอยู่ตรงไหน ? และจะก้าวหน้า อย่างไร ? ( วันนี้ขอเฉลยเฉพาะ ความก้าวหน้า ตามสายงานนะ... สิบอก ให้ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณอยู่ตรงไหน ? และจะก้าวหน้า อย่างไร ? ( วันนี้ขอเฉลยเฉพาะ ความก้าวหน้า ตามสายงานนะ... สิบอก ให้ )

2 ความก้าวหน้าตามสายงาน ปฏิบัติงาน ระดับต้นปฏิบัติการ ชำนาญงาน ระดับสูงชำนาญการ อาวุโสชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ นายช่างศิลป์ นายช่างภาพ จพ. ธุรการ จพ. การเงินฯ จพ. แรงงาน จพ. สถิติ นักจัดการงาน ทั่วไป นว. โสตทัศน ศึกษา นว. พัสดุ บรรณารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ นว. ช่างศิลป์ นว. การเงินและบัญชี นว. สถิติ นว. ตรวจสอบภายใน นว. แรงงาน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นว. คอมพิวเตอร์ ผอ. กอง ผอ. สำนัก หมายเหตุ : การขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นต้องปรับปรุงตำแหน่ง ก่อน ภายใต้เงื่อนไข - ผ่านการประเมินค่างานของตำแหน่งตาม หลักเกณฑ์ ก. พ. กำหนด - งบบุคลากรไม่เพิ่ม - ได้รับอนุมัติการปรับปรุงตำแหน่งดังกล่าวจาก อ. ก. พ. กระทรวงก่อน แล้วจึง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อประเมินขึ้นสู่ตำแหน่ง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ สายงาน

3 คุณสมบัติตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งตามที่ ก. พ. กำหนด

4 อาวุโส ตำแหน่งประเภททั่วไป ( นายช่างศิลป์, นายช่างภาพ, จพ. ธุรการ, จพ. การเงินฯ, จพ. แรงงาน, จพ. สถิติ ) เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เคยดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้ว - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. ไม่น้อยกว่า 6 ปี - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ไม่น้อยกว่า 5 ปี - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ไม่น้อยกว่า 4 ปี ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน

5 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ( นิติกร, บรรณารักษ์, นักวิชาการต่างๆ ) เคยดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เคยดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เคยดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 4 ปี - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 2 ปี ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

6 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภท อำนวยการ ( ผอ. กอง, ผอ. สำนัก, สค.) 1. เคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้ ระดับต้น ระดับสูง ประเภทอำนวยการระดับต้นและประเภท วิชาการระดับชำนาญการ ประเภทอำนวยการระดับต้นและประเภท วิชาการระดับชำนาญการ พิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ประเภทอำนวยการระดับต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเภทอำนวยการระดับต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสและประเภท อำนวยการระดับต้น ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสและประเภท อำนวยการระดับต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 2. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามกฎ ก. พ. มาตรา 63

7 ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นคุณสมบัติตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนด ( กรมฯ อาจกำหนดคุณสมบัติอื่น ที่จำเป็นเพิ่มได้อีกนะจ๊ะ ) สำหรับการก้าวข้ามสายงานโปรด ติดตามตอนต่อไป นะจะบอกให้


ดาวน์โหลด ppt คุณอยู่ตรงไหน ? และจะก้าวหน้า อย่างไร ? ( วันนี้ขอเฉลยเฉพาะ ความก้าวหน้า ตามสายงานนะ... สิบอก ให้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google