งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณอยู่ตรงไหน? และจะก้าวหน้าอย่างไร? (วันนี้ขอเฉลยเฉพาะความก้าวหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณอยู่ตรงไหน? และจะก้าวหน้าอย่างไร? (วันนี้ขอเฉลยเฉพาะความก้าวหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณอยู่ตรงไหน? และจะก้าวหน้าอย่างไร? (วันนี้ขอเฉลยเฉพาะความก้าวหน้า ตามสายงานนะ...สิบอกให้)

2 ความก้าวหน้าตามสายงาน
ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ อาวุโส ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงาน ชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการ ชำนาญการ ระดับสูง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ระดับต้น นายช่างศิลป์ นายช่างภาพ จพ.ธุรการ จพ.การเงินฯ จพ.แรงงาน จพ.สถิติ นักจัดการงานทั่วไป นว.โสตทัศนศึกษา นว.พัสดุ บรรณารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ นว.ช่างศิลป์ นว.การเงินและบัญชี นว.สถิติ นว.ตรวจสอบภายใน นว.แรงงาน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นว.คอมพิวเตอร์ ผอ.กอง ผอ.สำนัก สายงาน แล้วจึง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อประเมินขึ้นสู่ตำแหน่ง หมายเหตุ : การขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นต้องปรับปรุงตำแหน่งก่อน ภายใต้เงื่อนไข - ผ่านการประเมินค่างานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ ก.พ. กำหนด - งบบุคลากรไม่เพิ่ม - ได้รับอนุมัติการปรับปรุงตำแหน่งดังกล่าวจาก อ.ก.พ.กระทรวงก่อน

3 คุณสมบัติตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด

4 ตำแหน่งประเภททั่วไป เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
(นายช่างศิลป์,นายช่างภาพ,จพ.ธุรการ,จพ.การเงินฯ,จพ.แรงงาน,จพ.สถิติ) เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี อาวุโส เคยดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้ว - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ไม่น้อยกว่า 6 ปี - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ไม่น้อยกว่า 5 ปี - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.ไม่น้อยกว่า 4 ปี ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน

5 ตำแหน่งประเภทวิชาการ
(นิติกร,บรรณารักษ์,นักวิชาการต่างๆ) เคยดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ชำนาญการพิเศษ เคยดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี เคยดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 4 ปี - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 2 ปี ชำนาญการ ปฏิบัติการ

6 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทอำนวยการ
(ผอ.กอง,ผอ.สำนัก,สค.) 1. เคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้ ระดับสูง ประเภทอำนวยการระดับต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเภทอำนวยการระดับต้นและประเภทวิชาการระดับชำนาญการ พิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสและประเภทอำนวยการระดับต้น รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 2. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามกฎ ก.พ. มาตรา 63

7 ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นคุณสมบัติตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
(กรมฯ อาจกำหนดคุณสมบัติอื่น ที่จำเป็นเพิ่มได้อีกนะจ๊ะ) สำหรับการก้าวข้ามสายงานโปรดติดตามตอนต่อไป นะจะบอกให้


ดาวน์โหลด ppt คุณอยู่ตรงไหน? และจะก้าวหน้าอย่างไร? (วันนี้ขอเฉลยเฉพาะความก้าวหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google