งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ประเด็นเนื้อหา  ความสำคัญ  สภาพปัญหา  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แนวทางแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ประเด็นเนื้อหา  ความสำคัญ  สภาพปัญหา  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แนวทางแก้ไขปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ประเด็นเนื้อหา  ความสำคัญ  สภาพปัญหา  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แนวทางแก้ไขปัญหา

3 3 ความสำคัญ  มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ ปี 2550 บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับหลักประกัน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ ทำงาน รวมทั้งหลักประกันในการดำรง ชีพฯ  นโยบายรัฐบาล ข้อ 3.2.1 ดำเนินการ ให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับ การคุ้มครองฯ โดยเฉพาะในด้าน คปภ.  มติ ครม. เมื่อ 11 ธ. ค. 2550 ( วาระ ชาติ ) “ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัย ดี ”

4 4 สภาพปัญหา  การประสบอันตรายจากการทำงานยังสูง  เกิดมากในกิจการก่อสร้างและการผลิต  เกิดมากใน สปก. ขนาดกลางและขนาด เล็ก  การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดและไม่ ทั่วถึง  การรณรงค์ส่งเสริมทำได้จำกัด  นายจ้าง ลูกจ้าง ไม่สนใจ  การเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน มากขึ้น

5 5 การประสบอันตรายจากการทำงาน ปี 2547 - 2551 ปี จำนวน ลูกจ้าง ในข่าย คุ้มครอ ง กองทุน เงิน ทดแท น การประสบอันตรายนับ ความร้ายแรง ทุกกรณี การประสบอันตราย นับความร้ายแรง กรณีหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป จำนวน ลูกจ้างที่ ประสบ อันตราย ( ราย ) อัตราการ ประสบ อันตรายต่อ ลูกจ้าง 1,000 ราย จำนวน ลูกจ้างที่ ประสบ อันตราย ( ราย ) อัตราการ ประสบ อันตราย ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย 25 47 7,386, 825 215,53 4 29.1857,5527.79 25 48 7,720, 747 214,23 5 27.7558,5297.58 25 49 7,992, 025 204,25 7 25.5656,1437.02 25 50 8,178, 180 198,65 2 24.2954,5416.67 25 51 8,135, 606 176,50 2 21.7049,4436.08

6 6 สถิติการประสบอันตรายจาก การทำงาน ปี 2547-2551

7 7 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ  ระดับกระทรวง อัตราการประสบอันตรายจาก การทำงาน ต่อพันราย  ระดับกรม อัตราตายจากการทำงานต่อ แสนคน

8 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กฎกระทรวงฯ ตาม พ. ร. บ. คุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 (8 ฉบับ ) 1. รังสี 2. อับอากาศ 3. การตรวจสุขภาพ 4. ประดาน้ำ 5. ความร้อน แสงสว่าง เสียง 6. การบริหาร จัดการความปลอดภัยฯ 7. ก่อสร้าง 8. เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ  ประกาศกระทรวงฯ ตาม ปว.103 1. ไฟฟ้า 2. ภาวะแวดล้อม ( สารเคมี ) 3. สารเคมีอันตราย 4. อัคคีภัย 5. ตกจากที่สูง

9 9 บทลงโทษ  จำคุกไม่เกินหนึ่งปี  ปรับไม่เกินสองแสนบาท  ทั้งจำทั้งปรับ

10 10 แนวทางแก้ไขปัญหา  พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย  บ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  ต ตรวจ สปก. กลุ่มเสี่ยง  ต ตรวจ สปก. ที่มีการประสบอันตราย สูง  ร รณรงค์ส่งเสริมให้มากขึ้น  อ อาศัยเครือข่าย

11 11


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ประเด็นเนื้อหา  ความสำคัญ  สภาพปัญหา  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แนวทางแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google