งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“สมุดบันทึกผลงานและ คุณงามความดีของข้าราชการ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“สมุดบันทึกผลงานและ คุณงามความดีของข้าราชการ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “สมุดบันทึกผลงานและ คุณงามความดีของข้าราชการ”
มารู้จัก... “สมุดบันทึกผลงานและ คุณงามความดีของข้าราชการ” กันเถอะ...

2 สมุดพกข้าราชการ เพื่อบันทึกผลงานและพฤติกรรม
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ? สมุดพกข้าราชการ เพื่อบันทึกผลงานและพฤติกรรม ที่ดีหรือพฤติกรรมที่ควรพัฒนาของข้าราชการแต่ละคน โดยให้มีลักษณะเป็นการสะสมผลงานและคุณงามความดี

3 ข้าราชการตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
ใครบันทึก ? ข้าราชการตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

4 เมื่อมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใช้เมื่อไหร่ ? เมื่อมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคมของปีถัดไป) (ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายนของปีเดียวกัน) ใช้ครั้งแรก 1 เมษายน 2551

5 บันทึกอย่างไร ?

6 บันทึกผลงาน โดยบันทึกผลของการปฏิบัติงานที่
ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ข้อตกลง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย บันทึกคุณงามความดี โดยบันทึกสิ่งที่ข้าราชการประพฤติหรือปฏิบัติแล้วบังเกิดผลดี มีคุณค่าหรือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ส่วนราชการ ประเทศชาติ และประชาชน

7 ประโยชน์ที่ได้รับ?

8 2. เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. การพัฒนา การแต่งตั้งข้าราชการ
1. นำไปประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานในแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินฯ 2. เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. การพัฒนา การแต่งตั้งข้าราชการ 4. อื่นๆ เช่น ประเมินผลทางวิชาการ เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาข้าราชการและบำเหน็จความชอบ โทร


ดาวน์โหลด ppt “สมุดบันทึกผลงานและ คุณงามความดีของข้าราชการ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google