งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K M กจ. ประจำเดือนมีนาคม 2551. สวัสดีค่ะ... หลังจากที่ได้จัดทำสมุดบันทึก ความดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว KM รอบ นี้ก็จะกล่าวถึงการรักษาจรรยาข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K M กจ. ประจำเดือนมีนาคม 2551. สวัสดีค่ะ... หลังจากที่ได้จัดทำสมุดบันทึก ความดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว KM รอบ นี้ก็จะกล่าวถึงการรักษาจรรยาข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K M กจ. ประจำเดือนมีนาคม 2551

2 สวัสดีค่ะ... หลังจากที่ได้จัดทำสมุดบันทึก ความดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว KM รอบ นี้ก็จะกล่าวถึงการรักษาจรรยาข้าราชการ เกี่ยวกับปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี คือ ต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ซึ่งจะปรากฏ อยู่ในหมวด 5 มาตรา 78 แห่ง พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 คือ... ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยา ข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มี เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ ข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ ด้วย การรักษาจรรยาข้าราชการนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และ ประชาชนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนา ประเทศในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ โดย กจ.

3 การรักษาจรรยา ข้าราชการ ตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2521 หมวด 5 การรักษาจรรยา ข้าราชการ มาตรา 78 ข้าราชการ พลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยา ข้าราชการตามที่ส่วนราชการ กำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็น ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ และ ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ

4 ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ค่านิยมสร้างสรรค์เป็นคุณธรรมประจำใจ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือ เพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ และเพื่อสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้ ประชาชนและประเทศชาติ โดยนำแนวคิด หรือหลักประพฤติปฏิบัติในการทำงานและ หลักการสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ระบบราชการ หลักปฏิบัติราชการของ ต่างประเทศมากำหนดเป็นค่านิยมสร้างสรรค์ สำหรับการปฏิบัติงานในภาครัฐ

5 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ ถูกต้อง (Moral Courage) โดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดี งาม ความชอบธรรม ความเสียสละ หลักวิชาและ จรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อน ตามอิทธิพล

6 2. ซื่อสัตย์และมีความ รับผิดชอบ (Integrity & Responsibility) ปฏิบัติ หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจาก หน้าที่การงาน มีความ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ต่อผลงาน ต่อองค์กร และ ต่อประชาชน

7 3. ความโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้ (Transparency & Accountability) ปรับปรุง กลไกและวิธีการทำงานให้ มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบความ ถูกต้องได้ และพร้อม เปิดเผยข้อมูล อันไม่ ต้องห้ามตามกฎหมาย

8 4. ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) ให้บริการด้วยความเสมอ ภาค เป็นธรรม เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง ด้วยความมีน้ำใจ เมตตา

9 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งานเสร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อหน่วยงานและ ส่วนรวมโดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า

10 มาตรา 79 ข้าราชการพล เรือนสามัญผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม จรรยาข้าราชการ อันมิใช่เป็น ความผิดวินัย ให้ ผู้บังคับบัญชา ตักเตือน นำไป ประกอบการ พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ ข้าราชการผู้นั้น ได้รับการพัฒนา มาตรา 79

11 ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เที่ยงตรง พร้อมรับการตรวจสอบในทุก กระบวนการ โปร่งใส ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค เพื่อสร้าง ความอุ่นใจและเป็นที่พึ่งให้แก่ ประชาชน เป็นธรรม ใช้จ่ายอย่างพอดีตัว ไม่สร้างหนี้สิน รู้จักอดออม และแบ่งบัน ประหยัด ปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของ งาน บนประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพ 4 ป. หลักในการ ครองงาน

12 พึ่งตนเองด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อความสำเร็จในชีวิต พึ่งตนเอง พอเหมาะ พอควร และเป็นขั้นตอน รู้จักเลือกสรร และใช้อย่างเหมาะสม พอดี สมเหตุสมผล พิจารณาเหตุผลให้ รอบคอบ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง พอเ พียง พอใจและภูมิใจในสถานภาพและการ ดำรงชีวิตของตน พอใ จ 4 พ. หลักในการ ครองตน


ดาวน์โหลด ppt K M กจ. ประจำเดือนมีนาคม 2551. สวัสดีค่ะ... หลังจากที่ได้จัดทำสมุดบันทึก ความดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว KM รอบ นี้ก็จะกล่าวถึงการรักษาจรรยาข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google