งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K M กจ. ประจำเดือนมีนาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K M กจ. ประจำเดือนมีนาคม 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K M กจ. ประจำเดือนมีนาคม 2551

2 สวัสดีค่ะ...หลังจากที่ได้จัดทำสมุดบันทึกความดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว KM รอบนี้ก็จะกล่าวถึงการรักษาจรรยาข้าราชการ เกี่ยวกับปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี คือ ต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในหมวด 5 มาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ คือ... ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย การรักษาจรรยาข้าราชการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และประชาชนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ โดย กจ.

3 การรักษาจรรยาข้าราชการ
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ

4 ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ
ค่านิยมสร้างสรรค์เป็นคุณธรรมประจำใจที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือเพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ และเพื่อสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนและประเทศชาติ โดยนำแนวคิดหรือหลักประพฤติปฏิบัติในการทำงานและหลักการสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ หลักปฏิบัติราชการของต่างประเทศมากำหนดเป็นค่านิยมสร้างสรรค์ สำหรับการปฏิบัติงานในภาครัฐ

5 กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage) โดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ความชอบธรรม ความเสียสละ หลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อน ตามอิทธิพล

6 2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity & Responsibility) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ต่อผลงาน ต่อองค์กร และต่อประชาชน

7 3. ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (Transparency & Accountability) ปรับปรุงกลไกและวิธีการทำงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และพร้อมเปิดเผยข้อมูล อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

8 4. ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง ด้วยความมีน้ำใจ เมตตา

9 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งานเสร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวมโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

10 มาตรา 79 มาตรา 79 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา

11 4 ป. หลักในการครองงาน โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เที่ยงตรง พร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ เป็นธรรม ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค เพื่อสร้างความอุ่นใจและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน ประหยัด ใช้จ่ายอย่างพอดีตัว ไม่สร้างหนี้สิน รู้จักอดออม และแบ่งบัน ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน บนประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

12 4 พ. หลักในการครองตน พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ
พึ่งตนเองด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อความสำเร็จในชีวิต พอดี พอเหมาะ พอควร และเป็นขั้นตอน รู้จักเลือกสรร และใช้อย่างเหมาะสม พอเพียง สมเหตุสมผล พิจารณาเหตุผลให้รอบคอบ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง พอใจ พอใจและภูมิใจในสถานภาพและการดำรงชีวิตของตน


ดาวน์โหลด ppt K M กจ. ประจำเดือนมีนาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google