งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคำนวณผลการเรียน เฉลี่ยรายสาระ (GPA) โดย... ครูพรทิพา สรวงศ์ ครูแนะแนว โรงเรียนอุดมดรุณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคำนวณผลการเรียน เฉลี่ยรายสาระ (GPA) โดย... ครูพรทิพา สรวงศ์ ครูแนะแนว โรงเรียนอุดมดรุณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคำนวณผลการเรียน เฉลี่ยรายสาระ (GPA) โดย... ครูพรทิพา สรวงศ์ ครูแนะแนว โรงเรียนอุดมดรุณี

2 เด็กไทยหัวใจ เข้มแข็ง

3 ก้าวแห่งความหมาย

4 การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ย รายสาระ (GPA)  การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยรายสาระ (GPA) กลุ่มสาระ การเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรดนก. เกรด นก. เกรดนก. เกรดนก. เกรดนก. เกรด กลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาไทย ( วิชาหลัก ) วิชาอื่น ๆ ในกลุ่ม ภาษาไทยกลุ่มสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ( วิขาหลัก ) วิชาอื่น ๆ ในกลุ่มสังคมศาสตร์กลุ่มภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ วิชาอื่น ๆ ในกลุ่มภาษาต่างประเทศกลุ่ม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ( วิชาหลัก ) วิชาอื่น ๆ ในกลุ่ม คณิตศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ เคมีชีววิทยาวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสุขศึกษาสุข ศึกษาพละศึกษาวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มสุขศึกษากลุ่มศิลปศาสตร์ ศิลปศึกษาวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มศิลปศาสตร์

5 GPA คืออะไร GPA คือเกรดเฉลี่ยรายสาระจากผลการเรียนตลอดหก เทอม ( มอสี่ถึงมอหก ) ของนักเรียนทางโรงเรียนจะจัดส่ง GPA ของนักเรียนทุกคนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา นักเรียนจึงควรตรวจสอบค่า GPA ของ ตนเองและถ้ามีข้อผิดพลาดจะได้ขอให้ทางโรงเรียนแก้ไข ก่อนที่จะมีการจัดส่ง การตรวจสอบค่า GPA โดยกรอก จำนวนหน่วยกิต ( นก.) และเกรดที่ได้ลงในตารางข้างล่างนี้ ตัวอย่างเช่น นักเรียน A เรียนเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ก็กรอกหน่วยกิต และเกรดลงในตารางทั้งสามวิชานักเรียน B เรียน วิทยาศาสตร์ วิชาเดียว ก็กรอกหน่วยกิตและเกรดลงใน ตารางวิชาเดียวนักเรียน C ไปเรียนต่างประเทศมาหนึ่งปี ก็กรอกเฉพาะเทอมที่มีผลการเรียนในโรงเรียน สำหรับ นักเรียนที่ยังได้ผลเกรดไม่ครบหกเทอม หรือนักเรียนมอสี่ มอห้าสามารถใช้ตารางนี้ประมาณเกรดเฉลี่ย (GPA) ได้ โดยประมาณเกรดที่ยังได้รับลงไปให้ครบเข้าสู่โปรแกรม EZAD-GPA

6 เข้าสู่โปรแกรม EZAD-GPA  http://ezad.eduzones.com/gpa_a vg.php http://ezad.eduzones.com/gpa_a vg.php

7

8

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคำนวณผลการเรียน เฉลี่ยรายสาระ (GPA) โดย... ครูพรทิพา สรวงศ์ ครูแนะแนว โรงเรียนอุดมดรุณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google