งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยรายสาระ(GPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยรายสาระ(GPA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยรายสาระ(GPA)
โดย...ครูพรทิพา สรวงศ์ ครูแนะแนว โรงเรียนอุดมดรุณี

2 เด็กไทยหัวใจเข้มแข็ง

3 ก้าวแห่งความหมาย

4 การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยรายสาระ(GPA)

5 GPA คืออะไร     GPA คือเกรดเฉลี่ยรายสาระจากผลการเรียนตลอดหกเทอม (มอสี่ถึงมอหก) ของนักเรียนทางโรงเรียนจะจัดส่ง GPA ของนักเรียนทุกคนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักเรียนจึงควรตรวจสอบค่า GPA ของตนเองและถ้ามีข้อผิดพลาดจะได้ขอให้ทางโรงเรียนแก้ไขก่อนที่จะมีการจัดส่ง   การตรวจสอบค่า GPA โดยกรอก จำนวนหน่วยกิต(นก.)และเกรดที่ได้ลงในตารางข้างล่างนี้ ตัวอย่างเช่น     นักเรียนA เรียนเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ก็กรอกหน่วยกิตและเกรดลงในตารางทั้งสามวิชานักเรียน B เรียนวิทยาศาสตร์ วิชาเดียว ก็กรอกหน่วยกิตและเกรดลงในตารางวิชาเดียวนักเรียน C ไปเรียนต่างประเทศมาหนึ่งปี ก็กรอกเฉพาะเทอมที่มีผลการเรียนในโรงเรียน   สำหรับนักเรียนที่ยังได้ผลเกรดไม่ครบหกเทอม หรือนักเรียนมอสี่ มอห้าสามารถใช้ตารางนี้ประมาณเกรดเฉลี่ย (GPA) ได้โดยประมาณเกรดที่ยังได้รับลงไปให้ครบเข้าสู่โปรแกรม EZAD-GPA 

6 เข้าสู่โปรแกรม EZAD-GPA

7

8

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยรายสาระ(GPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google