งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จัดทำโดย ครูธณัชพงษ์ ศักดิ์ชัชวาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จัดทำโดย ครูธณัชพงษ์ ศักดิ์ชัชวาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จัดทำโดย ครูธณัชพงษ์ ศักดิ์ชัชวาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง จ. สุโขทัย

2 เรื่องระบบเศรษฐกิจ ( Economic Systems)
ระบบเศรษฐกิจหมายถึง ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆภายใต้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติของสังคมที่ยึดถือเป็นแนวทาง ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
1.ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) มีลักษณะสำคัญคือ 1.1 เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต 1.2 เอกชนมีเสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการอย่างเต็มที่ 1.3 มีกำไรเป็นแรงจูงใจในการผลิต

4 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ (ต่อ)
2.ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) มีลักษณะสำคัญคือ 2.1 กรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของรัฐบาล 2.2 รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.3 มีการจัดสวัสดิการอย่างกว้างขวาง

5 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ (ต่อ)
3.ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) มีลักษณะสำคัญคือ 3.1 เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตเป็นส่วนใหญ่ 3.2 รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3.3 รัฐบาลจะดำเนินการผลิตบางอย่าง ที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น สาธารณูปโภค เป็นต้น

6 แบบทดสอบ คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว
1. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่ไม่มีเป้าหมายในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ก. ผสม ข.ทุนนิยม ค. สังคมนิยม ง. คอมมิวนิสต์

7 แบบทดสอบ 2. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่อาศัยกลไกราคามากที่สุด ก. ผสม ข.ทุนนิยม ค. สังคมนิยม ง. คอมมิวนิสต์

8 แบบทดสอบ 3. ประเทศใดต่อไปนี้ ไม่ได้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ก. จีน ข.แคนนาดา ค. เยอรมัน ง. สหรัฐอเมริกา

9 แบบทดสอบ 4. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่ให้เสรีภาพแก่เอกชน เป็นส่วนใหญ่ โดยรัฐบาล จะเข้ามามี บทบาทในการผลิตบางประเภทเท่านั้น ก. ผสม ข.ทุนนิยม ค. สังคมนิยม ง. คอมมิวนิสต์

10 แบบทดสอบ 5. Market Economy เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใด ก. ผสม ข.ทุนนิยม ค. สังคมนิยม ง. คอมมิวนิสต์

11 เฉลย ข้อ 1 ข. ข้อ 2 ข. ข้อ 3 ก. ข้อ 4 ก. ข้อ 5 ข.


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จัดทำโดย ครูธณัชพงษ์ ศักดิ์ชัชวาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google