งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จัดทำโดย ครูธณัชพงษ์ ศักดิ์ชัชวาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จัดทำโดย ครูธณัชพงษ์ ศักดิ์ชัชวาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ. เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จัดทำโดย ครูธณัชพงษ์ ศักดิ์ชัชวาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ. เมือง จ. สุโขทัย

2 เรื่องระบบเศรษฐกิจ ( Economic Systems) ระบบเศรษฐกิจหมายถึง ความสัมพันธ์ของ หน่วยเศรษฐกิจต่างๆภายใต้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติของ สังคมที่ยึดถือเป็นแนวทาง ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) มี ลักษณะสำคัญคือ 1.1 เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและปัจจัยการ ผลิต 1.2 เอกชนมีเสรีภาพในการผลิตสินค้าและ บริการอย่างเต็มที่ 1.3 มีกำไรเป็นแรงจูงใจในการผลิต

4 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ( ต่อ ) 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) มี ลักษณะสำคัญคือ 2.1 กรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของรัฐบาล 2.2 รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.3 มีการจัดสวัสดิการอย่างกว้างขวาง

5 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ( ต่อ ) 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) มีลักษณะสำคัญคือ 3.1 เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและปัจจัยการ ผลิตเป็นส่วนใหญ่ 3.2 รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3.3 รัฐบาลจะดำเนินการผลิตบางอย่าง ที่มี ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น สาธารณูปโภค เป็นต้น

6 แบบทดสอบ คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบ เดียว 1. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่ไม่มีเป้าหมายในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ก. ผสมข. ทุนนิยม ค. สังคมนิยมง. คอมมิวนิสต์

7 2. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่อาศัยกลไกราคามากที่สุด ก. ผสมข. ทุนนิยม ค. สังคมนิยมง. คอมมิวนิสต์ แบบทดสอบ

8 3. ประเทศใดต่อไปนี้ ไม่ได้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ก. จีนข. แคนนาดา ค. เยอรมันง. สหรัฐอเมริกา แบบทดสอบ

9 4. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่ให้เสรีภาพแก่ เอกชน เป็นส่วนใหญ่ โดยรัฐบาล จะ เข้ามามี บทบาทในการผลิตบางประเภท เท่านั้น ก. ผสมข. ทุนนิยม ค. สังคมนิยมง. คอมมิวนิสต์ แบบทดสอบ

10 5. Market Economy เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใด ก. ผสมข. ทุนนิยม ค. สังคมนิยมง. คอมมิวนิสต์ แบบทดสอบ

11 เฉลย ข้อ 1 ข. ข้อ 2 ข. ข้อ 3 ก. ข้อ 4 ก. ข้อ 5 ข.


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ จัดทำโดย ครูธณัชพงษ์ ศักดิ์ชัชวาล มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google