งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแจกแจงปกติ NORMAL DISTRIBUTION ครูนุชลี สุนันทวนิช ครูนุชลี สุนันทวนิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแจกแจงปกติ NORMAL DISTRIBUTION ครูนุชลี สุนันทวนิช ครูนุชลี สุนันทวนิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การแจกแจงปกติ NORMAL DISTRIBUTION ครูนุชลี สุนันทวนิช ครูนุชลี สุนันทวนิช

3 การแจก แจงปกติ การแจกแจงปกติ เป็นการแจกแจงความ น่าจะเป็นที่ สำคัญที่สุด ในการ วิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งนี้เพราะเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะใกล้เคียง รูปแบบการแจกแจงนี้ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ ของตัวแปรสุ่ม X ใดๆ สามารถเขียนได้ ด้วย

4 การแจกแจงทวินาม และการแจก แจงปัวซองที่ผ่านมา เป็นการแจก แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ชนิดไม่ต่อเนื่อง แต่การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ที่จะกล่าวถึง ในบทนี้เป็นการแจกแจงความน่าจะ เป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง ซึ่ง เส้นโค้งความถี่ของข้อมูลที่มีการแจก แจงปกติจะมีลักษณะสมมาตร ดังรูป ลักษณะของการแจก แจงแบบปกติ

5 เส้นโค้งความถี่ของข้อมูลที่มีการ แจกแจงปกติจะมีลักษณะสมมาตร

6 คุณสมบัติของโค้งปกติ  โค้งปกติเป็นโค้งรูประฆังคว่ำ ที่มี ลักษณะสมมาตร  ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยมมีค่า เท่ากัน  ปลายทั้งสองข้างของโค้งปกติจะ ค่อย ๆ ลาดลงสู่แกนนอนและจะไป จรดแกนนอนที่ระยะอนันต์

7  ลักษณะโค้งปกติมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ ส่วนปลายทั้งสองข้างจะลาดลงและสมมาตร โดยลักษณะของโค้งปกติจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ กับค่าพารามิเตอร์ และ ดังรูป ลักษณะของโค้งปกติ ที่

8

9  ผลรวมพื้นที่ใต้โค้งการแจกแจง ความน่าจะเป็นทั่วไปเท่ากับ 1 หรือ 100% โดยพื้นที่ใต้โค้งปกติ ณ ช่วง ต่าง ๆ บนแกนนอนจะมีค่า โดยประมาณ ดังรูป

10 เมื่อ X คือ ตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องที่มี การแจกแจงแบบปกติ คือ 3.14159... คือ 2.71828... คือ ค่าเฉลี่ยประชากรที่มีการแจก แจงปกติ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประชากรมีการแจกแจงปกติ

11 ว้า ! คิดยากจัง โชคดีที่มีนักคณิตศาสตร์ สร้างตารางการคำนวณค่าความน่าจะเป็น ไว้ให้เราใช้ แต่ตารางดังกล่าว จะสามารถหาค่า ได้เมื่อ

12 การคำนวณความน่าจะเป็นโดยใช้การ แจกแจงแบบปกติ ถ้าต้องการคำนวณความน่าจะเป็นที่ X จะ อยู่ระหว่าง 5 กับ 45 เมื่อ X มีการแจก แจงแบบปกติที่มี = 10 และ = 2 ก็ต้องคำนวณพื้นที่ภายใต้โค้งระหว่าง X = 5 และ X = 45 เนื่องจาก X เป็นตัวแปรชนิดต่อเนื่อง การ คำนวณหาพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งจึงต้องอาศัย สูตร คือ ได้คำตอบเท่าไรคะ

13 การแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน วิธีการเปลี่ยนเส้นโค้งปกติทั่วไป ให้ เป็นเส้นโค้งปกติแบบมาตรฐาน จะ อาศัยสูตรของคะแนนมาตรฐาน ความหมายของคะแนนมาตรฐาน คะแนนมาตรฐาน คือ ค่าที่ใช้วัดว่า ตัวเลขแต่ละตัวมีค่าแตกต่างจาก ค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งกลุ่มมากน้อย เพียงใด เมื่อกำหนดว่าค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับหนึ่ง

14 สูตรที่ใช้คำนวณคะแนนมาตรฐาน คือ เมื่อ Z คือ คะแนนมาตรฐานของ X X คือ ค่าที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็น คะแนนมาตรฐาน คือ ค่าเฉลี่ยของค่าทั้งหมด คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ค่าทั้งหมด

15 ค่า Z จะเป็นตัวแปรที่มีการแจก แจงปกติ... ที่มี … ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1 เพราะฉะนั้น … ค่า Z จะมีการแจก แจงแบบปกติมาตรฐาน

16 ตารางค่า Z Area between 0 and z

17 ตารางค่า z ( ต่อ )

18

19

20

21

22 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การแจกแจงปกติ NORMAL DISTRIBUTION ครูนุชลี สุนันทวนิช ครูนุชลี สุนันทวนิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google