งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่แบบโปรเจค ไตล์ (Projectile Motion) จัดทำโดย ครูศุภกิจแก้วแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่แบบโปรเจค ไตล์ (Projectile Motion) จัดทำโดย ครูศุภกิจแก้วแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่แบบโปรเจค ไตล์ (Projectile Motion) จัดทำโดย ครูศุภกิจแก้วแดง

2 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ (Projectile Motion) การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ประกอบด้วยการ เคลื่อนที่ 2 แนวพร้อมกัน คือแนวระดับและแนวดิ่ง ซึ่งพบว่าความเร็วต้นทางแนวระดับ ไม่มีผลต่อการ เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง โดยดูได้จากการตกของวัตถุที่ ปล่อยและวัตถุที่ถูกดีด ถ้าดีดแรงตกไกล ดีดเบา ตกใกล้ แต่จะตกถึงพื้นพร้อมกับวัตถุที่ปล่อยให้ตก ในแนวดิ่ง ณ จุดเริ่มต้น - เดียวกัน แสดงว่า การ เคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ใน แนวดิ่ง ดังนั้น จึงแยกคิดการเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อ กัน 2 แนว uxux vxvx vyvy v

3 การเคลื่อนที่ในแนวระดับของการ เคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่อยู่ในอากาศจะมีแรงดึงดูดของ โลก (mg) กระทำเพียงแรงเดียวเท่านั้น โดยในแนว ระดับ แรงกระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ (  F=0) จาก  F x = ma x เมื่อ  F x = 0 ดังนั้น a x = 0 ผลก็คือ วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว คงตัว (v x = u x ) ดังนั้น สมการในการ เคลื่อนที่ในแนวระดับ คือ S x = u x.t เมื่อ S x = การกระจัดในแนว ระดับ u x = ความเร็วในแนว ระดับ t = ช่วงเวลาของ การเคลื่อนที่

4 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการ เคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ในขณะที่วัตถุอยู่ในอากาศ จะมีแรงดึงดูดของโลก (mg) กระทำเพียงแรงเดียว ดังนั้น ความเร่งของวัตถุ ในแนวดิ่ง a y จึงเท่ากับ g การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโปรเจคไตล์ ในแนวดิ่ง จะเหมือนกับวัตถุที่ตกอย่างอิสระทุกประการ ดังนั้น สมการการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่งคือ 1.V y = u y + a y.t 3.S y = u y.t + ½ a y.t 2 โดยที่ a y = g 4.v y 2 = u y 2 + 2a y s y

5 การหาการกระจัดและความเร็ว ณ ตำแหน่งต่างๆ ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ A uxux c sysy B sxsx s AB  จากรูปถ้าต้องการหาการกระจัด A ถึง B (S AB ) sxsx = การกระจัดของวัตถุในแนวระดับ (c B) sysy = การกระจัดของวัตถุในแนวดิ่ง (A c) จะ ได้ ว่า ทิศของ s AB หา ได้จาก เมื่อ  เป็นมุมที่ S AB ทำ กับแนวระดับ สรุป การหาการกระจัดของวัตถุเราต้องรู้ s x,s y ซึ่งหาได้จาก สมการการเคลื่อนที่ในแต่ละแนว

6 uxux vxvx vyvy vBvB  จากรูป ถ้าต้องการหาความเร็ว ณ จุด B (v B ) ซึ่งอยู่ในแนวเส้น สัมผัสกับส่วนโค้ง ณ จุด B V x = ความเร็วในแนวระดับ ณ จุด B V y = ความเร็วในแนวดิ่ง ณ จุด B ดังนั้น จะ ได้ว่า ทิศของ v B หา ได้จาก เมื่อ  เป็นมุมที่ v B ทำกับ แนวระดับ สรุป การหาความเร็วของวัตถุเราต้องรู้ v x,v y ซึ่งหาได้จาก สมการการเคลื่อนที่ในแต่ละแนว A B

7 ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปร เจคไตล์ แบบทั่วไปๆ 1. มีเฉพาะความเร็วต้นในแนวระดับเพียง แนวเดียว ดังรูป ก 2. มีความเร็วต้นทั้งแนวระดับและ แนวดิ่ง ดังรูป ข และ ค รูป ก uxux uyuy u รูป ค รูป ข uyuy uxux u   การคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่ เหมือนดังที่กล่าวมาข้างต้น รูป ก a y = g, u y = 0 รูป ข a y = g, u x = ucos , u y = usin  รูป ค a y = - g, u x = ucos , u y = usin 

8 สรุปเงื่อนไขการเคลื่อนที่ แบบโปรเจคไตล์ 1. วัตถุต้องมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระ มีแรงดึงดูดของ โลก mg กระทำเพียงแรงเดียว 2. ต้องมีความเร็วต้นในแนวระดับ (u x ) ส่วนในแนวดิ่ง (u y ) จะมีหรือไม่ก็ได้ โดยความเร็วในแนวระดับคงที่ เสมอ 3. เวลาที่ใช้ในการเกิดการกระจัดจากจุดหนึ่งถึงจุด หนึ่ง ในแนวระดับ (x) เท่ากับในแนวดิ่ง (y) 4. ณ จุดสูงสุดของโปรเจคไตล์ ความเร็ว v y =0 แต่ v x = u x ดังนั้นความเร็ว ณ จุดสูงสุดจึงเท่ากับ u x 5. การพิจารณาปริมาณในแนวดิ่ง ถ้ามีทิศลงเพียง ทิศทางเดียว a y = g แต่ถ้ามีการเคลื่อนที่ 2 ทิศทาง มี ขึ้นและมีลง a y = - g 6. สมการการคำนวณ เหมือนการ เคลื่อนที่ในแนวตรงทุกประการ

9 ตัวอย่างที่ 1 เมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง 80 เมตร ปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ 20 เมตร จงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไป วิเคราะห์โจทย์ เราควรเขียนรูปแสดงการ เคลื่อนที่ พร้อมใส่รายละเอียด วิธี ทำ เมื่อรู้ S y = 80 m, S x = 20 m, U y = 0, a y = 10 m/s 2 ต้องการหา u x แต่เราต้อง หา t แนวดิ่งก่อน 80 m uxux 20 m จาก S y = u y t + ½ a y t 2 แทนค่า 80 = 0 + ½ (10)t 2 t = 4 S จาก S x = u x t แทนค่า 20 = u x (4) ดังนั้น u x = 5 m/s เมื่อได้ t ก็มาหา อัตราเร็ว u x จากสูตร

10 ตัวอย่างที่ 2 ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกสูง 50 เมตร แล้วปาก้อนหินออกไปในแนวทำมุม 37 องศา กับแนวระดับ ด้วยความเร็ว 25 m/s ก. นานเท่าไร ก้อน หินตกถึงพื้น ข. ก้อนหินตกห่างจาก ตัวตึกเท่าไร วิเคราะห์โจทย์ เขียนรูปแสดงการเคลื่อนที่ พร้อมใส่ รายละเอียด เมื่อรู้ว่า u = 25 m/s และ u x =ucos37 ๐, u y = usin 37 ๐ a y = 10 m/s 2, s y = 50 m วิธี ทำ uxux uyuy 37 ๐ 50 m U=25m/s ก. หาเวลา t ใน แนวดิ่ง จาก s y = u y t + ½ a y t 2 แทนค่า 50 = usin37 ๐ t + ½ (10)t 2 50 = 25(3/5)t + 5t 2 5t 2 + 15t – 50 = 0 t 2 + 3t – 10 = 0 (t+5) (t-2) = 0 ดังนั้นก้อนหินตกถึงพื้น เมื่อเวลาผ่าน ไป t = 2 s

11 ข. หาระยะที่ก้อนหินตก ห่างจากตัวตึก จาก s x = u x t = ucos37 ๐ t แทนค่าลงไป จะได้ = 25 x 4 / 5 x 2 S x = 40 m ดังนั้น ก้อนหินตกห่างจาก ตัวตึก 40 เมตร


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่แบบโปรเจค ไตล์ (Projectile Motion) จัดทำโดย ครูศุภกิจแก้วแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google