งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบใน 2 แผนงานหลัก ดังนี้ แผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แผนงานที่ 6 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบใน 2 แผนงานหลัก ดังนี้ แผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แผนงานที่ 6 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบใน 2 แผนงานหลัก ดังนี้ แผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แผนงานที่ 6 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด

3 1. เป้าหมายการสืบสวนขยายผล 40,000 ราย ผลการดำเนินการ 8,929 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.32 2. การตรวจสอบทรัพย์สินมูลค่า 2,000 ล้านบาท ผลการดำเนินการ มูลค่าทรัพย์สิน 653.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.65

4 ผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ตร. ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56

5 ผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดของ ตร. ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 1. จับกุมคดียาเสพติด 168,362 คดี ผู้ต้องหา 176,149 คน 2. จับกุม 5 ข้อหาหลัก 25,573 คดี 30,594 คน 3. ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 52,888,698 เม็ด ไอซ์ 867.43 กก. เฮโรอีน 116.21 กก. กัญชาแห้ง 10,417 กก. 4. ยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด 1,611 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 653.05 ล้านบาท

6 ตรวจสอบทรัพย์สิน (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 10.26% 5 ข้อหาหลัก (คน) เพิ่มขึ้น 2.63% สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมของ ตร. ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 ผู้ต้องหา (คน) เพิ่มขึ้น 8.56% ยาบ้า (เม็ด) เพิ่มขึ้น 106.16% หมายจับ (หมาย) เพิ่มขึ้น 14.17%

7

8

9 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามประเภทยาเสพติด ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56

10 1. ข้าราชการตำรวจที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถูกดำเนินการทางวินัย 41 ราย - ชั้นสัญญาบัตร 6ราย - ชั้นประทวน35ราย 2. ข้าราชการตำรวจที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถูกดำเนินคดีอาญา 36 ราย - ชั้นสัญญาบัตร 5ราย - ชั้นประทวน31 ราย 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วย (ยกเว้นข้าราชการตำรวจ) ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และถูกดำเนินการทางวินัยและคดีอาญา 8 ราย

11 เร่งรัดปราบปรามผู้ค้าราย ย่อยในพื้นที่หมู่บ้าน/ ชุมชน ขยายผลหลังการจับกุม ทันทีทุกคดี เพื่อยึด อายัดทรัพย์สิน จับกุม หรือออกหมายจับ ให้ บช./ภ., บก./ภ.จว., สน./ สภ. จัดตั้งห้องบริหารคดีขยาย ผลยาเสพติด เพื่อสืบสวน ร่องรอยทางการเงินของนักค้า ยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มในการสกัดกั้น ลำเลียง ยาเสพติด โดย วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ อ่านแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์อัตโนมัติ (Licence Plate Recognition ) ผู้บังคับบัญชาจะต้อง เข้มงวดกวดขันสอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้า ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ให้ทุก สน./สภ. สนับสนุน หน่วยงานในอำเภอ และ สาธารณสุข ชักชวน จูงใจ กดดันให้ผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดเข้าสู่ระบบ บำบัดรักษาแบบสมัครใจ กำหนดให้มีผู้ ประสานงานเรือนจำทุก ระดับ โดยเฉพาะ เรือนจำความมั่นคงสูง บูรณาการด้านการข่าว อย่างแนบแน่นกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ กำชับให้ครูตำรวจ D.A.R.E. ทุกคนเข้าทำการสอน นักเรียนชั้น ป. 6 ในพื้นที่ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการ ปราบปรามเครือข่ายการค้า ยาเสพติดรายสำคัญ โดยพิจารณาจัดตั้งชุด ปฏิบัติการฯ Task Force

12 1.เร่งรัดปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน 2. ขยายผลหลังการจับกุมทันทีทุกคดี เพื่อยึด อายัดทรัพย์สิน จับกุม หรือออกหมายจับ

13 3. ให้ บช./ภ., บก./ภ.จว., สน./สภ. จัดตั้งห้องบริหารคดี ขยายผลยาเสพติด เพื่อสืบสวนร่องรอยทางการเงินของ นักค้ายาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง 4. เพิ่มความเข้มในการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์อัตโนมัติ (Licence Plate Recognition)

14 5. บูรณาการด้านการข่าวอย่างแนบแน่นกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6. กำหนดให้มีผู้ประสานงานเรือนจำทุกระดับ โดยเฉพาะ เรือนจำความมั่นคงสูง

15 7. ให้ทุก สน./สภ. สนับสนุนหน่วยงานในอำเภอ และ สาธารณสุข ชักชวน จูงใจ กดดันให้ผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาแบบสมัครใจ 8. ผู้บังคับบัญชาจะต้องเข้มงวดกวดขันสอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม

16 9. กำชับให้ครูตำรวจ D.A.R.E. ทุกคนเข้าทำการสอน นักเรียนชั้น ป. 6 ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคการศึกษา

17

18 ดำเนินการผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน 9 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน 413 คน ดำเนินการผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน 9 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน 413 คน ปัจจุบันมี ครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน 4,093 คน นักเรียน D.A.R.E. ประมาณ 1,000,000 คน ปัจจุบันมี ครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน 4,093 คน นักเรียน D.A.R.E. ประมาณ 1,000,000 คน

19 หน่วยงาน ครูตำรวจ D.A.R.E.ผลการดำเนินงาน สถานภาพ ( ณ วันที่ 30 ต.ค.55) เข้าสอน (คน) จำนวน โรงเรียน จำนวน ห้องเรียน จำนวน นักเรียน ข้อมูล บช.ปส. ข้อมูลสำรวจ จากหน่วย งบ บช.ปส. งบหน่วยงาน อื่น บช.น.16112393414230710,559 ภ.176767040519573298327,332 ภ.23433162004441657614,597 ภ.3422394 -6601,06928,033 ภ.41791481142932746412,282 ภ.5142 9592053058,063 ภ.62442131512736353713,336 ภ.764362426530672399824,297 ภ.83543452963050968117,569 ภ.918217399402122798,749 ศชต.101 6625801474,322 ตชด.1421209015622375,545 รวม3,6803,3692,2687244,4316,583174,684 สถานภาพครูตำรวจ D.A.R.E. ที่เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ 2/2555 (ต.ค.55 – มี.ค.56)

20 10. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามเครือข่ายการค้า ยาเสพติดรายสำคัญโดยพิจารณาจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการฯ Task Force

21

22

23 ผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน 21 รุ่น รุ่นละ 48 คน รวม 1,008 คน ผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. จำนวน 21 รุ่น รุ่นละ 48 คน รวม 1,008 คน

24 ปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวนครู ตำรวจ D.A.R.E. ผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. เพิ่ม รวมจำนวนครู ตำรวจ D.A.R.E. ค่าตอบแทน 25563,6801,4405,12055,142,500 25575,1201,4406,56079,872,000 25586,5601,4408,000102,336,000 25598,0001,4409,440124,800,000 25609,4401209,560147,264,000 25619,5600 149,136,000 หมายเหตุ - ครูตำรวจ D.A.R.E. 1 คน สอนนักเรียน ป.6 จำนวน 2 ห้องเรียน/ภาค - ครูตำรวจ D.A.R.E. 1 คน สอนนักเรียน ป.6 จำนวน 4 ห้องเรียน/ปีการศึกษา - จำนวนห้องเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ประมาณ 38,242 ห้องเรียน - ต้องมีครูตำรวจ D.A.R.E. ประมาณ 9,560 คน

25 ลำดับรายการ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ.2556 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค.55 – มี.ค.56) 1ค่าจัดการฝึกอบรม25,810,8007,010,440 2 ค่าตอบแทนครูตำรวจ D.A.R.E. 55,142,50025,318,800 3 สัมมนาครูตำรวจ D.A.R.E. 1,813,100670,100 4ผลิตสื่อสำหรับนักเรียน 12,768,0005,510,500 5 ผลิตสื่อสำหรับตำรวจ D.A.R.E. 5,120,0000 6กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 011,070,000 รวม 100,654,40049,579,840

26 เปรียบเทียบการจับกุมตามข้อหา ปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 (ห้วง 1 ต.ค. - 11 มี.ค.) ปี 2555ปี 2556+ เพิ่ม - ลด ร้อยละ (คน) คดีคนคดีคนคดีคน ผลิต 9571,7841,2182,06426128015.70 นำเข้า/ส่งออก 173226110137-63-89-39.38 จำหน่าย 8,1959,7986,5267,559-1,669-2,239-22.85 ครอบครองเพื่อ จำหน่าย 14,89718,00317,71820,8332,8212,83015.72 ครอบครอง 48,44651,07544,36046,863-4,086-4,212-8.25 เสพ 81,02781,20598,22898,46717,20117,26221.26 สมคบ/สนับสนุน 2526402435700.00 อื่นๆ 147164175185282112.80 รวม 153,844162,260168,362176,14914,51813,8898.56

27 เปรียบเทียบการจับกุมของกลางคดียาเสพติด ปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 (ห้วง 1 ต.ค. – 11 มี.ค.) ปี 2555ปี 2556 + เพิ่ม ร้อยละ - ลด ยาบ้า (เม็ด)25,653,74852,888,69827,234,950106.16 ไอซ์ (กก.)1,050.61867.43-183.18-17.44 เฮโรอีน (กก.)199.04116.21-82.83-41.61 กัญชาแห้ง (กก.)4,289.2010,417.006,127.80142.87 โคเคน (กก.)16.4341.5625.13152.95 พืชกระท่อม (กก.)20,446.3916,635.14-3,811.25-18.64 ยาอี (เม็ด)2,5024,3981,89675.78

28 การตรวจสอบทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน (ห้วง 1 ต.ค. – 11 มี.ค.) ปี 2555ปี 2556 + เพิ่ม - ลด ตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ราย) มูลค่า ทรัพย์สิน (ล้านบาท) ตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ราย) มูลค่า ทรัพย์สิน (ล้านบาท) ตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ราย) มูลค่า ทรัพย์สิน (ล้านบาท) บช.น. 5633.446317.057 -16.39 ภ.1 14535.787019.30-75 -16.48 ภ.2 11137.7815733.1946 -4.59 ภ.3 20866.6519639.34-12 -27.31 ภ.4 22958.0624161.7712 3.71 ภ.5 17659.57224224.9748 165.40 ภ.6 11123.559232.00-19 8.45 ภ.7 12425.279814.79-26 -10.48 ภ.8 22377.6120142.10-22 -35.51 ภ.9 14943.5914538.16-4 -5.43 ศชต. 7629.234526.37-31 -2.86 บช.ปส. 88101.7179104.01-9 2.30 รวม 1,696592.301,611653.05-85 60.75

29 ผลการดำเนินการต่อหมายจับยาเสพติด ของ ตร. ห้วง 1 ต.ค.55 - 11 มี.ค.56 หมายจับค้างเก่าหมายจับ ปีงบ 56 เป้าผล ทุกข้อหา5 ข้อหาหลักพ.ร.บ.มาตรการฯ จำนวน หมาย ผล จำนวน หมาย ผล จำนวน หมาย ผล บช.น.493213824326- - ภ.184512921001726443 ภ.28941379138185881 ภ.375362595811238166 ภ.41266122759108373 ภ.5184823191181475721 ภ.694523111001034482 ภ.780531996611247 -- ภ.8130117509185178861511 ภ.96260287148198112- - ศชต.23137314172 -- บช.ปส. 1911458557411 รวม 1,1876123,0511,0151,4215855024

30 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามข้อหา ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 จับกุม ทุกข้อหา ข้อหา ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ จับกุม 5 ข้อหาหลัก คดีคนคดีคนคดีคนคดีคนคดีคนคดีคนคดีคนคดีคน บช.น. 26,45726,7392126 7528012,4022,5287,5207,60215,73715,7553,1753,355 ภ.1 21,14021,6802224339741,0652,8073,0917,3437,4949,9569,9673,8064,183 ภ.2 21,68522,22828 14 8801,0092,5302,8334,1504,24714,07814,0923,4523,884 ภ.3 15,99716,575343715176077471,1941,4951,8561,94412,27012,3061,8502,296 ภ.4 18,78519,56633 43587889371,8192,2513,6973,86312,36412,3792,6833,279 ภ.5 7,1517,59012 113854641,0801,3551,5651,6474,0944,0971,4781,832 ภ.6 10,80211,4703637339951,2131,1531,4522,2962,4346,3016,3112,1872,705 ภ.7 21,03321,3634852227788591,6061,7706,3966,46812,19412,2032,4342,683 ภ.8 14,28216,3705131,054111491801,6482,0815,8266,8176,1356,2232,3113,316 ภ.9 8,0389,15131956715241591921,0411,3602,0622,5314,4254,4591,5342,143 ศชต. 2,8363,1171501901130323324021,6481,815674675513625 บช.ปส. 156300241314296010621511 150293 รวม 168,362176,1491,2182,0641101376,5267,55917,71820,83344,36046,86398,22898,46725,57330,594

31 ผลการจับกุมของกลางคดียาเสพติด จำแนกตามของกลาง ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 ยาบ้าไอซ์ เฮโรอีน กัญชาแห้งโคเคน (เม็ด) (กก.) บช.น. 582,55461.220.0192.110.04 ภ.1 983,31692.43049.010 ภ.2 803,8298.20.01128.10 ภ.3 527,3871.950 6.250 ภ.4 2,651,9388.08495,274.130.01 ภ.5 15,691,72775.612.732.930 ภ.6 810,01310.33 012.640 ภ.7 719,3426.860438.60 ภ.8 529,93928.210.921,869.200.3 ภ.9 236,15213.416.2485.850 ศชต. 396,6670.530.4560 บช.ปส. 28,955,834560.5946.852,452.1841.21 รวม 52,888,698867.43116.2110,417.0041.56

32 การตรวจสอบทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 ตรวจสอบทรัพย์สิน (ราย) มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) เฉลี่ย/ราย (ล้านบาท) บช.น. 6317.050.27 ภ.1 7019.300.28 ภ.2 15733.190.21 ภ.3 19639.340.20 ภ.4 24161.770.26 ภ.5 224224.971.00 ภ.6 9232.000.35 ภ.7 9814.790.15 ภ.8 20142.100.21 ภ.9 14538.160.26 ศชต. 4526.370.59 บช.ปส. 79104.011.32 รวม 1,611653.05 0.41

33 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ของ ตร. ห้วง 1 ต.ค.55 – 11 มี.ค.56 สืบสวนขยายผล 40,000 ราย จับกุมหมายจับค้างเก่า 996 หมาย มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน 1,700 ล้านบาท เป้า (ราย) ผล เป้า (หมาย) ผล เป้า (ล้านบาท) ผล ขยายผล (ราย) ร้อยละ (ขยายผล) จับกุม (หมาย) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ (มูลค่า) บช.น.5,2341843.52493265.3112117.0514.09 ภ.15,36389516.69845160.7121519.308.98 ภ.25,10293718.37894146.0715333.1921.69 ภ.32,68895535.53753648.0015739.3425.06 ภ.44,09488821.691266148.4118061.7734.32 ภ.53,15185127.011848244.57196224.97114.78 ภ.63,1651,19137.63945255.3212732.0025.20 ภ.74,02287921.85805366.2510314.7914.36 ภ.83,9571,28432.4513011790.0016542.1025.52 ภ.92,08940219.24626096.7719338.1619.77 ศชต.1,13521018.5231356.529026.3729.30 รวม40,0008,67621.799659860.041,700549.0432.30 บช.ปส.45025356.22191147.33300104.0134.67 รวม40,450 8,92922.11,187612 51.56 2,000653.05 32.65

34 พื้นที่ตค.- ธค.54 มค.- มีค.55 เมย.- เมย.55 กค- กย.55 ตค.- ธค.55 มค.- กพ.56 ชายแดน พม่า 600,000- 700,000 650,000- 700,000 600,000- 700,000 650,000- 700,000 สปป.ลาว800,000110,000 - 140,000 ชายแดน ไทย (ส่ง) 700,000 - 1,000,000 1,000,000 - 1,300,000 750,000 - 800,000 - 900,000 700,000 - 800,000 700,000 - 800,000 กลาง ปริมณฑล กทม.(ส่ง) 1,500,000 - 2,100,00 1,500,000 - 2,100,00 1,300,000 - 20000000 1,500,000 - 2,100,000 ทั่ว ประเทศ 2,500 - 3,000 2,500 - 3,000 2,500 - 3,000 2,500 - 3,000 2,000 - 3,000 2,000 - 3,000 เมือง(ตัก,เขี่ย) 400-500 200, 300-500 100, 300-500 100-200, 300-500 100-200, 300-500

35 ** ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด สำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 56


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบใน 2 แผนงานหลัก ดังนี้ แผนงานที่ 4 แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แผนงานที่ 6 แผนการสกัดกั้นยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google