งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงาน เป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงาน เป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงาน เป้าหมาย
เป้าหมายยุทธศาสตร์ :ควบคุมและลดปัญหาให้เห็นผลชัดเจน สังคม/ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด เป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงาน เป้าหมาย 1. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 84,320 ม./ช. 2. บำบัดฟื้นฟู - 1 อำเภอ มี 1 ศูนย์จำแนกคัดกรอง - ผู้เสพ/ผู้ติดเข้าบำบัดทุกระบบ 300,000 คน ผู้ผ่านการบำบัดฯ ปี ได้รับการติดตามฯ 700,000 คน ผู้ผ่านการบำบัดฯ ที่ได้รับการติดตามไม่เสพติดซ้ำ ≥ 80% 3. การป้องกันกลุ่มเสี่ยง - นักเรียน ป.5-ป.6 จำนวน 1.5 ล้านคน - ผู้เสพ ผู้ติดรายใหม่ ลดลง ร้อยละ 50 4. ปราบปราม - จับกุมข้อหาคดีสำคัญ 40,000 ราย - ยึดทรัพย์สิน 2,000 ล้านบาท 5. การสกัดกั้น สัดส่วนการสกัดกั้นพื้นที่ชายแดนต่อพื้นที่ตอนใน (70:30)

2 ผลการดำเนินงาน ด้านบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ผลการดำเนินงาน ด้านบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

3 สรุปผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา จำแนกตามระบบบำบัด
ปี 2555 (คน) ปี 2556 (1 ต.ค มี.ค. 56) สมัครใจ 392,163 50,298 บังคับบำบัด 148,026 65,651 ต้องโทษ 19,857 5,850 รวม 560,046 121,799 (เทียบกับเป้าหมาย 300,000 คน = 40.60%) ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงาน ศพส. ณ วันที่ 18 มี.ค. 2556

4 50,298 78,714 ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ระบบสมัครใจ วิธีบำบัด
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค – 17 มี.ค. 2556 วิธีบำบัด ผลการดำเนินงาน ต.ค มี.ค. 56 เทียบกับช่วงเวลา 1 ต.ค มี.ค. 55 ผู้เสพ ค่ายพลังแผ่นดิน (บำบัดในชุมชน) บำบัดตามมาตรการ 315 (ในพื้นที่ กทม.) จิตสังคมในโรงเรียน 25,112 12,920*** 4,148** 8,044* 36,175 32,937 1,670 1,568 ผู้ติด - บำบัดในสถานบำบัด 25,186 42,539 รวม 50,298 78,714 ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงาน ศพส. ณ วันที่ 18 มี.ค. 2556

5 เปรียบเทียบสัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดทุกระบบ ของปี 2556
ที่มา: ระบบ บสต. + ระบบ NISPA ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 55 – 5 มี.ค. 56

6 การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ
1. จำนวนผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม (จากระบบรายงาน บสต.) ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค ก.ย.55) = 134,865 คน ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค มี.ค.56) = 49,731 คน รวม 184,596 คน (26.37%) 2. การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ผ่านการบำบัด (สะสม 1 ต.ค มี.ค.56) - การศึกษา 34,784 คน - ฝึกอาชีพ 69,620 คน - จัดหางานให้ทำ 29,855 คน - ให้ทุนประกอบอาชีพ 14,679 คน รวม , คน ไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือ 17,724 คนในปี 2556

7 1. จำนวน 1 อำเภอ 1 ศูนย์จำแนกคัดกรอง (เป้าหมาย 928 แห่ง)
ผลการจัดตั้งกลไกการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2555–17 มี.ค. 2556 1. จำนวน 1 อำเภอ 1 ศูนย์จำแนกคัดกรอง (เป้าหมาย 928 แห่ง) ดำเนินการแล้ว 583 แห่ง จาก 475 อำเภอ (51.19%) 2. จำนวน 1 อำเภอ 1 ศูนย์ฟื้นฟู (เป้าหมาย 928 แห่ง) ดำเนินการแล้ว 2,890 แห่ง (311.42%) 3. ศูนย์ฟื้นฟูสมัครใจจังหวัด (กองร้อยอาสารักษาดินแดน มท.) ดำเนินการแล้ว 38 แห่ง 3. ศูนย์ติดตามช่วยเหลือด้าน Demand ระดับอำเภอ (เป้าหมาย 928 แห่ง) ดำเนินการแล้ว 676 แห่ง จาก 341 อำเภอ (38.34%) หมายเหตุ : กทม. มีศูนย์คัดกรองฯ 4 แห่ง ใน 3 เขต / ศูนย์ติดตาม 2 แห่ง ใน 2 เขต 7

8 2555

9

10

11

12 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานสถิติแห่งชาติ ก.พ.2554 ก.พ.2555 พ.ค.2555 ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในหมู่บ้านชุมชน - ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดที่ประชาชนยังคงพบเห็นในหมู่บ้านชุมชน -การมีผู้เสพ/ผู้ติด -การจำหน่ายรายย่อย -การจำหน่ายรายใหญ่ -การเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ 94.1 68.4 97.9 69.5 96.3 71.4 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด -ปานกลาง-มากที่สุด 78.1 93.0 94.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 80.8 92.7 93.8

13 ข้อเสนอแนะการทำงานในช่วง 6 เดือนหลัง
1. การให้โอกาสเข้ารับการบำบัดรักษา “แบบสมัครใจ” หรือ “สมัครใจกึ่งบังคับ” ก่อน 2. การบูรณาการงบประมาณด้านบำบัดฯ จากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ครอบคลุมการคัดกรอง และการติดตามฯ 3. การรายงานข้อมูลที่เป็นจริง ทันเวลา 4. การยกระดับความเข้มข้นในเรื่องการติดตามฯ

14 สัดส่วนปริมาณยาบ้าที่จับกุมได้ พท.ชายแดน/ตอนใน
23.4 ล้านเม็ด 7.6 ล้านเม็ด 18.1 ล้านเม็ด 11.0 ล้านเม็ด

15


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงาน เป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google