งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ : ควบคุมและลดปัญหาให้เห็นผล ชัดเจน สังคม / ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด เป้าหมายสำคัญของแผน ยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงานเป้าหมาย 1. หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายยุทธศาสตร์ : ควบคุมและลดปัญหาให้เห็นผล ชัดเจน สังคม / ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด เป้าหมายสำคัญของแผน ยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงานเป้าหมาย 1. หมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : ควบคุมและลดปัญหาให้เห็นผล ชัดเจน สังคม / ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด เป้าหมายสำคัญของแผน ยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงานเป้าหมาย 1. หมู่บ้าน / ชุมชน เข้มแข็ง จำนวน 84,320 ม./ ช. 2. บำบัดฟื้นฟู - 1 อำเภอ มี 1 ศูนย์จำแนกคัดกรอง - ผู้เสพ / ผู้ติดเข้าบำบัดทุกระบบ 300,000 คน - ผู้ผ่านการบำบัดฯ ปี 55-56 ได้รับการติดตามฯ 700,000 คน - ผู้ผ่านการบำบัดฯ ที่ได้รับการติดตามไม่เสพติดซ้ำ ≥ 80% 3. การป้องกันกลุ่ม เสี่ยง - นักเรียน ป.5- ป.6 จำนวน 1.5 ล้านคน - ผู้เสพ ผู้ติดรายใหม่ ลดลง ร้อยละ 50 4. ปราบปราม - จับกุมข้อหาคดีสำคัญ 40,000 ราย - ยึดทรัพย์สิน 2,000 ล้านบาท 5. การสกัดกั้นสัดส่วนการสกัดกั้นพื้นที่ชายแดนต่อพื้นที่ตอนใน (70:30)

2 ผลการ ดำเนินงาน ด้าน บำบัดรักษา ผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด

3 3 สรุปผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา จำแนกตามระบบบำบัด ระบบบำบัด ผลการดำเนินงาน ปี 2555 ( คน ) ผลการดำเนินงาน ปี 2556 (1 ต. ค.55- 17 มี. ค. 56) สมัครใจ 392,16350,298 บังคับบำบัด 148,02665,651 ต้องโทษ 19,8575,850 รวม 560,046 121,799 ( เทียบกับ เป้าหมาย 300,000 คน = 40.60%) ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงาน ศพส. ณ วันที่ 18 มี. ค. 2556

4 ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ระบบสมัครใจ ระหว่างวันที่ 1 ต. ค. 2555 – 17 มี. ค. 2556 วิธีบำบัด ผลการดำเนินงาน 1 ต. ค. 55- 17 มี. ค. 56 เทียบกับช่วงเวลา 1 ต. ค. 54- 17 มี. ค. 55 ผู้เสพ - ค่ายพลังแผ่นดิน ( บำบัดใน ชุมชน ) - บำบัดตามมาตรการ 315 ( ใน พื้นที่ กทม.) - จิตสังคมในโรงเรียน 25,112 12,920*** 4,148** 8,044* 36,175 32,937 1,670 1,568 ผู้ติด - บำบัดในสถานบำบัด 25,18642,539 รวม 50,29878,714 ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงาน ศพส. ณ วันที่ 18 มี. ค. 2556

5 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต. ค. 55 – 5 มี. ค. 56 เปรียบเทียบสัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดทุกระบบ ของปี 2556 ที่มา : ระบบ บสต. + ระบบ NISPA

6 1. จำนวนผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม ( จากระบบรายงาน บสต.) ปีงบประมาณ 2555 (1 ต. ค.54-30 ก. ย.55) = 134,865 คน ปีงบประมาณ 2556 (1 ต. ค.55- 17 มี. ค.56) = 49,731 คน รวม 184,596 คน (26.37%) 2. การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ผ่านการ บำบัด ( สะสม 1 ต. ค.54- 17 มี. ค.56) - การศึกษา 34,784 คน - ฝึกอาชีพ 69,620 คน - จัดหางานให้ทำ 29,855 คน - ให้ทุนประกอบอาชีพ 14,679 คน รวม 148,938 คน การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ ผ่านการบำบัดฯ

7 ผลการจัดตั้งกลไกการดำเนินงานด้านการ แก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดระหว่าง วันที่ 1 ต. ค. 2555–17 มี. ค. 2556 1. จำนวน 1 อำเภอ 1 ศูนย์จำแนกคัด กรอง ( เป้าหมาย 928 แห่ง ) ดำเนินการแล้ว 583 แห่ง จาก 475 อำเภอ (51.19%) 2. จำนวน 1 อำเภอ 1 ศูนย์ฟื้นฟู ( เป้าหมาย 928 แห่ง ) ดำเนินการแล้ว 2,890 แห่ง (311.42%) 3. ศูนย์ฟื้นฟูสมัครใจจังหวัด ( กองร้อย อาสารักษาดินแดน มท.) ดำเนินการแล้ว 38 แห่ง 3. ศูนย์ติดตามช่วยเหลือด้าน Demand ระดับอำเภอ ( เป้าหมาย 928 แห่ง ) ดำเนินการแล้ว 676 แห่ง จาก 341 อำเภอ (38.34%) หมายเหตุ : กทม. มีศูนย์คัดกรองฯ 4 แห่ง ใน 3 เขต / ศูนย์ติดตาม 2 แห่ง ใน 2 เขต

8 2555

9

10

11

12 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ก.พ.2554 ก.พ.2555พ.ค.2555 ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนใน หมู่บ้านชุมชน - ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดที่ประชาชนยังคงพบเห็นใน หมู่บ้านชุมชน -การมีผู้เสพ/ผู้ติด -การจำหน่ายรายย่อย -การจำหน่ายรายใหญ่ -การเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ 94.1 68.4 97.9 69.5 96.3 71.4 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการ แก้ไขปัญหายาเสพติด -ปานกลาง-มากที่สุด78.193.094.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลใน การแก้ไขปัญหายาเสพติด -ปานกลาง-มากที่สุด80.892.793.8

13 1. การให้โอกาสเข้ารับการ บำบัดรักษา “ แบบสมัครใจ ” หรือ “ สมัครใจกึ่งบังคับ ” ก่อน 2. การบูรณาการงบประมาณ ด้านบำบัดฯ จากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ครอบคลุมการคัดกรอง และการติดตามฯ 3. การรายงานข้อมูลที่เป็นจริง ทันเวลา 4. การยกระดับความเข้มข้นใน เรื่องการติดตามฯ ข้อเสนอแนะการทำงาน ในช่วง 6 เดือนหลัง

14 11.0 ล้านเม็ด 7.6 ล้านเม็ด 18.1 ล้านเม็ด 23.4 ล้านเม็ด

15


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายยุทธศาสตร์ : ควบคุมและลดปัญหาให้เห็นผล ชัดเจน สังคม / ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด เป้าหมายสำคัญของแผน ยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงานเป้าหมาย 1. หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google