งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กลุ่ม KM เฝ้าระวัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2 การศึกษาองค์ความรู้ การประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดกาญจนบุรี
1. ทบทวนผลงาน เล่มเอกสารและกระบวนการจัดการความรู้... การศึกษาองค์ความรู้ การประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานการขับเคลื่อนการประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อเสนอแนะแนวการประชุมโต๊ะข่าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้จังหวัดอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในจังหวัดได้อย่างเหมาะสม

3 กระบวนการและขั้นตอนการถอดบทเรียน
ประกอบไปด้วย 3 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นเตรียมการ สร้างทีม/ประชุมชี้แจง/วิเคราะห์โครงการแบะชี้แจงวัตถุประสงค์/กำหนดกรอบประเด็นในการถอดบทเรียน/กำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงาน/แบ่งกลุ่ม/เลือกเทคนิคการถอดบทเรียน (เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะทำงาน) 2. ขั้นดำเนินการ - กิจกรรมสังเกตการณ์ประชุมโต๊ะข่าว แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ - กิจกรรมถอดบทเรียน เทคนิคการเล่าเรื่อง(Story Telling) เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) 3. ขั้นสรุปและสะท้อนบทเรียน “เติมเต็มเนื้อหาก่อนเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี”

4 กระบวนการถอดบทเรียนการประชุมโต๊ะข่าว จังหวัดกาญจนบุรี

5 บรรยากาศการจดบันทึก

6 บรรยากาศการสรุปและสะท้อนบทเรียน

7 ปัจจัยความสำเร็จ - มีการบ่งชี้องค์ความรู้ - การมีส่วนร่วมของคณะทำงานฯ เช่น วางแผนการถอดบทเรียน - มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา - สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค - คณะทำงานยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของ KM - ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามตัวชี้วัด (ตามกรอบระยะเวลาของตัวชี้วัด)

8 ปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค. 53 แจกจ่าย เผยแพร่ใช้ประโยชน์
2. องค์ความรู้ที่คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการในครั้งนี้ จะมีแนวทาง วิธีการ ตลอดถึงกลไกในการดำเนินงานใด ที่สามารถนำไปสู่การขยายผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ? มีร่าง KM มีการตรวจสอบ ปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค. 53 แจกจ่าย เผยแพร่ใช้ประโยชน์ ติดตาม ประเมินผล ยกย่องชมเชยจังหวัดที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายใน ก.ย. 53

9 3. แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการ KM ของกลุ่มเฝ้าระวัง ?
ปรับโครงสร้างคณะทำงานฯ โดย - มี CKO ที่เข้าใจแก่นแท้ของ KM - จัดตั้งทีมงานจากบุคลากรที่มีใจเป็น KM เสริมสร้างศักยภาพให้ความรู้ KM ทั้ง CKO และทีมงาน มีกระบวบการบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวัง กำหนดแผนการดำเนินงาน KM ให้มี HRD/HRM สนับสนุน ได้องค์ความรู้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้ ทบทวน/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google