งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กลุ่ม KM เฝ้าระวัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กลุ่ม KM เฝ้าระวัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กลุ่ม KM เฝ้าระวัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด

2 การศึกษาองค์ความรู้ การประชุมโต๊ะข่าวจังหวัด กาญจนบุรี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานการ ขับเคลื่อนการประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อเสนอแนะแนวการประชุมโต๊ะข่าวในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีให้จังหวัดอื่นสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ภายในจังหวัดได้อย่างเหมาะสม 1. ทบทวนผลงาน เล่มเอกสารและ กระบวนการจัดการความรู้...

3 กระบวนการและขั้นตอนการ ถอดบทเรียน ประกอบไปด้วย 3 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นเตรียมการ สร้างทีม / ประชุมชี้แจง / วิเคราะห์ โครงการแบะชี้แจงวัตถุประสงค์ / กำหนดกรอบประเด็นใน การถอดบทเรียน / กำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงาน / แบ่งกลุ่ม / เลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ( เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะทำงาน ) 2. ขั้นดำเนินการ - กิจกรรมสังเกตการณ์ประชุมโต๊ะข่าว แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ - กิจกรรมถอดบทเรียน เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) 3. ขั้นสรุปและสะท้อนบทเรียน “ เติมเต็มเนื้อหาก่อน เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ”

4 กระบวนการถอดบทเรียนการ ประชุมโต๊ะข่าว จังหวัดกาญจนบุรี

5 บรรยากาศการจด บันทึก

6 บรรยากาศการสรุปและ สะท้อนบทเรียน

7 ปัจจัยความสำเร็จ - มีการบ่งชี้องค์ความรู้ - การมีส่วนร่วมของคณะทำงานฯ เช่น วางแผนการถอดบทเรียน - มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ ปรึกษา - สำนักงาน ป. ป. ส. กำหนดตัวชี้วัด ปัญหา / อุปสรรค - คณะทำงานยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของ KM - ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม ตัวชี้วัด ( ตามกรอบระยะเวลาของตัวชี้วัด )

8 2. องค์ความรู้ที่คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการ ในครั้งนี้ จะมีแนวทาง วิธีการ ตลอดถึงกลไกในการดำเนินงานใด ที่สามารถนำไปสู่การขยายผลการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ? มีร่าง KM มีการตรวจสอบ ปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ก. ค. 53 แจกจ่าย เผยแพร่ใช้ ประโยชน์ ติดตาม ประเมินผล ยกย่อง ชมเชยจังหวัดที่นำไปใช้ ประโยชน์ ภายใน ก. ย. 53

9 ปรับโครงสร้างคณะทำงานฯ โดย - มี CKO ที่เข้าใจแก่นแท้ของ KM - จัดตั้งทีมงานจากบุคลากรที่มีใจเป็น KM เสริมสร้างศักยภาพให้ความรู้ KM ทั้ง CKO และทีมงาน มีกระบวบการบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวัง กำหนดแผนการดำเนินงาน KM ให้มี HRD/HRM สนับสนุน ได้องค์ความรู้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้ ทบทวน / พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการ KM ของกลุ่มเฝ้าระวัง ?

10 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt LOGO กลุ่ม KM เฝ้าระวัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google